Ana Sayfa » Kıbrıs » Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu'nda Okundu (3-son)

Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu'nda Okundu (3-son)

Siber: "dolaysız Vergilere Ağırlık Verilecek" .

 
 
Hükümet Programı Meclis Genel Kurulu'nda Okundu (3-son)
"BÜTÇE UYGULAMALARINDA TASARRUF ESAS ALINACAK"


"ÖNCEKİ DÖNEMDE YAPILAN TÜM FAALİYETLER İNCELEME ALTINA ALINACAK"


"KIBRIS KONUSUNDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK"


"MÜLKİYETTE TAZMİNAT VE TAKAS YOLU AÇILACAK"


"EKSİK VE YETERSİZ YASALAR DÜZENLENECEK"


"DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ, VERİMLİLİĞİ TEŞVİK EDECEK HALE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"


"GELECEK OLAN SUYUN ETKİN KULLANILMASI İÇİN STRATEJİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"


Lefkoşa, 17 Haziran 13 (T.A.K.): Başbakan Sibel Siber, geçmiş dönemlerde dolaysız vergilere ağırlık verilmesi nedeniyle ekonomide kronikleşmiş sorunlar meydana geldiğini söyleyerek, yeni hükümet döneminde dolaysız vergilere ağırlık vermeyi planladıklarına işaret etti.


Siber, bütçe uygulamalarında tasarrufun esas alınacağını, bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyeceğini vurguladı.


Kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürüleceğini aktaran Siber, vergi dairelerine beyan sunma işlemlerinin kolaylaştırılacağını ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve sistemin oluşturulacağını kaydetti.


Hükümetin, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, her bireye eşit mesafede durma ve topluma hizmet etme anlayışıyla hareket edeceğini anlatan Sibel Siber, basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verileceğini belirtti.


Önceki dönemde yapılan tüm faaliyetlerin inceleme altına alınarak, yasalar ve tüzüklere uygunluğunun değerlendirileceğini anlatan Sibel Siber, uygun olan icraatların sürdürüleceğini ancak sıkıntılı olan icraatların tüm toplumla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınacağını aktardı.


Siber, hükümetin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma ve işbirliği içinde sürdürmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerin karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde geliştirilmesini öngördüğünü ifade etti.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre mülkiyet hakkı veya kullanım hakkı herhangi bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan mallar üzerindeki uluslararası hukuk pürüzünün kalkması için konu kişilere tazminat ve/veya takas yolunun açılabilmesi olasılıkları değerlendirileceğini aktaran Siber, Taşınmaz Mal Komisyonu'nun daha verimli hale gelmesi ile ilgili de çalışma başlatılacağını belirtti.


Başbakan Sibel Siber, kamu ve özel sağlık birimlerini,  üniversite hastanelerini ve sağlıkla ilgili tüm alanları bir bütün olarak görme prensibiyle sağlık politikaları çalışmaları başlatılacağını anlattı.


Mevcut doğrudan gelir desteği uygulamalarının, sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek şekle dönüştürüleceği bilgisini veren Siber, bu dönüşümün özellikle küçük ve orta ölçekli rantabl işletmelerin gelişimini sağlayacak şekilde devam ettirileceğini belirtti.


"Türkiye Cumhuriyeti'nden boru ile su getirilmesi çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için ülkemize düşen görevler yerine getirilecektir" diyen Siber, suyun etkin ve ihracat potansiyelini artırıcı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli piyasa araştırmaları ve strateji çalışmalarının gelecekteki koşullar da dikkate alınarak başlatılacağını ekledi.


CTP-BG DP-UG ve TDP Koalisyon Hükümetinin Programı Meclis Genel Kurulu'nda okundu. Programın ilk kısmını Başbakan Sibel Siber, kalanını ise Maliye Bakanı Zeren Mungan okudu.


"DOLAYLI VERGİLERLE SAĞNAN BÜTÇE GELİR ARTIŞI EKONOMİDE KRONİKLEŞMİŞ SORUNLAR YARATTI"


"Son dönemde, KKTC kamu maliyesinin gelirlerini artırma kabiliyeti ve bu gelirlerin özellikle dolaysız vergiler yönünde geliştirilmesine yönelik çok ciddi kronikleşmiş sorunları bulunmaktadır" diyen Siber, kamu finansman ihtiyacının sağlanması için genelde dolaylı vergilere özelde ise FİF gelirlerine ağırlık verildiğini söyledi.


Ağırlıklı olarak dolaylı vergiler ile sağlanan bu gelir artışlarının genel ekonomiye kronikleşebilecek oranda zarar verdiğini dile getiren Siber, bu dolaylı vergilerin vatandaşın alımını yaptığı mal ve hizmetlere fiyat artışları olarak yansıdığını; zaten geliri azalan kesimlerin mal ve hizmet taleplerinin azalmasına neden olduğunu belirtti.


Siber şöyle devam etti:


"Geliri azalan işletmeler ise kısmen kayıt dışına çıkma, kısmen işçi çıkarma, kısmen çalışanlarının ücretlerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu döngü kamunun gelirlerinin de geliştirilmesini önlemiştir. Kamu maliyesinin kronikleşmiş sorunları nedeniyle özellikle kazançlar üzerinden gelir elde etme kabiliyeti tıkanmıştır.


Benzer kronikleşmiş diğer ciddi sorun ise bütçe büyüklüğünün yüzde 80 ile yüzde 90 aralığında gerçekleşen personel ve transfer harcamalarıdır.  Bunu oransal olarak azaltmanın tek yolu bütçenin gelirler kısmını büyütmek ve giderler kısmında yeni mükellefiyetler getirmemektir.


Hükümetimiz kısa bir süre önce görev almış olmasına rağmen hızlı bir şekilde kamu maliyesinin gelir/giderini ve bunların detaylarını tespit etmiştir. Bu veriler, ülkemizde bu konuları yakından takip eden tüm çevreler tarafından bilinen kronikleşmiş sorunlarımızın göstergeleridir. Bu noktada, 28 Temmuz 2013 tarihinde yapılacak erken seçim ve sonrasında oluşacak yeni hükümet dönemine kadar şeffaflık ilkesi ön plana çıkarılarak kamu maliyesinin gelir/gider durumu haftalık olarak kamuoyunun bilgisine getirilecektir. Vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmaları yapacaktır. Bu amaca yönelik olarak, bütçe gelirlerinin azalmasına, haksız rekabete, gelir dağılımının bozulmasına, firmaların ölçek büyütmesinin engellenmesine ve sonuçta ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasını ve toplumsal refahının gelişmesini engelleyen kayıt dışı ekonomi ile mücadele Hükümetimizin esas alacağı politikalar içerisindedir".


"DOLAYSIZ VERGİLER ARTIRILABİLİR"


Hükümet olarak katılaşmış giderleri azaltma imkânlarının kısıtlı olduğunu belirten Siber, öte yandan zor koşullar altında kamu maliyesi tarafından elde edilen gelirlerin de "tek kuruşuna kadar savurganlık içermeyecek çerçevede" harcanması için gereken özeni göstereceklerini ve şeffaf olacaklarını anlattı.


