Ana Sayfa » Kıbrıs » Elektrik tarifelerine okkalı zam!

Elektrik tarifelerine okkalı zam!

Elektrik kurumunda yaşanan çıkmazın faturası halka kesildi. Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Senneroğlu bakanlığının yeni yol haritasını elektrik zammıyla birlikte açıkladı.

 
 
Elektrik tarifelerine okkalı zam!Elektrik kurumunda yaşanan çıkmazın faturası halka kesildi. Dünyanın en pahalı elektrik enerjilerinden birini kullanan vatandaş okkalı bir zam haberiyle sarsıldı.


Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Senneroğlu bakanlığının yeni yol haritasını elektrik zammıyla birlikte açıkladı.


Yapılan zamma göre Elektrik tarifelerine kW/s kullanimina gore yuzde 18 ile 29 oraninda artş yapildi.


Batağın cezası yine halka kesildi.

Sennaroğlu zammın gerekçesini şöyle açıkladı:

250 KW saate gelen fiyat artışı yüzde 13.63 artış ile 19.2 TL olacaktır. Endüstri, Turizm, Ticaret ve Tarım sektöründe yapılan fiyat düzenleme 15 ile 18.42 seviyesinde olmuştur. Bu sektörlere 10 kuruşluk teşvik primi devam edecek. Konut tarifelerinin 250 KW ve üzerine sırası ile % 25 – %28.85 – %29.23 fiyat artışı öngörüldü. Amaç, elektrik tüketimi yapanları bir miktar azaltmaktır. Kıb-Tek bünyesinde yapılacak teknik müdahelelere orta vadede denge sağlanacaktır.”

BASIN TOPLANTISI  

Sürdürülebilir bir toplumsal ve ekonomik yapı oluşturma temel vizyonu ile kurulan hükümetimiz, Elektrik enerjisi alanında hükümet programımızın da öngördüğü gibi; enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Hükümetimiz bu çalışmalar çerçevesinde KIBTEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bu kapsamda, KIB-TEK bünyesinde yürüttüğümüz mevcut durum tespiti çalışmamızda ulaştığımız bulguları öncelikle sizlerle paylaşmak istiyorum:
 Mevcut durumda, KIBTEK ve AKSA şirketinin ortak üretimleri ülkemizde ihtiyaç duyulan elektrik üretimini sağlamaktadır. Fakat, önümüzdeki yıllarda mevcut yapı ile ihtiyaç duyulan elektrik üretiminin karşılanamaması söz konusudur. Arz güvenliğini tehlikeye sokacak bu durum ise yeni yatırımlarla, üretim kapasitesinin artırılması ihtiyacını doğurmaktadır.
 Bir ikinci durum tespiti ise kurumun önünde duran mali tabloyla ilgilidir. Finansal açıdan KIB-TEK’in ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu hepinizin malumu...
Gerek Kamu kurum ve kuruluşları,  gerekse gerçek ve tüzel kişilerden alacakların tahsilinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra kurumun maliyetlerinin altında fiyatlarla satış yaptığı tespit edilmiştir. Bu durum 2 yıldır UBP hükümetlerinin fuel-oil fiyatlarında ve Dolar kurunun artmasına karşılık hiçbir tedbir almamasından kaynaklanmıştır.
Kurumun giderlerinin katı olması ise bu krizi daha da derinleştirmektedir. Finansal sorunların aşılmasına yönelik önce kısa vadeli daha sonra ise orta ve uzun vadeli radikal adımların atılması şarttır.
Yeni yatırım ihtiyacını karşılarken de bu sorunun ciddiyetle değerlendirilmesi bir koşul olarak önümüzde durmaktadır.

Hükümetimiz, programına da uygun bir şekilde bu iki temel unsurdan yola çıkarak üç ana başlıkta toplanan ve 12 alt projeden oluşan bütünlüklü bir proje öngörmektedir. Söz konusu proje kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımları ortaya koyarken, enerji maliyetlerini düşürmeyi en öncelikli hedef olarak saptamıştır.

Öncelikli hedef maliyetlerin düşürülmesiyken arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması gerekliliği de dikkate alınarak nasıl bir yol haritasının izlenebileceği noktasında tespitler yapılmıştır.
Hiç kuşkusuz KIB-TEK’in yeniden yapılandırılması, söz konusu hedeflerin bütünlüklü bir şekilde hayata geçirilmesi sürecinde önemli bir etken olacaktır.


Bu bağlamda, atılması öngörülen somut adımları da detaylarıyla sizlerle paylaşmak istiyorum.