Özellikle dolaysız vergiler üzerinden alınan gelirlerin artırılabileceğini düşündüklerini anlatan Siber, bu icraatı uygulayabilmek için etkin ve güçlü bir vergi denetimi ve bu denetimleri yapacak insan kaynağının nitelikli kişilerden oluşması gerektiğini söyledi.


Bunu yaparken teknolojinin olanaklarından yararlanılması gerektiğini dile getiren Siber, "Mevcut imkânlar çerçevesinde üst sınırları zorlamamız gerektiğinin bilincinde olarak gereken azami gayret gösterilecektir" dedi. 


Devletin gerçek/tüzel kişi olarak KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkanları kullanılacağını anlatan Siber şöyle devam etti:


"Bunun yapılması, kamu gelirlerinin otomatik olarak nitelikli dolaysız vergi gelirleri ile ilk etapta küçük adımlarla orta vadede ise sistemin oturmasıyla sürekli gelir artışları ile sağlanacaktır.


Genelde Hükümet özelde ise kamu maliyesi olarak gerek gider gerekse gelirler açısından ana hedefimiz kamu kaynaklarımızı kullanırken insanı merkezine alan, toplumsal refahı artırmayı ve geliri daha adil dağıtmayı hedefleyen bir vergilendirme yapısını oluşturmaktır".


"BÜTÇE UYGULAMALARINDA TASARRUF ESAS ALINACAK"


Bütçe uygulamalarında tasarrufun esas alınacağını anlatan Siber, bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyeceğini söyledi.


"Seçimlere endeksli veya kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikaya yer verilmeden mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin, verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını gerçekleştirmek esas alınacaktır" diyen Siber bu anlamda tasarruf ilkesiyle hareket edilerek, zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmayacağını kaydetti.


Devlet kaynaklarının kullanımının bütünlük ve şeffaflık prensipleri içinde sürdürüleceğine değinen Siber, bu bağlamda bütçe disiplininden uzaklaşan uygulamalar ile harcamalarda keyfiyetin önlenmesinin hedefleneceğini ve bu yaklaşım doğrultusundaki çalışmalara hız verileceğini söyledi.


Siber, temel hedefin bütçe politikasında gelir gider dengesinin kurulması olduğunu anlatarak bu çerçevede mali disiplini sağlayan, harcamalarda verimliliği temel alan, kamu açıklarını kontrol ederek azaltan ve bütçe birliği anlayışına uygun bir maliye politikası izleneceğini kaydetti.


"SIKI MALİYE POLİTİKALARI SÜRDÜRÜLECEK"


Kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürüleceğini aktaran Siber, "Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır. Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir" diye konuştu.


Sibel Siber, planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemlerinin geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacağını dile getirerek, harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesinin iyileştirileceğini ekledi.


Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolünün sağlanacağını belirten Siber, "Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler tüm kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamu gelirlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için Gelir ve Vergi Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesinin otomasyon projesine hız verilecektir. Bu sayede kayıt dışı ekonomi ile mücadelede çok etkin bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır" şeklinde konuştu.


"BEYAN SUNMA İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILACAK"


Siber, vergi dairelerine beyan sunma işlemlerinin kolaylaştırılacağını ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve sistemin oluşturulacağını aktararak, mükellefe hizmet odaklı bir yapının oluşturulacağını, hizmet kalitesi artırılacağını ve bekleme sürelerinin kısaltılacağını ekledi.


Siber sözlerine şöyle devam etti:"Vergi ve Gümrük düzenlemeleri  bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir bir yapının oluşturulmasının önü açılacaktır.


Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturulacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır.


Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır.


Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir.


Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.


Kayıtdışı Ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için Kayıtdışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı hazırlanacak ve uygulamaya konulacaktır". 


"ÖNCEKİ DÖNEMDE YAPILAN TÜM FAALİYETLER İNCELEME ALTINA ALINACAK"


Önceki dönemde yapılan tüm faaliyetlerin inceleme altına alınarak, yasalar ve tüzüklere uygunluğunun değerlendirileceğini anlatan Sibel Siber, uygun olan icraatların sürdürüleceğini ancak sıkıntılı olan icraatların tüm toplumla paylaşılarak gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.


Kamuyu zarara uğratan usulsüz uygulamaların "mevzuatın imkan verdiği ölçüde hiç tereddütsüz yargıya taşınacağını" aktaran Siber, "Yapılması gereken rutin işlerin zamanında ve sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır" dedi.


Siber konuyla ilgili şunları söyledi:


"KKTC'de yürürlükteki tüm mevzuatın hukukun üstünlüğü gereği olarak uygulanması Hükümetimizin hedeflerinden en önemlisidir. Bu çerçevede Hükümetimizin görev yapacağı sürede bu hususa hassasiyetle uyulacaktır. Diğer yandan, geçtiğimiz dönemde hukuk kurallarına ve/veya kamu yararına aykırı karar ve uygulamaların iptali veya uygulamalarının durdurulması sağlanacaktır. Bu düzenlemelere süre kısıtı nedeniyle imkan bulunamaması halinde bu tür uygulamaların bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşılacaktır".


"AÇIKLIK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK TEMEL ALINACAK"


Siber hükümetin, açıklık, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, her bireye eşit mesafede durma ve topluma  hizmet   etme  anlayışıyla hareket edeceğini, vatandaşın günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve yaşam kalitesini artırmayı temel ilke olarak benimseyeceğini ifade etti.


Sibel Siber, şöyle devam etti:


"Hükümetimiz, görev yapacağı süre içinde bu görevi en üst düzeyde gerçekleştirme çaba ve gayreti içerisinde olacaktır. Bu çaba ve gayretlerin dönemimiz ve sonrasında da yürütülmesi imkanlarını sağlamak üzere görev Hükümeti oluşturulmuştur.


Bu anlayış ile oluşturulan Hükümetimiz öncelikle demokrasi kültürünü geliştirmek ve toplumsal uzlaşmayı sağlamak için çalışacaktır. Hükümetimiz demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkesine bağlı kalacaktır.


Küreselleşen dünyamızda demokratikleşme en önemli göstergelerden biridir. Hükümetimiz demokrasimizi geliştirmek ve bir yaşam biçimi olarak kalıcılaştırmak için gerekli her türlü çabayı gösterecektir".


"TAZMİNAT VE TAKAS YOLU AÇILACAK"


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre mülkiyet hakkı veya kullanım hakkı herhangi bir gerçek veya  tüzel kişiye ait olan  mallar üzerindeki Uluslararası Hukuk pürüzünün  kalkması için  konu kişilere tazminat ve/veya takas yolunun açılabilmesi olasılıkları değerlendirileceğini aktaran Siber, Taşınmaz  Mal Komisyonu'nun daha verimli hale gelmesi ile ilgili de çalışma başlatılacağını belirtti.


Siber, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla tazmin edilmiş gayrimenkullerin statüleriyle ilgili tapu kayıtlarının düzeltilmesi hususunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için çalışma başlatılacağını anlatarak, kamu birimlerinde yürürlükteki mevzuata aykırı yapılan işlemler ile ilgili araştırma ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak uygulamaların iptal edilmesi veya durdurulmasının sağlanacağı bilgisini verdi.


"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE DESTEK VERİLECEK"


Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verileceğini dile getiren Siber, basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanmasının sağlanacağını belirtti.


"TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması Hükümetimizin temel prensibi olacaktır" diyen Siber, şunları söyledi:


"Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.


Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.


Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımına yönelik olarak yapısal bir düzenleme hayata geçirilecektir".


Başbakan Sibel Siber, Radyo ve TV'lerin yaşadığı frekans sorununun giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılacağını ve Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımlarının sağlanacağını kaydetti. 


KIBRIS KONUSUNDA TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİ SÜRDÜRÜLECEK


Siber, hükümetin Kıbrıs sorununun çözüm sürecini Türkiye Cumhuriyeti ile dayanışma ve işbirliği içinde sürdürmeyi ve Türkiye Cumhuriyeti ile mevcut ilişkilerin karşılıklı saygı ve dayanışma temelinde geliştirilmesini öngördüğünü aktardı. 


Başbakan Sibel Siber, "Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebilmesi imkanlarını sağlamak üzere Türkiye'nin siyasi, teknik ve mali desteği büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.


"EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU VE REEL SEKTÖR DANIŞMA KURULU AKTİF ŞEKİLDE ÇALIŞACAK"


Ekonomi ile ilgili kararlarda ve uygulamalarda birimler arası koordinasyonu sağlamak üzere oluşturulan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun etkin çalışmasının sağlanacağını dile getiren Siber, reel sektörün geliştirilmesi ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulan Reel Sektör Danışma Kurulu'nun aktif ve etkin çalışmasının sağlanacağını ve kararlarının dikkate alınacağını kaydetti.


Siber, kamunun tüm birimlerinde kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin sağlanacağını ve hizmet kapasitesinin artırılacağını söyledi.


Kamu personelinin karar alma ve uygulama kapasitesini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim programları planlanacağını dile getiren Siber, bürokrasinin azaltılmasının sağlanacağını; devletin birey ve işletmelere verdiği hizmet kalitesini yükselterek, denetleyici ve düzenleyici rolünü geliştirileceğini dile getirdi.


"DIŞ POLİTİKA HALKI ÖZNE BİLEREK YÜRÜTÜLECEK"


Hükümetin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dış politikasını halkın hak ve çıkarları doğrultusunda, halkı özne bilerek ve tarihsel süreç içinde gelişen politikalar çerçevesinde tüm muhataplarla barış dilini kullanarak yürütmeyi hedef alacağını söyleyen Siber, "hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve halkımızın uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dış dünyaya açık bir siyaset izleyecektir" dedi. 


Siber konuyla ilgili şunları söyledi:


"Bu bağlamda, KKTC'nin uluslararası ve bölgesel kuruluşlarla olan ilişkilerinin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir.  


Avrupa Birliği ve AB üyesi ülkelerle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılmasına önem verilecektir. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecek ve bu çerçevede kullanılması gereken doğru bir platform olan Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.


İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ile kurulmuş olan ilişkilerin daha da geliştirilmesi de Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında yer alacaktır. Bu çerçevede, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı nezdindeki temsiliyetimizin statüsünün yükseltilmesi ve Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir".


"E- DEVLET UYGULAMALARI GELİŞTİRİLECEK"


Siber, Çağdaş Devlet anlayışının toplum yaşamına kazandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılacağını anlatarak, e-devlet uygulamalarının yaygınlaştırılarak geliştirileceğini dile getirdi.


"Kamu hizmetlerinde yürütülen işlemlerde kağıt ortamındaki uygulamaların en az seviyeye indirilerek elektronik ortamda sürdürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir" diye konuştu.


"İZOLASYONLARIN SONA ERDİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞILACAK"


"Kıbrıslı Türklerin en temel sorunu olan izolasyon ve kısıtlamaların bir an önce sona erdirilmesi ve halkımızın dünyayla bütünleşme arzusuna karşılık verilmesi konusunda uluslararası toplum,  9 yıl önce verilen sözlerin gerçekleşmesi için gerekli somut adımları atmakla yükümlüdür" diyen Siber, hükümetin bu yönde olumlu gelişmeler yaşanması için gerekli her türlü çabayı ve iyi niyeti ortaya koyacağını belirtti. 


"İzlemeyi öngördüğümüz dünyaya açık siyaset ve halkımız üzerindeki izolasyonların kalkması bağlamında Türki Cumhuriyetler, İKÖ üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve spor alanlarında ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir" şeklinde konuşan Siber, şöyle devam etti:


"Hükümetimiz, Kıbrıs sorununun Kıbrıslı Türklerin hak ve çıkarlarını gözeten barışçıl bir çözüme ulaştırılması için yapıcı ve üretken bir politika izleyecektir. Bu bağlamda Hükümetimiz, Kıbrıs Türklerinin Kıbrıs Adası'nda esas özne olduğu bilinciyle, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, karşılıklı yarar, karşılıklı saygı ve uyum içinde hareket edecek ve anlamlı müzakerelerin başlatılarak, Kıbrıs Türk Halkı'nın egemenliğini, siyasi eşitliğini, mutlak güvenliğini içeren bir anlaşmaya varılması için üzerine düşeni yapacaktır.   Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümü ana hedefimiz olmakla birlikte, çözüm sürecine olumlu katkı yapacak karşılıklı güven artırıcı adımların destekçisi olacağız.


Hükümetimiz, önümüzdeki dönemde Birleşmiş Milletler ölçütlerinde, kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin başlaması yönünde uzlaşı temelinde atılacak adımları ve müzakere sürecini destekleyecektir".  


Sibel Siber, demokratik ülkelerde olması gerektiği gibi; yerleşmiş mevzuata ve hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama özgürlüğünün sağlanması ve kolaylaştırılması, kanunlar önünde eşitlik, bireysel veya örgütlü olarak hak ve özgürlüklerin kullanılması ve idarenin hukuka bağlılığının sağlanması ilkelerinden hareketle her türlü yasal çalışmanın yapılacağını söyleyerek, "adil, dürüst ve herkese eşit kurallar uygulanmak suretiyle yapılacak hizmetlerle KKTC'deki her ferde yansıyacak ve özlenen güven duygusu kazanılacaktır" dedi.


Siber, bu güvenin kalıcı olabilmesi için bu kısa sürede yapılabilecek  yasal düzenlemeler üzerinde süratli çalışmaların yapılacağını ekledi.


"EKSİK VE YETERSİZ YASALAR DÜZENLENECEK"


Ülkedeki eksik veya yetersiz yasal düzenlemelerle ilgili çalışmalar yapılacağını anlatan Siber, ivedilikle yeni yasal düzenleme çalışmaları yapılarak yürürlüğe konacağını anlattı.