1. Elektrik enerjisi alanının yeniden yapılandırılması

a. Enerjiden sorumlu bakanlığın altında, enerji alanındaki vizyon oluşturma ihtiyacını karşılayacak, enerji politikalarını belirleyecek ve siyasetin hesap verebilirliğini mümkün kılacak bir yapılanmaya gidilecek ve gerekli kurullar oluşturulacaktır.
b. KIB-TEK, özerkleştirilerek; kendi içinde üretim, iletim ve dağıtımın her birinin verimli, sürdürülebilir ve arz güvenliğini geliştirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

2. Elektrik arzının çeşitlendirilerek arz güvenliğinin artırılması

a. Konutlarda ve teknik imkânlar ölçüsünde; sanayide, turizm ve diğerlerinde çift yönlü sayaç uygulamasına geçilerek yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi sağlanacaktır.
b. Konutlarda ve teknik imkânlar ölçüsünde; sanayide, turizm ve diğerlerinde yenilenebilir enerji kullanımını teşvik edecek bir program hayata geçirilecektir.
c. Ülkemizdeki enerji arz güvenliğinin ve devamlılığının sağlanması için sistemimizin enterkonnekte sisteme bağlanabilmesi için gerekli çalışmalar hızlandırılacaktır.
d. Elektrik arzının %20’sini karşılayacak şekilde yenilenebilir enerji yatırımları hayata geçirilecektir.
e. Elektrik santrallerinin daha verimli üretim yapması sağlanacaktır.

3. KIB-TEK’in mevcut alacaklarının tahsilâtının sağlanması, gelecekteki tahsilâtlarının etkinleştirilmesi ve borçlarının kapatılması

a. Kamu kurum ve kuruluşları ve belediyelerin borçları 0-120 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktır.
b. Gerçek-tüzel kişilere ait borçlar 0-36 ay vadeyle yeniden yapılandırılacaktır.
c. Etkin bir biçimde tahsilât yapabilmesi için tüm abonelerin akıllı sayaç kullanacağı bir yapı oluşturulacaktır
d. Tarifelerin otomatik olarak güncelleneceği bir düzenleme hayata geçirilecektir.
e. Günün farklı saatlerinde farklı tarifelerin uygulanacağı bir düzenleme hayata geçirilecektir.

Hükümetimiz, üç ana başlıkta toplanan ve 12 alt projeden oluşan bütünlüklü projenin sorunsuz bir biçimde hayata geçirilmesi için üzerine düşen tüm görevleri ciddiyle uygulayacaktır.  Ancak, mevcut koşullarda zararına üretim yapmakta olan ve finansman sıkıntısı nedeniyle akaryakıt temininde dahi çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan sürdürülemez yapıdan çıkış için ilk etapta KIBTEK aboneleri de dâhil olmak üzere ilgili tüm kesimlerin özveri göstermesi gerekecektir.

Mevcut sürdürülemez yapının orta ve uzun vadede rasyonelleştirilmesi sayesinde enerji maliyetlerinin düşmesi ve arz güvenliği ile enerji verimliliğinin sağlanması mümkün olacaktır. Bu bağlamda, bütünlüklü projenin eksiksiz uygulanabilmesi, elektrik enerjisi arzının aksamadan devam ettirilebilmesi ve gerekli finansman koşullarının sağlanabilmesi maksadıyla hükümetimiz tarifelerin son kez idari bir kararla yeniden düzenlenmesi kararını almıştır.

Değerli Basın Mensupları,

Yeni tarife oluşturulurken toplum kesimleri, sanayi, turizm, ticaret ve tarım sektörlerinin içerisinde bulunduğu ekonomik koşullar dikkate alınarak düzenlenme yapılmıştır.
Tamamen fuel-oil’le çalışan santrallerimiz ve dövize bağlı maliyet yapıları dikkate alınarak toplumu tasarrufa yöneltmeyi öngören bir çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda;
1.      Maktu ücretlere herhangi bir düzenleme yapılmamış fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.
2.      Sosyal yardımla hayatını idame eden kesime ilave fiyat düzenlemesi yapılmayıp fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.
3.      50.011 konut abonemizin, 250 KWS ve altı elektrik kullandığı tespiti doğrultusunda bu dilime %18.42 fiyat artışı düşünülmüştür. Ancak yapılan düzenleme KWS’e yönelik olduğu için ve maktu ücret ile sokak aydınlatmalarına herhangi bir artış getirilmediği için bunun faturaya yansıması %13.63 olacaktır. (250 x .38 TL = 95 TL + 33 TL Maktu = 128 TL + 12.8 KDV = 140.8 TL
Yeni tarife fiyatıyla : 250 KWS x .45 TL = 112.5 TL + 33 TL Maktu = 145.5 TL +14.5 KDV = 160 TL olacaktır. Böylelikle 250 KWS’e gelen fiyat artışı %13.63 artışla 19.2 TL olacaktır.
4.      Endüstri, turizm, ticaret ve tarım sektörlerine yapılan fiyat düzenlemesi % 15 ile % 18.42 seviyesinde tutulmuştur. Burada yine KWS ücretlerine 10 kuruşluk teşvik devam edecektir.
5.      Sokak aydınlatma ücretlerine ilave fiyat düzenlemesi yapılmayıp fiyat artışı sıfır olarak uygulanmıştır.
6.      Konut tarifelerinin 250 KWS ve üzeri dilimlerine sırasıyla %25, %28.85 ve %29.23 fiyat artışı öngörülmüştür. Buradaki amaç bu dilimlerde elektrik tüketimi yapan kesimleri bir miktar tasarrufa yönlendirmektir.