Cezaevi Şartlı Tahliye Kurulu ile ilgili tüzük çalışmalarının da ivedilikle sonuçlandırılacağını anlatan Sibel Siber, Yeni Merkezi Cezaevi yapımıyla ilgili işlemlerin hızlandırılacağını söyledi.


Siber, yabancıların gayrimenkul alım, satım ve her türlü tasarruflarında mevcut mevzuat uygulamalarının basitleştirileceğini ve uygulamanın hızlandırılacağını kaydetti.


"TARIMSAL ARAZİLERİN KİRALARINI ÖDEMEYENLERLE İLGİLİ YASAL İŞLEM YAPILACAK"


Rezerv tarımsal arazilerin tespit ve kamu yararına sunulmasıyla ilgili çalışmalarda, kira mükellefiyetini yerine getirmeyen kiracıların hukuki durumunun yürürlükteki mevzuat tahtında yeniden gözden geçirilerek yasal işlem yapılacağını kaydeden Siber, hayvansal atıkların bertaraf edilmesine yönelik kısa ve orta vadeli tedbirler alınacağını iletti.


"EĞİTİM GENÇLİK VE SPORA ÖNEM VERİLECEK"


Sosyal devlet anlayışının gereği olarak eğitim, gençlik ve sporun stratejik hedefler açısından öncelikli çalışma alanları olduğuna işaret eden Siber, çalışmalarını bu düşüncenin önemine uygun şekilde sürdüreceklerini anlattı.


"Eğitim alanında atılacak tüm adımlarda Atatürk ilke ve devrimlerine ve özellikle laiklik anlayışına uygun olarak hareket edilecektir" diyen Siber, eğitimde birlik ve eşitlik ilkeleri önemsenerek tüm icraatların bu çerçevede yürütüleceğini kaydetti.


İlköğretim, Ortaöğretim ve Yüksek Öğretim kademelerinin tümünde sendikalarla en üst düzeyde iletişim ve işbirliği kurulacağını belirten Siber, eğitim kalitesinin yükseltilmesi ve öğretmenin yıpranan meslek itibarının layık olduğu noktaya gelmesi için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. 


İçinde bulunulan süreç dikkate alınarak eğitim alanında ilköğretim ve orta öğretimde yeni dönemin sağlıklı şekilde açılması ve öğrencilerin okullarına zamanında eksiksiz şekilde başlayabilmesi için tüm çalışmaların süratle yapılacağını belirten Siber, yüksek öğretim içerisinde yaşanan hedef belirsizliği ve politika eksikliğinin üniversiteler ve ilgili sendikalarla görüşülerek tartışmaya açılacağını ve önümüzdeki süreçte stratejik bir planlama için zemin hazırlanacağını kaydetti.


Siber, yükseköğrenim alanında yapılacak icraatları şöyle anlattı:


"Yükseköğretimde akreditasyon, tanıtım, üretime katkı ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar desteklenecektir.


Ülkemizde, Türkiye'de ve üçüncü ülkelerde okuyan öğrencilerimizin bursları ve nakdi yardımları ile ilgi yaşanan sıkıntılar giderilecektir.


Gençliğimizin hem 3. Ülkelerde hem de Türkiye Cumhuriyeti üniversitelerinde önlerini açmış olan A Level uygulaması geliştirilerek devam ettirilecektir".


Gençlik için planlanan yaz dönemi faaliyetlerinin aksamaması için tüm tedbirlerin alınacağına değinen Siber, gençlerin boş zamanlarının değerlendirilmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları için her türlü çalışmanın yapılacağını belirtti.


Siber, gençlik örgütleri ile iletişime geçilerek düşünce ve isteklerinin alınacağını kaydederek gençlerle ilgili kararlarda gençliğin demokratik katılımının yollarının aranacağını söyledi ve devam etti:"Gençlik kendi sorunlarına sahip çıkması, bu anlamda bilinçlenmesi, karar alma mekanizmalarına katılması ve örgütlü yaşam içinde yer alması için teşvik edilecektir.


Gençlerimizde, spordan uzak ve hareketsiz bir yaşam tarzına doğru yönelme olduğu gözlemlenmektedir Beden ve ruh sağlığına olumsuz etki eden bu durumla ilgili tedbirler almak için faaliyetler başlatılacaktır.Yaşam boyu spor bilincinin önemine yönelik çalışmalar hayata geçirilecektir".


"SPOR KULÜPLERİ VE FEDERASYONLARDAN GÖRÜŞ ALINACAK"


"Ekonomik ve sportif faydaları dikkate alınarak organize edilecek Spor Turizmi hem ekonomimizin hem de sporumuzun gelişmesine katkı sağlayacaktır" diyen Siber, katılımcılık ilkesine uygun olarak spor kulüpleriyle ve federasyonlarla görüşülüp yeni dönemde yaşanan sorunların en aza indirilebilmesi için gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.


Federasyonların uluslararası temsiliyetiyle ilgili çalışmaların teşvik edileceğini söyleyen Siber, şöyle devam etti:"Kulüpler ve federasyonlar arasında geçmiş dönemlerde yapılan haksız ve adaletsiz uygulamalar gözden geçirilecek, yasal çerçevede gerekli girişimler yapılacaktır. Sporda haksız rekabet yaratan uygulamaların önüne geçilecektir".


Siber bunun yanında bilinçsizce kullanılan doping içeren ilaçların sporcuların sağlığında olumsuz etkilere yol açtığını ve hayatlarını tehlikeye attığını söyleyerek, bu ilaçların sporculara satışının engellenmesi ve acilen reçete zorunluluğu getirilmesi için girişim yapılacağını ekledi.


"BÜTÜNLÜKLÜ SAĞLIK POLİTİKALARI OLUŞUTURULACAK"


Sağlık Bakanlığı'nın temel görevinin sağlık politikaları oluşturmak olduğunu anlatan Siber, bundan hareketle, kamu ve özel sağlık birimlerini,  üniversite hastanelerini ve sağlıkla ilgili tüm alanları bir bütün olarak görme prensibiyle sağlık politikaları çalışmaları başlatılacağını ifade etti.


"Sağlıkta hizmet alanla hizmet verenin mutluluğunu sağlamak yönünde yapılabilecek tüm iyileştirmeleri tespit ederek uygulamaya konulacaktır.  Kronik ve emekli hastaların ilaç alımlarında birtakım kolaylaştırıcı tedbirler alınacaktır. Hastalarımızın tüm bilgilerini içeren elektronik kayıt işlemleri hızlandırılacaktır" diyen Siber, "Tarladan Sofraya Gıda Güvenliği Birimi" oluşturmak için ilgili bakanlıklarla ivedi çalışma başlatacağını ekledi.


Öncelikle üniversitelerin ve konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin katkısıyla bilimsel, özerk, şeffaf bir Gıda Güvenliği Kurulu oluşturulacağını belirten Siber bu bilimsel kurulun yaptığı risk analizi ve risk tespiti ile ilgili önerilerin hükümet tarafından uygulamaya konulacağını ekledi.


Siber, bu uygulamanın ilgili bakanlıkların oluşturacağı bir risk yönetimi komitesi tarafından hayata geçirileceği bilgisini verdi.


Gıda Güvenliği Kurulu'nun bilimsel yapısını desteklemek üzere gerekli görüldüğü durumlarda dış ülkelerden katkı alınabileceğini kaydeden Siber, uygulamalarda Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin normları baz alınacağını anlattı.


Siber, şöyle devam etti:


"Gıda güvenliği konusunda halkla doğrudan iletişime geçilecek ve halkla paylaşılan tüm bilgiler bilimsel olacaktır.  İnsan sağlığını olumsuz etkileyebilecek petrol dolum tesisi gibi  yatırımlara izin verilmeyecektir. Bu  yatırımlar için ÇED raporu yanında bilimsel sağlık raporu gerekliliği şart koşulacaktır. Elektrik üretim santrallerine filtre takılmasına yönelik olarak ilgili bakanlıklar ortak çalışma yapacaktır. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen unsurların giderilmesine yönelik olarak, sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak durum tespitinin yapılmasının ardından gerekli tedbirlerin alınması konusunda çalışma başlatılacaktır".


"DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ, VERİMLİLİĞİ TEŞVİK EDECEK HALE DÖNÜŞTÜRÜLECEK"


Mevcut doğrudan gelir desteği uygulamalarının, sürdürülebilir tarımsal işletme modellerini destekleyerek, kaliteyi ve verimliliği teşvik edecek şekle dönüştürüleceği bilgisini veren Siber, bu dönüşümün özellikle küçük ve orta ölçekli rantabl işletmelerin gelişimini sağlayacak şekilde devam ettirileceğini belirtti.


Siber, bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların her türlü mal alımlarında şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanmasının ana ilke olacağını ekledi ve devam etti:


"Bütçenin, "Doğrudan Gelir Desteği" ve "Diğer Teşebbüslere" kalemleri ile üreticilerimize verilmekte olan desteklerin ürün türü alanlarına göre büyüklükleri; bu alandaki üretici birlikleri ile de temas edilerek;  yeniden değerlendirilecek ve böylelikle mevcut bütçe kaynakları rantabl kullanılırken desteklemede farklı sektörlerdeki üreticiler arasında adalet sağlanacaktır" .


Siber, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde yer alan kurumlar ile hayvan besleyicilerinin alacak-borç ilişkilerinin gözden geçirilerek ihtiyaç duydukları yem hammaddelerinin bedelleri alacaklarından tahsil edilmek üzere yem hammaddesi satın almalarının sağlanacağı bilgisini verdi.


Patates üretiminin rantabl olması ve üretici kazancını maksimize eden bir düzeye getirilmesi amacıyla, üretim ve üretici bilgilerinin süratle düzenleneceğini; ilgili alandaki üretici birlikleri ile temasa geçilerek, 2014 yılı patates tohumluğunun üreticiler bazındaki ihtiyaç miktarının belirleneceğini kaydeden Siber, bu şekilde üreticilerin önündeki belirsizliğin ortadan kaldırılacağını ve planlamalarını erkenden yapmalarının sağlanacağını dile getirdi.


Ürünlerin etkin pazarlanabilmesi için erkenciliğin teşvik edileceğini söyleyen Siber, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yapısı ve işlevlerinin sadece üretici desteklemekle sınırlı kalmayacağını tüm dünyada olduğu gibi ürün kalitesini "tohumdan sofraya" denetleyecek bir sistemin kurulması için gerekli yasal ve kurumsal çalışmalara başlanacağını tekrarladı.


Kurulacak sistemin dış piyasalarda geçerliliği için akreditasyon çalışmalarına özen gösterileceğini anlatan Siber, şunları söyledi:


"Tarım ve Doğal kaynaklar Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak "Tarım Bilgi Sistemi"'ne bilgi girişleri yapılarak hem tarımın yönlendirilmesinin ve hem de desteklerin yön ve büyüklük olarak planlanmasının önü açılacaktır.


Üreticilerimizin ticari ilişkileri nedeniyle borçlu bulundukları kurumlar ile olan sorunlarının mümkün mertebe davasız halli için üreticilerimize yeni açılımlar yapılması sağlanacaktır.


Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Dairelerin Projeler bazındaki bütçe öngörülerini hayata geçirerek neticelerinin ülkemiz insanına pozitif olarak yansıması sağlanacaktır".


"GELECEK OLAN SUYUN ETKİN KULLANILMASI İÇİN STRATEJİ ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK"


"Türkiye Cumhuriyeti'nden boru ile su getirilmesi çalışmalarının aksamadan yürütülmesi için ülkemize düşen görevler yerine getirilecektir" diyen Siber, boru ile gelmesi planlanan suyun etkin ve ihracat potansiyelini artırıcı bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli piyasa araştırmaları ve strateji çalışmalarının gelecekteki koşullar da dikkate alınarak başlatılacağını kaydetti.


Siber, tarım alanında mevcut veya oluşturulacak olan "Koordinasyon Kurulları"nın düzenli bir şekilde çalışarak elde edilecek çıktıların tüm paydaşlara zamanında intikali sağlanacağını anlatarak, üretilmek suretiyle veya ithal edilerek tüketicilerin kullanımına arz edilen ürünler üzerinde, insan sağlığı için gerekli görülen tüm analizlerin zamanında yaptırılarak tüketicilerin korunacağını belirtti.


Yönetim kurulları ile idare edilen kurum ve kuruluşlarda alınan kararların yasa, tüzük ve kararnamelere uygunluğunun tespiti amacıyla oluşturulacak yapı içerisinde alınan kararların süratle değerlendirileceğini söyleyen Siber, şöyle devam etti:


"Organik Tarım ve GLOBALGAP (iyi tarım uygulamaları) tarımsal modellerinin desteklenmesine devam edilecek ve bu konularda gerekli görülen eğitimler verilecektir.


Ülkemizde tarım alanındaki üreticiler ile hayvan besleyicilerinin ihtiyaç duyacağı bilgileri edinebilmeleri amacıyla besicilik, tohumculuk, üretim, vb. konulardaki eğitim faaliyetleri artırılacaktır".


Siber, tarımsal ürünlerin pazarlanmasında üretici kooperatifleri ve birliklerinin destekleneceğini; gıda denetiminin etkinleştirileceğini ve gıda güvenliğini sağlamak amacıyla Gıda Yasası çalışmalarının yürütüleceğini kaydetti.


"YOL GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN NE VARSA ACİLEN TEDBİR ALINACAK"


Programın bundan sonraki kısmını okuyan Maliye Bakanı Zeren Mungan, trafik ile ilgili tüm birimlerin tek çatı altında toplanarak yetki karmaşasına son verilmesi için gerekli çalışmaların yürütüleceğini; ilgili tüm bakanlıklar, trafik birimleri ve trafik ile ilgili uğraş veren sivil toplum örgütleri ile trafik kazalarının önlenmesine yönelik acil çalışma başlatılacağını vurguladı.