Yapılan yeni tarife düzenlemesinde maliyetlerin %100’ü karşılanmamış olup, KIB-TEK bünyesinde yapılacak teknik, mali ve idari düzenlemelerle, maliyetlerin düşürülüp orta vadede dengenin sağlanmasına çalışılacaktır.


Son olarak, diyalog ve katılımcılık ilkesine büyük değer atfeden hükümetimizin, bu alandaki çalışmalarında da toplumumuzdaki tüm ilgili paydaşların görüş ve önerilerine açık olduğunu hatırlatmak isterim.
Bu amaçla Enerji’den sorumlu bakanlık olarak, atılması öngörülen somut adımlara ilişkin tüm görüş ve önerileri değerlendirmek üzere tarafsız bir Sivil Toplum Örgütü tarafından yürütülecek bir Çalıştay’a ilgili tüm kadrolarıyla katılmayı taahhüt etmektedir. Böylesi bir Çalıştay’da ortaya konacak tüm görüş ve önerileri bakanlığımız, hükümet programımızda öngörülen hedefler ve mevcut durum tespitimiz çerçevesinde ele alacak ve söz konusu öneriler teknik ve finansman yönleriyle uygulanabilirlikleri oranında değerl

 
12 Kasım 2013 Salı 10:16
Okunma: 3569
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Gazete Manşetleri
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Anket
Önümüzdeki hafta bir erken genel seçim olsa oyunuzu kime verirdiniz?
CTP
UBP
TDP
DPUG
BKP
Yeni kurulacak bir partiye
Oy kullanmayacağım
Kararsızım
 
Göbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleriTürkiye’den KKTC ’ne su temini ve elektrik nakli projeleri konusundaki gelişmeler
 
Son 24 Saat
Haberler RSS Beslemesi
 
 
Lig Puan Durumları
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
YENİCAMİ AK
25
20
3
2
63
2
K. KAYMAKLI TSK
25
19
2
4
59
3
LEFKE TSK
25
15
6
4
51
4
ÇETİNKAYA TSK
25
12
5
8
41
5
DOĞAN TBSK
25
11
6
8
39
6
CİHANGİR GSK
25
10
6
9
36
7
SERDARLI GB
25
9
8
8
35
8
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
25
11
2
12
35
9
MORMENEKŞE GB
25
11
1
13
34
10
B. BAĞCIL SK
25
9
6
10
33
11
HAMİTKÖY ŞHSK
25
8
6
11
30
12
YENİ BOĞAZİÇİ DSK
25
5
3
17
18
13
YALOVA SK
25
4
5
16
17
14
GENÇLİK GÜCÜ SK
25
1
1
23
4
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
GÖNYELİ SK
25
17
3
5
54
2
LAPTA TBSK
25
15
3
7
48
3
L. GENÇLER BİRLİĞİ SK
25
13
2
10
41
4
TÜRK OCAĞI LİMASOL
25
11
7
7
40
5
ESENTEPE KKSK
25
11
6
8
39
6
DUMLUPINAR TSK
25
10
7
8
37
7
GÖÇMENKÖY İYSK
25
10
4
11
34
8
AKINCILAR GSK
25
8
9
8
33
9
DÜZKAYA KOSK
25
8
7
10
31
10
BİNATLI YSK
25
8
6
11
30
11
DEĞİRMENLİK SK
25
8
5
12
29
12
BAF ÜLKÜ YURDU
25
6
8
11
26
13
OZANKÖY SK
25
6
5
14
23
14
TÜRKMENKÖY ASK
25
5
6
14
21
 
Takımlar
O
G
B
M
P
1
Fenerbahçe
29
21
3
5
66
2
Beşiktaş
29
15
9
5
54
3
Galatasaray
29
14
11
4
53
4
Trabzonspor
29
11
10
8
43
5
Sivasspor
29
13
4
12
43
6
K. Karabükspor
29
11
9
9
42
7
Kasımpaşa
29
10
11
8
41
8
Akhisar Belediye
29
11
7
11
40
9
Eskişehirspor
29
10
9
10
39
10
Gençlerbirliği
29
11
5
13
38
11
Bursaspor
29
10
8
11
38
12
Gaziantepspor
29
10
6
13
36
13
Torku Konyaspor
29
9
7
13
34
14
Ç.Rizespor
29
8
9
12
33
15
Elazığspor
29
9
4
16
31
16
K.Erciyesspor
29
8
6
15
30
17
MP Antalyaspor
29
5
13
11
28
18
Kayserispor
29
6
7
16
25
 
Şampiyonlar Ligi
 
UEFA Avrupa Ligi
 
Alt Lig
 
Arşiv
 
Devlet Piyangosu
18 Temmuz 2016 tarihli Çekilişte 450.000 TL kazanan numara
70456
 
Süper Loto
10.04.2014 Tarihli Çekiliş Sonucu192434434552
 
On Numara
07.04.2014 Tarihli Çekiliş Sonucu01030607141921232429313436373843515860727779
 
Sayısal Loto
05.04.2014 Tarihli Çekiliş Sonucu010708214245
 
Şans Topu
09.04.2014 Tarihli Çekiliş Sonucu242530323313
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)