Şehirlerarası yolların bakım çalışmaları, refüjler ve yol kenarlarının temizlenmesinin yapılacağı; yol aydınlatma ve sinyalizasyon sistemleri kontrol edilerek eksiklerin tamamlanacağı ve yol güvenliğinin sağlanacağını anlatan Mungan, "Yol güvenliğini tehdit eden ne varsa acilen tedbir alınacaktır" dedi.


YOLCU ÇIKIŞ ÜCRETLERİNDEN DEĞİRMENLİK BELEDİYESİ'NE KATKI DEVAM EDECEK


Mungan, Ercan Havaalanı için alınan Yolcu Çıkış Ücretlerinden Değirmenlik Belediyesi'nin katkısının eskiden olduğu devam edeceğini de vurguladı.


ÇED raporlarına yönelik değerlendirmelerin anında halkın bilgisine getirilmesinin sağlanacağı, özellikle çevresel etkileri büyük olan projeler ile ilgili yapılacak toplantılarda kamuoyunun her tür gelişmeden vaktinde haberdar edilmesinin sağlanacağını  kaydeden Mungan, şöyle devam etti: 


"ÇEVRE DENETİMLERİ ARTIRILACAK"


"Çevre denetimleri artırılacak ve kamuoyu bu denetim sonuçlarından anında haberdar edilecektir.


Yerel yönetimlerle işbirliği noktaları geliştirilerek çevrenin toplumun ortak değeri ve yaşam kalitesinin ayrılmaz bir parçası olduğu noktasından hareket edilecektir.


Atık su ile ilgili olan tüm arıtma tesislerinin rutin denetlenmesi sağlanacak, diğer yandan, bazı bölgelerde kurulması planlanan yeni arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalar aralıksız devam edecektir.


Deniz suyu ve turistik havuz suyu tahlilleri; Çevre Koruma Dairesi ve Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi'nin işbirliğinde yapılarak halkın bilgisine rutin aralıklarla getirilecektir.


Hava kalitesi izleme ağı istasyonlarından hava kirliliği sürekli takip edilecek ve egzoz emisyon ölçümleri sıkı kontrol altına alınacaktır."


SANTRALLERİN BACALARINA FİLTRE TAKILMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ...


Mungan, halk sağlığını ve çevre sağlığını olumsuz yönde etkileyen elektrik santrallerinin bacalarına filtre takılması için gerekli kurumlarla işbirliğine gidileceğine işaret ederek gereken raporların ilgili kurumlara gönderileceği ve kamuoyunun bu konularda aydınlatılacağını kaydetti.


Gürültü kirliliğinin önüne geçilmesi için yaz aylarında izin verilen tüm işletmelerin, vatandaşların temel hakları gözetilerek sıkı bir şekilde denetleneceğini belirten Mungan,


GÜNGÖR'E GERİ SÖNÜŞÜM TESİSİ...


"Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan katı atıklar için Güngör düzenli depolama alanına ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisi kurulması, ülke genelindeki belediyelere ait çöplüklerin kapatılması, rehabilitasyonu ve transfer istasyonlarının yapımına yönelik AB ile sürdürülen çalışmalara ivme kazandırılacaktır.


Çevre ile ilgili Alo 123 hattına gelen tüm ihbarlar ivedilikle değerlendirilecek ve denetimlerin daha sık yapılması sağlanacaktır" dedi. 


Mungan, Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı ile özel bir firma arasında imzalanan protokol çerçevesinde Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Projesinin hayata geçirilmesine yönelik faaliyetler yürütüleceğini; Lefkoşa surlar içi bölgesinde yaşayan ilköğretim çağındaki çocukları kapsayan ve tiyatroyu tanıtmak, sevdirmek ve gelecekte bilinçli bir tiyatro izleyicisi yaratmak amacına yönelik olan  "oyun, çocuk, tiyatro" isimli projenin hayata geçirileceğini kaydetti.


Ülkeye havayolu taşımacılığı yapan firmalarla görüşülerek Ercan'a iniş yapan tüm uçaklarda kabin içi dağıtılan magazinlerin her sayısında Kıbrıslı Türk bir sanatçının tanıtılmasına yönelik girişim başlatılacağını belirten Mungan, Fahri unvan ve temsilciliklerin asgari standartlarının belirlenmesine yönelik olarak tüzük çalışmaları başlatılacağını; kültür ve sanat konusunda uğraş veren bireyler ve sivil toplum örgütleri ile diyalog ve işbirliğinin de geliştirileceğini ifade etti.


"KAÇAK YAPILAŞMAYA İZİN VERİLMEYECEK"


Mungan, tüm doğal ve arkeolojik sit alanlarının koruma altında tutulacağı, kaçak yapılaşmaya hiç bir şekilde izin verilmeyeceği, mühürlenen kaçak yapıların yasal süreciyle ilgili gelişmelerin tüm ilgili bakanlıklarla istişare içinde takip edileceği; müze ve ören yerlerinde tehlike arz eden yerlerin tadilatlarının gerçekleştirileceği; yeniden düzenleme çalışmaları devam eden Lüzinyan Evi projesinin de hassasiyet ile takip edileceğini kaydetti.


"Konservasyon eğitimi programı temmuz ayı içerisinde Girne Kalesi'nde gerçekleştirilecektir" diyen Mungan, taşınır eski eserlerin bakım onarım ve konservasyonunun yapılacağı kültür varlıklarını koruma ve onarım merkezinin işler hale getirilmesine yönelik olarak yerel üniversitelerle işbirliği yapılacağını belirtti ve şöyle devam etti:


"Başlatılmış olan eski eser veya kültürel mirasımız olarak görülebilecek binaların yenileme çalışmaları devam edecek ve bu bağlamda ilgili ekiplerce sıkı denetim içerinde olması sağlanacaktır. Yasalarla Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığının denetimine verilen alanlarda kriterler çerçevesinde, kontroller yapılacak kısa dönemde bütçe çerçevesinde alınabilecek önlemler masaya yatırılacaktır.


Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği yerlerde bulunan çevresel denetimler artırılacak buralarda bulunan esnafın turistlerle iletişimleri kontrol edilecek saptanacak rahatsızlıklar ilgili kurumlara raporlanacaktır.


Girne OTEM binasının tadilatı tamamlanarak belirlenecek model çerçevesinde eğitim vermek üzere hizmete açılacaktır."


TEŞVİK ESASLARI SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BELİRLENECEK


Maliye Bakanı Mungan, 2014-2016 teşvik esaslarının sektör temsilcileri ile birlikte belirlenmesi çalışmalarının başlatılacağını belirtirken, 2013-2014 turizm fuarlarının da  belirlenerek gerekli girişimlere başlanacağı ve geçmiş dönemde katılınan fuarların maliyetlerinin kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.


Mungan, "Turizm teşviklendirme esasları çerçevesinden yapılan ödemeler ile tüm katkı, bağış ve ödenekler kamuoyu ile web sitemiz aracılığı ile paylaşılacaktır. Daha önce ülkenin tanıtımı için açılan ve daha sonra çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale gelen web sitelerinin mevcut sahipleri ile diyalog başlatılacak ve problemlerin iyi niyet çerçevesinde çözümüne çalışılacaktır" dedi. 


EKO TURİZMİN DESTEKLENMESİ


Mungan, Eko Turizmin desteklenmesi ve bu bağlamda geleceğe yönelik olarak vizyon geliştirme çalışmalarının eksiksiz yerine getirileceğini vurguladı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu çağdaş pansiyonculuk çalışmaları ile bölgesel düzenlemelerin fizibilite çalışmalarının başlatılacağı;bu sürece en geniş fikir önderlerinin katılımının teşvik edileceğini kaydetti.


"ILO VE AB NORMLARINA TAM UYUMUN SAĞLANMASI HÜKÜMETİN ÖNCELİKLİ HEDEFLERİNDEN"


Çalışma yaşamında ILO ve AB normlarına tam uyumun sağlanması ve sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesinin Hükümetin öncelikli hedefleri arasında olacağına işaret eden Mungan, bu konuda yapılması öngörülenleri şöyle dile getirdi:


"Hükümetimiz, istikrarlı bir ekonomik yaşam için, sağlıklı ve çağdaş bir çalışma yaşamının gerekliliğine inanmaktadır. Doğaldır ki, sağlıklı bir çalışma yaşamı çalışanların örgütleri ile iş dünyasının örgütlerinin sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde işbirliği yapmalarının yanısıra, devletin denetleyici ve düzenleyici fonksiyonunu yerine getirmesi ile mümkündür. Bu bağlamda, çalışma yaşamında ILO ve AB normlarına tam uyumun sağlanması ve sosyal diyalog mekanizmasının geliştirilmesi Hükümetimizin öncelikli hedefleri arasında olacaktır.


Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası'nın ve diğer çalışma mevzuatının, ILO ve AB standartlarında çağdaş anlamda geliştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.


KKTC çalışma yaşamının önemli sorunlarından biri de yüksek işsizlik oranıdır. Özellikle yüksek genç işsizliği ile kadın işsizliği dikkat çekmektedir. Bu yüksek işsizlik oranı işgücü planlamasının olmamasından kaynaklanan yapısal bir mahiyettedir. Bu sorunu gidermek için bir yandan ekonominin istihdam yaratma kapasitesini artırmaya yönelik tedbirler alınırken, öte yandan ekonominin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi amacıyla meslek edindirme kursları ile çıraklık ve meslek eğitimini geliştirmek için gerekli adımlar atılacaktır. Bunun yanısıra meslek standartlarını oluşturmak ve kayıtdışılığı önlemek amacıyla mesleki sertifikasyon uygulaması yaygınlaştırılacaktır."


ÇALIŞMA YAŞAMINDA ETKİN DENETİM...


Mungan, hükümetin çalışma yaşamında etkin bir denetim sistemi oluşturarak çalışma koşullarının yasal mevzuata uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için gerekli adımları atacağını belirterek işyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı amaçlayan 35/2008 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak için de Hükümetin gerekli duyarlılığı göstereceğini vurguladı.


Toplu sözleşme düzeninin önündeki engellerin aşılması için gerekli adımların atacağını belirten Mungan şunları kaydetti:


"Çalışanların örgütleri ile işveren örgütlerini bir araya getirip sektörlerin sorunları ile çalışanların sorunlarına birlikte çözüm bulmalarını sağlayacak sosyal diyalog mekanizmalarının kurulması yönünde gerekli adımlar atılacaktır. Yasal hak arama yollarının etkin bir şekilde kullanımını sağlayacak idari ve yargısal mekanizmaların yetersizliği de toplu pazarlık ve toplu sözleşme düzeninde sorunlara yol açan nedenler arasında yer almaktadır. Hükümetimiz, bu konuya hassasiyetle yaklaşacak ve toplu sözleşme düzeninin önündeki engellerin aşılması için gerekli adımları atacaktır." 


"KAYITDIŞI İSTİHDAMA KARŞI KARARLILIKLA MÜCADELE EDİLECEK"


KKTC çalışma yaşamının en önemli sorunlarından biri olduğuna işaret ettiği  kayıtdışı istihdamın hem KKTC vatandaşları, hem de yabancı uyruklular arasında yaygın olarak görüldüğüne dikkat çeken Mungan, "Kayıtdışı istihdam, haksız rekabete yol açmakta, sosyal güvenlik ve vergi kayıplarına neden olmakta, hem kamu maliyesini hem de ekonomiyi olumsuz olarak etkilemektedir. Bu sorunun bilincinde olan Hükümetimiz kayıtdışı istihdamı ve kayıtdışı yaşamı minimum seviyeye çekebilmek amacıyla somut, etkin ve aktif uygulamaları hayata geçirecek ve kayıtdışı istihdama karşı kararlılıkla mücadele edecektir. Bu konuda etkin denetimler gerçekleştirilecek ve denetimlerde meslek örgütleri ile azami işbirliği sağlanacaktır" dedi.


Mungan, çalışma yaşamı içerisindeki yabancı işgücünün bir kısmının yasal olarak ve çalışma izni ile çalışma yaşamına dahil olurken, bir kısmının ise kaçak olarak istihdam edildiğine ve  bu durumun ekonomik sorunların yanı sıra, sosyal ve kültürel anlamda sorunlara da yol açtığına işaret ederek "çalışma izni prosedürü, yaşanan sorunlar tespit edilerek ve ihtiyaç analizi sonuçları dikkate alınarak yürütülecektir. Buna paralel olarak, ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünün yetiştirilmesine yönelik olarak mesleki eğitim programları uygulanacaktır" diye kaydetti.


"SOSYAL SİGORTALAR FONUNUN MALİ YAPISININ İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK"


Hükümet programında, sosyal güvenlik sistemiyle ilgili öngörülenler ise şöyle:


"Ülkemiz Sosyal Güvenlik Sistemi mevcut yapısıyla sürdürülebilirlikten uzaklaşmaktadır. Sosyal Sigortalar Fonunun mali yapısının iyileştirilebilmesi için gerekli somut adımlar atılacaktır. Bu çerçevede, çalışan tüm nüfusun kayıtlı sistemin içine alınması, yaygın bir şekilde görülmekte olan eksik prim yatırımlarının önlenmesi, prim ve diğer alacaklara ilişkin tahsilat oranının artırılması gibi uygulamalar hayata geçirilecektir. Aynı zamanda aktif sigortalılarımızın ve sigorta emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştırıcı somut adımlar atılacaktır. Teknoloji kullanımı yaygınlaştırılarak gerek sigortalılık işlemlerinin yapılması, gerekse sigortalıların kendi kişisel bilgilerine kolaylıkla ulaşabilmesi sağlanacaktır. Teknoloji kullanımı konusunda mevcut uygulamalara ilave olarak Sosyal Sigortalar Dairesinin; sigortalılara yönelik veri tabanı bilgilerinin, özel işletmeler ve kamu kurumları bilgileri ile paylaşılabilmesi sağlanacaktır. Sosyal Sigortalar Dairesinin, hukuk servisinin daha etkin çalışması sağlanacak ve sigortasız çalıştırma konusunda gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.


Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç insanlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecektir. Bu alanda hizmet veren kamu-özel bütün kurumların ve işletmelerin denetlenmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız ve engelli vatandaşlarımız  için verilen hizmetler için iyileştirme çalışmaları başlatılacaktır. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk istismarı sözleşmesine göre, çocuk istismarının önlenmesi ve çocukların korunması için etkin önlemler alınacaktır. Sosyal yardımların objektif kriterlerle, şeffaf ve adil bir şekilde yapılması sağlanacaktır."


Mungan, hükümetin, toplumların cinsiyet ayrımından uzak, hayatın her alanında kadın erkek eşitliğine dayalı bir yapıyla ilerleyebileceğine inandığını belirterek, "Kadınların erkeklerle eşit seviyede ve şartlarda karar verme süreçlerine katılabilmeleri ve özgür iradelerini ortaya koyabilmelerinin siyasal, ekonomik ve sosyal yaşama etkin katılımı ile sağlanabileceğinin bilincinde olarak, bu alanda gerekli adımlar atılacaktır" dedi.


Programda, yurttaşlara daha iyi hizmet verebilmesi ve çalışanların daha iyi ortamlarda çalışmalarının sağlanması amacıyla kamu hizmet binalarının fiziki ve teknolojik altyapısının iyileştirileceğine de işaret ediliyor.


"DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ EŞİT HAKLARIMIZIN KORUNMASI YÖNÜNDEKİ HASSASİYETİMİZ DEVAM EDECEK"


Mungan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının yürüttüğü çalışmalara devam edileceğini belirterek "Kıbrıs Adası ve çevresindeki tüm doğal kaynaklar üzerindeki eşit haklarımızın korunması yönündeki hassasiyetimiz devam edecektir" dedi.


Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması için elektrik üretim, iletim ve dağıtımının kesintisiz yapılmasına önem verileceğine işaret edilen programda, şunlar kaydedildi:


"Yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminin teşvik edilmesinin sağlanması amacıyla yürürlüğe giren mevzuat hükümlerine göre oluşturulan 'Yenilenebilir Enerji Kurulu' faaliyetlerini geliştirerek sürdürecektir.


KOBİ'lere yönelik politikalarda yerli sanayinin ithal ürünler karşısında zayıf yönleri güçlendirilecek dış pazar odaklı üretim yapmalarını sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilecektir.


KOBİ'lerin desteklenmesi ve ucuz finansmana erişilmesinin sağlanması ile ilgili olarak faiz destek programları çalışmaları şeffaflık ilkesi çerçevesinde yürütülecektir. 


Ekonomik faaliyetlere başlama ve bu faaliyetleri sonlandırma süreçlerinin azaltılması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.


Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı altında Sermaye Hareketleri, Ödeme Hizmetleri, Kara Para, Malların Serbest Dolaşımı ile ilgili mevzuatın ve Mali Hizmetler Faslı Altında Sigortacılık Düzenlemelerinin, Fasıl 113 Şirketler Yasasının AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir."


Mungan, KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak, istihdam artırıcı rekabet gücünü geliştiren,  çevreye duyarlı yüksek teknoloji getiren, ödemeler dengesindeki cari açığı azaltan, katma değer yaratan yerli girdi kullanımına önem veren mukayeseli üstünlüğü olan mal ve hizmet üreten, yerli ve yabancı yatırımcıların yapacakları yatırımların teşvik edilmesine devam edileceğini kaydetti.


Markalar ve Patentalar Yasalarında AB mevzuatına uyum çalışmalarının başlatılacağını belirten Mungan, hükümet programına göre yapılması öngörülen diğer çalışmaları ise şöyle sıraladı:


"Fasıl 113 Şirketler Yasası tahtında kurulmuş şirketlerin tasfiyesinde uygulanacak ek kurallara ilişkin yasa tasarısı çalışmaları sürdürülecektir.


Organize sanayi bölgelerinin altyapı çalışmalarına hızla devam edilecektir. Mevcut organize sanayi bölgelerinin bakım onarım çalışmalarına önem verilirken yeni organize sanayi bölgelerinin etüt çalışması yapılacaktır.


Sanayi sektöründeki KOBİ'lere yönelik proje destekli hibe programının ikincisi kapsamında sunulan projelerin bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirilmesi yapılarak projelerin tamamlanması sağlanacaktır."


İHRACATA TEŞVİK İÇİN DESTEK...


Sanayicileri rekabet ortamına hazırlayarak ihracata teşvik etmek amacıyla verilen devlet desteklerinin ihtiyaca göre titizlikle verilmesine devam edileceği, gerekirse talep ve günün koşullarına göre revize edileceğini kaydeden Mungan, Yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıma özen gösterileceği; aktif olunan dış pazarlara yönelik stratejiler geliştirilmesi yanında yeni pazar araştırmalarına gerekli önem ve desteğin verileceğini söyledi.


Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası altında yapılması gereken düzenlemelerin hazırlanıp yürürlüğe konulacağı; Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasası uyarınca sigorta acentelerinin kayıt altına alınması çalışmalarının hızlandırılacağı ifade edilen hükümet programında, AB direktifleri ve FATF (Mali Eylem Görev Gücü) kurallarına uygun, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasının geliştirilmesine yönelik çalışmaların AB uzmanları ile yürütüleceği; Faiz Farkı Fonu yasasına istinaden, küçük esnaf ve zanaatkarlara, yeni işyeri kuracak olan üniversite mezunlarına, tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara, küçük proje sahiplerine ve sosyal konut yapacak olanlara faiz destekli kredi verileceği de kaydedildi.


Tüketicilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi, tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin korunması, güvenli ürünlerin sunulması tüketicilerin zararlarının tazmin edilmesi amacıyla tüketicileri koruma yasasının AB mevzuatına uyumunun sağlanması için çalışmalar yapılacağı ve Tüketicileri Koruma yasası altında çıkarılan tüzüklerin titizlikle uygulanacağı da vurgulandı.


Ürün Güvenliği Yasa Tasarısının hazırlanmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Mungan, sözlerini şöyle tamamladı:


"Hükümetimiz ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullarda toplumsal uzlaşıyı sağlayarak kısıtlı süre ve seçim yasaklarının getirdiği sınırlamalara rağmen, şeffaflık ve hesap verebilirliği ön plana çıkararak, tüm kesimlere aynı mesafede durarak, toplumun hizmetkarı olma anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.


Hükümetimiz bu anlayış ile Yüce Meclisten destek beklemektedir. Güvenoyunuza mazhar olmamız halinde halkımızın mutluluğu ve refahı için Hükümet Programında öngördüğümüz ilke ve esaslar çerçevesinde hareket edeceğimizden emin olabilirsiniz."


(ÖK-DOĞ/HA)  FOTOĞRAFLI


 
17 Haziran 2013 Pazartesi 16:39
Okunma: 832
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu