Ana Sayfa » Spor » HÜKÜMET PROGRAMI MECLİS'TE OKUNDU

HÜKÜMET PROGRAMI MECLİS'TE OKUNDU

Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler/Ulusal Birlik Partisi koalisyon hükümetinin programı, yaz tatilinde bulunan Cumhuriyet Meclisi'nin olağanüstü birleşiminde okundu. 39 sandalyeyle KKTC tarihinin en geniş parlamento desteğine sahip koalisyonu özelliği taşıyan hükümetin yaklaşık 50 sayfalık programı, Başbakan Ömer Kalyoncu ile Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu tarafından dönüşümlü olarak yaklaşık 2.5 saatte okundu.

 
 
HÜKÜMET PROGRAMI MECLİS'TE OKUNDU

 

 (T.A.K.): 

Programın okunmasının ardından birleşim tamamlandı.

Hükümet programıyla ilgili görüşmeler cumartesi günü saat 10.00'da başlayacak. Görüşmelerin aynı gün tamamlanması halinde güvenoylaması pazartesi, aksi durumda salı günü yapılacak.

HEDEFLER...ÖZGÜR İRADE

Başbakan Kalyoncu, hükümet programını okumaya demokrasi, hukuk düzeni, sivilleşme ve genel idari yapı bağlamındaki hedeflerle başladı.

Bu başlıkta Anayasa'nın 1'inci maddesinde yer alan demokrasi, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri gerçek anlamıyla hayata geçirileceği, Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olduğu yer alıyor.

Gerekli yasal düzenlemeler bir yıl içerisinde tamamlanarak polisin ve itfaiyenin sivil organlara bağlanması sağlanacak, "Seçim ve Halkoylaması Yasası? dokuz ay içerisinde değiştirilecek ve KKTC'nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacak.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakereler konusunda, müzakere sürecinde, bütünlüklü çözüm temelinde gösterilecek çabalara ve bütünlüklü çözüm hedefinden şaşmaksızın güven yaratıcı önlemler konusunda yapılacak girişimlere en aktif biçimde destek verilecek.

Bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek müzakerelerde tüm tarafların üzerlerine düşeni samimi bir biçimde yerine getirmesinin takipçisi ve bu yönde çaba gösterenlerin en büyük destekçisi olunacak.

KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI YASALAŞTIRILACAK

Kamu yönetimi konusunda Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, ülke şartları ve AB normları çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak en geç altı ay içerisinde yasalaştırılacak.  "Kamu Görevlileri Yasası? yürürlüğe girmeden, yeni müşavir yaratacak biçimde üst düzey kamu görevlisi ataması yapılmayacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun oluşumunu, yapısını ve işlevlerini düzenleyen yasa değişikliği en geç dokuz ay içerisinde yapılacak.

47/2010 sayılı Yasa kapsamındaki kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler, ekonominin büyütülmesi ve bütçe olanaklarının geliştirilmesi gözetilerek belirlenecek bir programa uygun olarak gerçekleştirilecek.

"KENDİNE YETEN BİR YAPI OLUŞTURULACAK?

Maliye ile ilgili kendine yeten bir yapı oluşturulmaya çalışılacak. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı üç ay içerisinde yeniden takvimlendirilecek ve bu yöndeki eylemlerin hayata geçmesi ve sonuç vermesi için çalışmalar aralıksız devam edilecek ve Maliye Bakanlığı'ndaki tüm dairelerde 24 ay içerisinde otomasyona geçilecek.

"KIB-TEK YENİDEN YAPILANDIRILACAK?

Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan KIB-TEK, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak, enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla elektrik dağıtılmasını sağlayacak şekilde 24 ay içerisinde yeniden yapılandırılacak.  Kıb-Tek'ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerin borçlarının tahsil edilmesi için gerekenler yapılacak.

İçişleri ve çalışma Bakanlığı'na bağlı birim ve hizmetlerle ilgili reformlar yapılacak. Bu çerçevede, Belediye Yasa Tasarısı, Yurttaşlık Yasa Tasarısı, Daimi İkamet Yasa Tasarısı 9 ay içinde yasalaştırılacak.

Çalışma hayatına yönelik, ekonomideki büyüme ile işgücü piyasasına giren yerel işgücünün niteliklerinde uyuşmazlık söz konusu olduğu belirtilirken, bu alanda hedefin, yapısallaşan işsizliği asgariye indirmek ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik işgücü piyasası yaratarak işgücüne katılım oranını artırmak olduğu belirtildi.

Bu çerçevede Asgari Ücretler Yasası bir yıl içerisinde değiştirilerek, Komisyon'un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması ve genel asgari ücret yanında, sertifikalandırılmış ve yasal sertifika zorunluluğu bulunan mesleklerde % 15 oranında artırılmış asgari ücret ve bir işyerinde bir yıl çalışmış olanlara bir defaya mahsus % 5 oranında artırılmış asgari ücret uygulamasının getirilmesi sağlanacak.

"TC AB VE DİĞER ÜLKELERLE İLİŞKİLER?

Hükümetin , Türkiye, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerle ilişkilere büyük önem atfettiğini belirten Kalyoncu, Mali Yardım Tüzüğü'nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü'nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü'ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması dış politika alanında temel hedefler olduğunu kaydetti.

"YENİLİKÇİ VE REKABETÇİ EKONOMİ?

Ekonomi ile ilgili temel hedefin ; sosyal devlet ilkesini ön planda tutan, ekonomide kapsayıcı büyüme sağlayacak, yerel istihdam yaratan, çevreyi koruyup geliştirerek kalkınan, topluma refah artışı sağlayacak, kendine yeten, değişime ayak uydurabilen yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomi oluşturma olarak açıklandı.

Bu çerçevede, ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini bu hedefe bağlı olarak planlamak amacıyla kamuyu, özel sektörü ve sivil toplumu katılımcı bir anlayışla bir araya getiren Sosyal ve Ekonomik Konsey, üç yıllık ekonomik programı hükümetin kurulmasından itibaren dört ay içerisinde hazırlayacak.

Gazimağusa Limanı'nın özerk liman yönetimi kurulması, sanayi bölgelerinin özerkleşmesi, sanayi, tarım ve hayvancılık alanlarında çalışmalar yapılacak.

ERTUĞRULOĞLU: "AMAÇ İTHALATI MİNİMİZE ETMEK?

Başbakan Ömer Kalyoncu'nun ardından Ulaştırma Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, hükümet programını okumaya devam etti.

Ertuğruloğlu, sanayi alanında, temel hedefin, başta hafif sanayi ve tarımsal sanayi alanında olmak üzere ithalatı minimize ederek, KOBİ'ler bağlamında girişimciliği etkili bir biçimde destekleyerek ve ihracat potansiyelini harekete geçirerek, milli gelire ve istihdama önemli katkı yapan, verimliliği yüksek, nitelikli işgücüne ve gelişmiş bir yatırım ortamına sahip bir sektör yaratmak olduğunu kaydetti.

Bu amaçla, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ve şehir içi atölye/fabrika binaları ile ilgili yönetsel, çevresel ve altyapı bağlamındaki sorunlar minimize edilecek. Bu amaçla, ilgili uzmanlardan teknik destek de alınarak ?KKTC'deki OSB'lerin Mevcut Durumlarının Tespiti, Değerlendirilmesi ve Çözüm Önerileri? ile ilgili bir çalışma grubu-komisyonu kurulup söz konusu sorunların çözümü yönünde somut adımlar atılacak.

"SAĞLIKTA REFORM?

Ertuğruloğlu, sağlığın ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini, bu alanda, yurttaşların ihtiyaçlarına yanıt verecek bir sağlık sistemi yaratabilmek için gerekli reformları yapmanın temel hedef olduğunu söyledi.

Bu amaçla, Genel Sağlık Sigortasının mali yük analizi, üç ay içerisinde planlanmış olduğu şekilde 3 yıllık geleceği de öngörerek hazırlanacak ve finansal boyutu ve destek uzlaşısı sağlanmış olan fon yapısı ve reform programı TC Teknik Heyeti ile görüşülüp kesinleştirilecek.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) Yasası dokuz ay içerisinde çıkarılacak ve gerekli kurumsal yapı oluşturulacak.

Kamu Sağlık Çalışanları (değişiklik) Yasası altı ay içerisinde çıkarılacak, özerk hastane modeli, sağlık çalışanlarının hastane ve sağlık kurumlarını yönetmesi, devletin sadece denetleyici ve yönlendirici olacağı, etkin hastane modelleri hayata geçirilecek.

Hasta hakları, aile hekimliği, rehabilitasyon merkezleri, randevu sistemindeki sıkıntıların giderilmesi konusunda çalışmalar yapılacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM?

Yaşayabilir kârlı bir üretim; çevresel kalitenin bu üretimler sırasında korunması; var olan doğal kaynakların üretim aşamasında etkili kullanılmasının sağlanması; tüketicilere sağlıklı, yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda gıda üretilmesi; üreticilerimizin ve kırsal kesimin yaşam kalitesinin yükseltilmesi ile üretimin kuşaklar boyu devamlılığının sağlanması, hükümetin tarımsal üretim alanındaki vizyonunu oluşturuyor.

Turizm ve yükseköğretime girdi sağlayan, katma değeri yüksek ürünlerin ihracatına odaklanan, gıda alanında üretici ve tüketici faydasını en üst düzeyde sağlayan, sürdürülebilir bir tarım sektörünü oluşturmak hedefleniyor.

Bu amaçla, çiğ süt üzerinden sağlanan fiyat desteği ve buna bağlı kota sistemi bütçe olanaklarına bağlı olarak 12 ay içerisinde revize edilecektir.

Kota sisteminin amacı, küçük ve orta büyüklükteki rantabl işletmelerin çoğalmasını sağlamak olacaktır.  Kısa ve orta vadede inek sütüne verilen destek oransal olarak azaltılacak ve küçükbaş sütüne verilen destekler artırılacak.

"MADENCİLİK VE SU?

Madencilik ve taş ocakçılığı alanında denetimler artırılacak, maden mühendisi yetiştirilmesi için teşvikler sağlanacak.

Su kaynaklarının doğru değerlendirilmesi, etkin ve verimli kullanılması adında çalışmalar yapılacak. Ülke bütününü kapsayan su yönetim planı 6 ay içinde hazırlanacak. Su yasası çıkarılacak, özerk su Yönetimi kurulacak.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM?

Turizmde temel hedef, "sürdürülebilir turizm? ilkesi üzerine kurulmuş bir planlama yaklaşımıyla, orta ve uzun vadeli hedefleri belli olan, kitle turizmi yanında markalaşmış alternatif turizmi de gündemine alan, turizmin gelişimini çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle birlikte tasarlayan ve ayrıca yerel üretim ve istihdamı en üst düzeyde kullanan bir sektör yaratmak olarak açıklandı.

Bu amaçla, özerk turizm yönetimi yirmi dört ay içinde kurulacak ve sektörün katılımını sağlayacak bir örgüt modelinin alt yapısı kurulacak.

Ulaşım teşvik sistemi ihtiyaca göre değiştirilecek, yatırım teşviklerinde, master plan çerçevesinde, küçük ve orta ölçekli işletmelere dayalı bir stratejiye geçiş ve turizm sektöründe girişimcilik desteklenecek ve sektörün rekabet koşullarının iyileştirilmesi sağlanacak.

Turizm master planı güncellenecek.

"İNŞAAT SEKTÖRÜ TEMEL MESELELERDEN?

Hükümet programını okuyan Ertuğruloğlu, inşaat sektörünün bir yandan ülkedeki en önemli ekonomik sektörlerden biri olması, diğer yandan çevrenin korunması ve geliştirilmesiyle ilişkisi nedeniyle hükümetin temel meselelerinden biri olduğunu ifade etti.

Bu alanda temel hedef, çevreyi gözetip geliştirirken ekonomiye girdi sağlayan bir sektör yaratmak olarak açıklayan Ertuğruloğlu, bu amaçla,   İmar Yasası, imar planlarını Şehir Planlama Dairesi ile kent belediyelerinin birlikte hazırlaması ve planlama araçlarının düzenlenmesi hedefiyle dokuz ay içerisinde değiştirileceğini belirtti.

İç ve dış yatırımcılar için herhangi bir sürpriz, keyfilik ve belirsizliğe fırsat vermemek, güvensizlik yaratmamak ve yatırım iklimini olumsuz etkilememek için İmar Yasası'nın yürürlüğe girmesinden itibaren 18 ay içerisinde tüm kentlerde Ülkesel Fiziki Plan doğrultusunda bölgesel imar planlarının hazırlanması sağlanacak.

İnşaat izni ve/veya onayı alma mekanizmaları yeniden gözden geçirilecek ve kırtasiyecilikten arındırılarak mümkün olduğunca basitleştirilecek.

"TÜM ÇÖP ALANLARI KAPATILARAK REHABİLİTE EDİLECEK?

Çevre konusunda ilgili sivil toplum kuruluşları, çevre örgütleri ve odalardan oluşturulacak Çevre Danışma Kurulu ve Kurul'un Çevre Bakanlığı yetkilileriyle birlikte yapacağı toplantıların esas ve usulleri altı ay içerisinde yasal zemine kavuşturulacak.

Bunun yanında ülke genelindeki tüm çöp alanları kapatılarak rehabilite edilecek. Katı atıkların düzgün ve düzenli bir şekilde Güngör katı atık düzenli depolama alanına getirilmesi için transfer istasyonları yapılacaktır.

Yerel yönetimlere bu hususta hizmet içi eğitim verilmesi için kaynak ayrılacak.

"TEKNECİK VE KALECİK SANTRALLERİNDE KALİTELİ YAKIT KULLANILACAK?

Teknecik ve Kalecik Aksa elektrik santrallerinde kaliteli yakıt (kükürt oranı yüzde 1) kullanımı sağlanacak. Baca gazı arıtma tesislerinin kurulması için çalışma başlatılacak.

Bu bölgelerdeki hava kalitesi ve kontrolü sık aralıklarla yapılıp halkla şeffaf bir şekilde paylaşımı sağlanacak.

Sivrisinekle mücadelenin, kaynağında ve larva döneminde biyolojik mücadele yöntemleri kullanılarak yapılması sağlanacak.

Deniz kirliliği yönetimine ilişkin yasal boşluklar giderilecek, yetkili ve sorumlu kurumlar netleştirilecek.

Deniz kazalarından kaynaklanan deniz kirliliğinin önlenebilmesi için acil eylem planları hazırlanacak ve bu planların uygulanmasında izlemenin ve denetimin etkili bir biçimde gerçekleştirilebilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

"DEVLET TİYATROLARI BİNASI 3 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK?

Kıbrıs Türk Kültürünü korumak ve yaşatmak ve diğer kültürlerle etkileşim içerisinde geliştirerek zenginleştirmek amacıyla Kıbrıs Türk Kültürünün öz değerlerine, öz kimliğine sahip çıkılmasını sağlayan çalışmalar artırılacaktır ve Kültürel yaşamdaki faaliyetlerle, bu alanda faaliyet gösteren kurumların özerkleşmesi desteklenecek.

Devlet Tiyatroları için gerekli binanın yapılması için girişimler başlatılacak, bina üç yıl içerisinde tamamlanacak.

"TALİ YOLLARDAN ANA YOLLARA ÇIKIŞLAR DÜZENLENECEK?

Ertuğruloğlu'nun ardından Başbakan Ömer Kalyoncu yeniden kürsüye çıkarak, hükümet programını okudu.

Şehirlerarası yollardaki trafik ve yol güvenliğini artırmak amacıyla tali yollardan ana yollara çıkışlara standart bir düzenin yerleştirilmesi sağlanacak.

Geceleri trafik ve yol güvenliğinin tam olarak sağlanabilmesi için şehirlerarası yolların ışıklandırılmasına ve/veya aydınlatılmasına devam edilecek.

Yat limanları yasası hazırlanarak, en geç üç yılda, yerleşik alan içerisinde; Girne'de denizde 1100, karada 150 tekne kapasiteli yat limanı; Gazimağusa'da denizde 700, karada 100 tekne kapasiteli yat limanının acilen yapılması, her iki limana uluslararası liman statüsü verilmesi sağlanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir liman devleti olması sağlanacak.

KKTC Ercan Havaalanının yenilenmesi projesinde öngörülen yeni yatırımların daha fazla zaman kaybedilmeden hayata geçirilebilmeleri için gereken her türlü tedbir alınacak.

"OKULA DAYALI YÖNETİM? VE "OKUL TABANLI BÜTÇE? ANLAYIŞI HAYATA GEÇİRİLECEK

Eğitimde alınan kararları daha verimli kılmak, eğitim uygulamalarının denetlenmesinde çok yönlü, dengeli ve etkili bir kontrol mekanizması geliştirilmesine olanak sağlamak amacıyla okullara kendi iç denetimleri konusunda yetki verilecektir. Bu amaçla on sekiz ay içerisinde bütçe ve başarı sorumluluğunu okullara yükleyecek "Okula Dayalı Yönetim? ve "Okul Tabanlı Bütçe? anlayışı hayata geçirilecektir. Uygulama ile okul öz değerlendirmeleri ön plana çıkarılarak etkili bir kontrol mekanizması oluşturulacak, her okul için eğitim bakanlığı tarafından kullandırılacak "okul bütçesi? oluşturulacak.

Alt yapı yatırımlarının planlı ve ihtiyaca dönük olmasına özen gösterilerek, benzer  düzeyde eğitim veren okullar arasındaki kalite farkını ve ayırımcılığı ortadan kaldırmak  amacıyla gerekli çalışmalar başlatılacak.

Özel gereksinimleri olan, farklı gelişen ve öğrenme güçlüğü çeken çocuklarımızın yanı sıra üstün yetenekli çocuklarımızın da ihtiyaç duyduğu özel eğitim uygulamalarını içeren "özel eğitim yasası? on sekiz ay içerisinde çıkarılacaktır. Özel Eğitim Kurumlarının standartları dünya normları seviyesine ulaştırılacak.

"KOLEJ GİRİŞ SİSTEMİ KADEMELİ ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEK?

Kolejlerin mevcut yapısının güçlendirilmesi ve sürdürülebilir, çağdaş anlayışlara uygun bir kolej giriş sisteminin geliştirilmesi için, mevcut sistem kademeli olarak değiştirilerek, süreç temelli bir değerlendirme sistemiyle, ülke çağ nüfusunun ihtiyaçları, öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre yönlendirilmesi kontenjanlar doğrultusunda üç yıl içinde sağlanacak.

On sekiz ay içerisinde yapılacak düzenlemelerle, ilkokul sonrasında kolejlere girişin yanında, ortaokullardaki farklı program koridorlarıyla yaratılacak yatay ve dikey geçişlerle kolejlere girmede fırsat eşitliği yaratılacak.

Kolejlerin, uluslararası düzeydeki lise bitirme sınavları statüsündeki GCE ? A Level sınavlarına ve IB programlarına yönelik işlevlerinin geliştirilmesi için çalışma başlatılacak.

Öğretmenlerin istihdam ve yükselme uygulamalarına ilişkin düzenlemeler, siyasi kaygılardan uzak, şeffaf, adil, bilimsel, evrensel ve demokratik ilkelerden ödün vermeyen bir anlayışla bir yıl içerisinde yenilenecek.

Atatürk Öğretmen Akademisi'nde görev yapan öğretim elemanlarının bilimsel ve profesyonel deneyimlerinden faydalanılarak, Akademi'nin sistemimizin ihtiyaç duyduğu merkezi ölçme-değerlendirme uygulamaları ve öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerinin gerçekleşmesinde etkili bir merkez olması sağlanacak.

KKTC'ye çalışma amaçlı gelen ailelerin çocuklarının TC E-Okul sisteminden karşılıklı kontrolü sağlanarak kesintisiz eğitim alabilmesi sağlanacak.

"YÖDAK YENİDEN YAPILANDIRILACAK?

Yükseköğretimde kaliteli eğitim anlayışının ön planda olduğu, AB norm ve standartlarına uygunluk ve yapılacak stratejik planlama ile sürekliliğin sağlanması amacıyla; YÖDAK yeniden yapılandırılacak, DAÜ'nün özerk ve demokratik bir üniversite haline getirilmesini sağlayacak yasa üç ay içerisinde çıkarılacak. KKTC uyruklu öğrenciler KKTC'deki üniversitelere merkezi giriş sınavı ile alınacak ve ülke planlamasına göre gerekli yönlendirme yapılacak Üniversitelerin ve programlarının akreditasyonları ve uluslararası kalite kontrol sistemlerine girme çabaları teşvik edilecek.Kira, muhaceret, öğrenci indirimi, öğrenci bursları vb. konularda ülkede öğrenci yaşamını kolaylaştıracak yasal düzenlemeler yapılacak.

"TÜBİTAK BENZERİ BİR DEVLET AR?GE KURUMU OLUŞTURULACAK?

Bilimsel araştırmalar için üniversitelerin öz kaynaklarını destekleyecek TÜBİTAK benzeri bir Devlet araştırma-geliştirme (Ar?Ge) kurumu oluşturulacaktır. Bu kuruma GSYİH'nın  yüzde 1'i oranında destek sağlanacak.

Üniversitelerin gereksinimleri doğrultusunda, yurt içinde ve dışında öğretim üyesi yetiştirme bursları/programları devlet tarafından desteklenecek.YÖDAK'ın belirlediği kriterleri sağlayamayan programlara yeni öğrenci alımının YÖDAK tarafından engellenebilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler yapılacak.

"SPOR DAİRESİ'NİN YETİŞMİŞ VE VERİMLİ ÇALIŞAN KADRO SIKINTISI HIZLA GİDERİLECEK?

Spor alanındaki sorunların aşılması amacıyla, var olan alt yapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar hızlandırılacak; Spor Dairesi'nin yetişmiş ve verimli çalışan kadro sıkıntısı hızla giderilecek.Sporun sadece futbol olarak algılanmasının önüne geçecek, tüm spor branşlarını dikkate alan bir spor politikasının oluşturulması için çalışma başlatılacak ve en kısa zamanda tamamlanacak.

Spor kulüplerinin kurumsallaşması teşvik edilecek. Son yıllarda özellikle bireysel spor branşlarında yakalanan başarılar da göz önünde tutularak, elit sporcuların desteklenmesi için gerekli plan ve projeler oluşturulacak.

"GENÇLİK POLİTİKASININ AB GENÇLİK POLİTİKASI İLE UYUMLAŞTIRILMASI SAĞLANACAK?

Gençlik politikasının Avrupa Birliği gençlik politikası ile uyumlaştırılması sağlanacak.

Kırsal kesimde yaşayan gençlerin olanaklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapılarak, bölgelerdeki gençlik ve kültür dernekleriyle işbirliği içerisinde, hem gençlik çalışmalarının, hem de gençlerin karar alma süreçlerine katılımcılığının artırılması hedeflenecek. 

"GENÇLİK KOORDİNASYON KURULU? KURULACAK

Alanında uzman kişilerden oluşacak "Gençlik Koordinasyon Kurulu? kurularak, gençlik politikalarının bir merkezde oluşturulup uygulanması sağlanacaktır. Bu kurul tüm ilgili kurumlarla iletişimi sağlayacak, düzenli olarak araştırmalar yapacak, farklı alanlardaki gençleri ilgilendiren düzenlemeler arasında koordinasyonu sağlayacak ve STÖ'ler, gençlik örgütleri, okullar gibi paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışacak.

Gençlerin karar alma ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak amacı ile "Gençlik Parlamentosu? oluşturulacak, oluşum, yetki ve görevlerinin belirlenmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. Bu parlamento altında gençlik örgütlerinin, gençlik STÖ'lerinin ve derneklerin demokratik temsiliyeti sağlanacak, farklı sosyal grupların, kırsal kesimdeki gençlerin ve herhangi bir örgütlenmede yer alamayan gençlerin temsiliyetine özel önem verilecek.

Gençlik Parlamentosu'nun çalışmalarının sürekliliğini sağlamak için gereken önlemler alınacak.

Madde bağımlılığı, kumar ve diğer kötü alışkanlıklarla mücadelede etkin politikalar geliştirilecektir.

"AMAÇ, HALKI ÇÖZÜME VE AB ÜYELİĞİNE HAZIRLAMAK VE MÜREFFEH OLANAKLAR YARATMAK?

Kalyoncu hükümet programını okumasının ardından CTP-BG ve UBP'nin Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en geniş tabanlı koalisyon hükümetini kurma sorumluluğunu üstlendiğini kaydederek "Amaç, Kıbrıs Türk halkını çözüme ve AB üyeliğine hazırlamak ve çağdaş bir halk olarak varlığını müreffeh ve adil bir ortamda sürdürmesini sağlayacak olanakları yaratmaktır? dedi.

Kalyoncu şunları kaydetti:"Kıbrıs sorununun çözülmesi yönünde önemli adımların atıldığı bu dönemde, ülkemizin ve halkımızın, çözüm sürecine aktif bir biçimde destek verirken, kamu yönetimi, maliye, ekonomi, çalışma yaşamı, sağlık, tarım, çevre ve sosyal haklar gibi konularda ilerlemeyi ve gelişmeyi sağlayacak, bu yönde gerek duyulan reformları Anayasamızın 1'inci maddesinde altı çizilen, demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirecek bir hükümete ihtiyacı ve bu yönde beklentisi vardır.

CTP ve UBP, bu ihtiyacı ve beklentiyi dikkate alarak, Kıbrıs Türk halkının tarihindeki en geniş tabanlı koalisyon hükümetini kurma sorumluluğunu üstlenmişlerdir. Amaç, Kıbrıs Türk halkını çözüme ve AB üyeliğine hazırlamak ve çağdaş bir halk olarak varlığını müreffeh ve adil bir ortamda sürdürmesini sağlayacak olanakları yaratmaktır.

Bu düşünce ve anlayışla Yüce Meclis'ten destek bekliyoruz. Güveninize mazhar olduğumuz takdirde, bu Program'da belirlenen ilke ve hedefler doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının mutluluğu ve refahı için elimizden gelen bütün gayreti sergileyeceğimiz konusunda sizleri temin ederiz.?

 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

 

2013’ün Eylül ayında kurulan CTP-BG – DP-UG Hükümeti’nin istifasını Cumhurbaşkanı’na sunmasının ardından oluşan yeni durumu değerlendiren CTP ve UBP, ülkedeki köklü reform ihtiyacının ancak geniş tabanlı bir hükümet modeli ile karşılanabileceğini tespit etmiş ve bu tespitten hareketle bir koalisyon hükümeti kurmaya karar vermiştir.

Kurulacak hükümet, 1975’ten bu yana kurulanlar içerisinde en geniş parlamento desteğine sahip koalisyon hükümetidir ve iki parti, bu desteği,bu hükümet programında belirlenen ilkeler doğrultusunda yapacakları köklü reformlarla Kıbrıs Türk halkının değişim talebine yanıt vermek amacıyla kullanacakları bir fırsata dönüştürmek konusunda kararlıdır.

 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, DEMOKRASİ, HUKUK DÜZENİ, SİVİLLEŞME ve GENEL İDARİ YAPI bağlamında aşağıdaki ilkelere bağlı olarak belirlenen hedefleri hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

 

1. Anayasa’nın 1’inci maddesinde yer alan demokrasi, sosyal devlet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri gerçek anlamıyla hayata geçirilecektir.

2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur.

3. Gerekli yasal düzenlemeler bir yıl içerisinde tamamlanarak polisin ve itfaiyenin sivil organlara bağlanması sağlanacaktır.

4. Seçim ve Halkoylaması Yasası dokuz ay içerisinde değiştirilecek ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.

5. Ülkede yaşayan azınlıkların ve inanç gruplarının insan haklarından ve azınlık haklarından yararlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak ve bu hak ve düzenlemeler hayata geçirilecektir.

6. Sayıştay Yasası, bir yıl içinde, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirilecek biçimde değiştirilecektir. Kurumun personel ihtiyacı on sekiz ay içerisinde giderilecektir.

7. Ombudsman Yasası bir yıl içerisinde değiştirilerek kurumun yetki alanı genişletilecek ve kurum, aynı süre içerisinde alt yapı ve personel sorunları çözülerek işlevselleştirilecektir.

8. 13/1993 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunması Hakkındaki 1948 tarihli 87 Numaralı Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin Yasa’nın 11’inci maddesinde yer alan “Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu Sözleşmeyi onaylayan her üyesi, işçilerin ve işverenlerin örgütlenme hakkını özgürce kullanmalarını sağlayacak her türlü gerekli ve uygun önlemleri almakla yükümlüdür” hükmü gereğince sendikalaşma desteklenecektir.

9. Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 156 Numaralı “Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi” ve 183 Numaralı “Annelik Koruma Sözleşmesi” 18 ay içerisinde mevzuatımıza dahil edilecektir.

10. Mahkemelerin personel ihtiyaçları bir yıl, alt yapı ihtiyaçları iki yıl içerisinde giderilmek suretiyle, çocuk mahkemeleri, iş mahkemeleri ve ticaret mahkemelerinin kurulması için gerekli ortam yaratılacaktır.

11. Ülkede yurttaşların ihtiyaçlarına yanıt veren, onların hizmetkarı olan ve onlara hızlı ve verimli bir biçimde hizmet veren bir kamu yönetiminin yaratılması temel hedeftir. Bu doğrultuda, bir yıl içerisinde tüm kamu görevlileri İyi İdare Yasası’nın uygulanması konusunda  eğitilecek ve kamu yönetiminin, yargı organının devreye girmesine gerek kalmaksızın bu Yasa’yı isteklilikle uygulaması sağlanacaktır.

12. E-devlet projesinin hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeler ivedilikle yapılacak ve kamunun kapasitesi bu amaca yönelik olarak organize edilecektir. E-devlet projesi Başbakanlık altında yürütülecektir.

13. Yolsuzluklarla mücadele konusunda Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikler hayata geçirilecek ve kim tarafından, hangi dönemde yapıldığına bakılmaksızın, tespit edilen yolsuzluklar Polis Örgütü’ne ve Başsavcılığa aktarılacaktır.      

14. Bakanlıklar tarafından da yapılabilecekken mevzuat gereği Bakanlar Kurulu’nun gündemine alınarak Kurul’u meşgul eden ve verimliliğini düşüren işlemler gözden geçirilecek ve Bakanlar Kurulu’nun verimliliğini artırmak adına mevzuatta gerekli değişiklikler yapılacaktır.

15. Ceza Usul Hukuku’na ve İnfaz Hukuku’na ilişkin gerekli değişiklikler yapılarak, suça itilmiş çocukların durumu başta olmak üzere, bu alanda çağdaş normlara uygun düzenlemeler yapılacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Son günlerde yeniden hareketlenen KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ MÜZAKERELER Hükümetimizin gündemindeki en önemli konular arasındadır.

 

1. Kıbrıs sorununda öncelik, müzakere sürecinde, bütünlüklü çözüm temelinde gösterilecek çabalara ve bütünlüklü çözüm hedefinden şaşmaksızın güven yaratıcı önlemler konusunda yapılacak girişimlere en aktif biçimde destek vermektir. Bu ilkeler doğrultusunda yürütülecek müzakerelerde tüm tarafların üzerlerine düşeni samimi bir biçimde yerine getirmesinin takipçisi ve bu yönde çaba gösterenlerin en büyük destekçisi olunacaktır.

2. 11 Şubat 2014 tarihli Eroğlu-Anastasiadis ortak açıklamasında yer alan koşullar, hükümetin Kıbrıs konusunda benimsediği çözüm şeklinin zeminini oluşturur. Birleşik Kıbrıs, Birleşmiş Milletlerin ve Avrupa Birliğinin bir üyesi olarak tek uluslararası hukuk kişiliğine ve BM Şartı çerçevesinde tüm Birleşmiş Milletler üyelerince yararlanılan egemenlik şeklinde tanımlanmış tek egemenliğe sahip olacak ve (bu egemenlik) Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerden eşit olarak neşet edecektir. Federal yasalar tarafından düzenlenen tek bir birleşik Kıbrıs vatandaşlığı olacaktır. Tüm birleşik Kıbrıs vatandaşları aynı zamanda ya Kıbrıs Rum kurucu devletinin ya da Kıbrıs Türk kurucu devletinin vatandaşları olacaktır. Bu statü dahili olacak ve birleşik Kıbrıs vatandaşlığını tamamlayacak ve hiçbir şekilde ikame etmeyecektir. Federal Anayasa birleşik Kıbrıs’ın eşit statüde iki kurucu devletten oluşacağını saptayacaktır.

3. Liderlerin çözüme ulaşmalarını müteakip ayrı ve eş zamanlı referandumlar düzenlenecek ve KKTC’de bu çerçevede bir referandum düzenlenmesi için hükümet üzerine düşen tüm görevleri yerine getirecektir.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, verimli ve etkili çalışan ve halkın hizmetkarı olan bir KAMU YÖNETİMİ yaratmayı temel ilke olarak benimsemiştir. Bu çerçevede,

 

1. Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, ülke şartları ve AB normları çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılarak en geç altı ay içerisinde yasalaştırılacaktır.

2. Kamu Görevlileri Yasası yürürlüğe girmeden, yeni müşavir yaratacak biçimde üst düzey kamu görevlisi ataması yapılmayacaktır.

3. Kamu Hizmeti Komisyonu’nun oluşumunu, yapısını ve işlevlerini düzenleyen yasa değişikliği en geç dokuz ay içerisinde yapılacaktır.

4. Kamu tüzel kişilerinde, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nde, kamu bankalarında, kooperatiflerde ve yönetim kurulları merkezi idare tarafından atanan özel hukuk tüzel kişilerinde istihdamın asgari kriterlerini belirleyen ve her türlü istihdamda münhali ve başta yazılı sınav olmak üzere adil yöntemleri düzenleyen yasa en geç üç ay içerisinde yürürlüğe girecektir.  

5. Kamu işçilerinin maaş, ücret ve diğer haklarının belirlenmesinde etkililik ve verimlilik de dikkate alınacak ve orta vadede performans kriterleri geliştirilecektir.

6. Kamuda etkili ve verimli çalışmanın sağlanması amacıyla, kamu çalışanlarının görev yerlerinin, özlük hakları korunarak, kendilerine ek külfet getirilmeksizin ve somut kriterlere bağlı olarak değiştirilmesine olanak sağlayan yasal düzenlemeler dokuz ay içerisinde yapılacaktır.

7. Kamuda hizmet içi eğitim, özellikle yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak yoğunlaştırılacak ve kamu çalışanlarından daha etkili ve verimli bir biçimde yararlanılması sağlanacaktır.

8. Kamuda taşeron işçilerin hangi istisnai alanlarda çalıştırılabileceklerini, bu işçilerle yapılacak sözleşmelerin içermesi gereken hak ve yükümlülükleri ve bu işçilerin toplu sözleşmeli olma zorunluluğunu düzenleyen yasa bir yıl içerisinde çıkarılacaktır. 

9. 47/2010 sayılı Yasa kapsamındaki kamu görevlilerinin sosyal ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler, ekonominin büyütülmesi ve bütçe olanaklarının geliştirilmesi gözetilerek belirlenecek bir programa uygun olarak gerçekleştirilecektir.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ, AVRUPA BİRLİĞİ VE DİĞER ÜLKELER ile İLİŞKİLER’e büyük önem atfetmektedir. Mali Yardım Tüzüğü’nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile aramızda serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması dış politika alanında temel hedeflerdir. Bu amaçlarla,

 

1. Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulması gözetilecektir.

2. Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile her alanda sağlıklı ilişkiler ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımlar geliştirilecektir.

3. Hükümetimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını, halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, tarihsel süreç içerisinde geliştirilen politikalar çerçevesinde, tüm muhataplarımızla yapıcı bir yaklaşımla yürütmeyi hedef alacaktır.

4. Dışişleri Bakanlığı’nın dış misyonlarının daha etkin hale getirilmesi ve sayı olarak da artırılması için çalışmalar yapılacaktır. Özellikle momentum kazanan görüşme sürecine destek olacak bilgilendirme ve Kıbrıslı Türklerin öneri ve duruşlarının dış dünyaya anlatılması için yoğun girişimler programlanacaktır.

5. Hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dünya ile bütünleşmeye yönelik bir siyaset izleyecektir.

6. Hükümetimiz, ana hedefimiz olan kapsamlı çözüme ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar başta olmak üzere, her durumda Kıbrıs Tük halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi ve kendisine uygulanan uluslararası tecride bir an evvel son verilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütecek ve bu bağlamda gerek yurt dışında gerekse de ülke içinde yabancı ülke ve kurum temsilcileri ile yoğun temaslar içerisinde olacaktır.

7. Yurt dışında, Kıbrıslı Türklerin haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler artarak devam edecek ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir.

8. Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin hızlanması  ve sonuç odaklı bir prensiple yürütülmesine ilişkin görüşlerimizin ilgili tüm taraflara aktarılmasını teminen Kıbrıs sorunu ile yakından ilgilenen uluslararası aktörlerin adadaki temsilcileriyle düzenli temas ve istişarelere öncelik verilecektir.

9. Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılması dış politikamızın temel unsurlarından biri olacaktır. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecektir.

10. Kıbrıs Türk halkının seçilmiş temsilcilerine Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi’nde olduğu gibi Avrupa Parlamentosu’nda da gözlemci statüsünün verilmesi yönündeki diplomatik girişimlere hız kazandırılacaktır.

11. Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) başta olmak üzere Avrupa Konseyi nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

12. Hükümetimiz, AB uyum çalışmalarının tam randımanlı yürütülmesine büyük önem atfetmektedir. AB ile tesis edilen işbirliğinin yeni siyasi gelişmeler ve güçlenen çözüm perspektifi kapsamında konsolide edilmesi ve kapsamının genişletilmesi için yoğun çaba ortaya konacaktır. AB uyum çalışmalarını önceliklendirmek ve takvimlendirmek için hazırlanan Müktesebata Uyum Programı’ndaki hedefler öngörüldüğü şekilde yerine getirilecektir. Tüm bu çabaların ve çalışmaların etkin olarak eşgüdümünün sağlanması, yönetilmesi, yönlendirilmesi ve izlenmesi için bir ay içerisinde bakanlar düzeyinde AB Uyum Reform Yönetim Grubu oluşturulacak ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve halkımıza sunulan hizmetlerin AB standartlarına yükseltilebilmesi yönünde uzun yıllardır faaliyet gösteren Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi dokuz ay içerisinde yasal statüye kavuşturulacaktır.

13. İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve her iki uluslararası örgüte üye ülkelerle temas, işbirliği ve diyaloğun daha da artırılması hükümetimizin önümüzdeki dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan uluslararası kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için oluşturulan somut projelerin önümüzdeki dönemde ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanacak, bu çerçevede ülkemizin ev sahipliğinde bir dizi etkinlikler düzenlenmesi için gerekli çalışmalara ivme kazandırılacaktır. Ayrıca, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki etkinliğimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

14. İzlemeyi öngördüğümüz proaktif siyaset ve halkımız üzerindeki kısıtlamaların kalkması bağlamında, Türkî Cumhuriyetler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

KKTC MALİYESİNDE hedef, bir taraftan harcamalarda mali disiplini, diğer taraftan da vergi tabanını genişleterek bütçenin cari giderlerinin yerel gelirlerle karşılanmasını sağlayacak, kendine yeten bir yapı oluşturmaktır.

Buna paralel olarak vergi politikaları, ekonominin önünü açmaya, üretkenliği teşvik etmeye ve gelir dağılımında adaleti sağlamaya yönelecektir. Bu amaçla,

 

1. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele eylem planı üç ay içerisinde yeniden takvimlendirilecek ve bu yöndeki eylemlerin hayata geçmesi ve sonuç vermesi için çalışmalar aralıksız devam edecektir.

2. Maliye Bakanlığı’ndaki tüm dairelerde 24 ay içerisinde otomasyona geçilecektir.

3. Şirketlerin sermayelerinin güçlendirilmesi amacıyla altı ay içerisinde dağıtılmayan ve öz sermayeye aktarılan karların vergilendirilmesine son verilecektir.  

4. Vergi sisteminde basitliğin sağlanması için gelir vergisi ve katma eğer vergisindeki çoklu oranlar 24 ay içerisinde azaltılacaktır.

5. Damga pulu fiziki uygulamasına, kredi, alım-satım ve resmi belgeler dışında dokuz ay içinde son verilecektir. 

6. Gümrükte uygulanan değişik fonlar 24 ay içerisinde bir başlık altında toplanarak özel tüketim vergisi olarak uygulanacaktır.

7. Vergi suçları ile ilgili cezai müeyyideler gözden geçirilecek ve caydırıcılıkları artırılarak yeniden düzenlenecektir.

8. Bütçe harcamalar tarafında performans bütçe uygulaması pilot olarak 12 ay içerisinde başlatılacak ve belirlenen kurum ve bakanlıklarda 36 ay içerisinde tamamıyla performansa dayalı uygulamaya geçilecektir.

9. Ekonomik transferlerin kontrol altına alınabilmesi için, transfer yapılan kurum ve kuruluşlarda analizler yapılarak, 24 ay içerisinde performansa dayalı kaynak kullandırma sistemine geçilecektir.

10. Sosyal yardımlar 12 ay içerisinde gözden geçirilecek ve belirlenecek kriterler üzerinden gerçek ihtiyaçlılar saptanarak gerekli değişiklikler yapılacaktır.

11. Burs yasası 12 ay içerisinde çıkarılarak burs sistemi ülkenin insan kaynağı ihtiyacına göre yeniden düzenlenecektir.

12. AB normlarına uygun olarak hazırlanan Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası 6 ay içerisinde çıkarılacaktır.

13. Kamu ihale mevzuatı, AB ihale düzenlemeleri de dikkate alınarak 12 ay içerisinde değiştirilecek ve bürokrasinin azaltılması ve kamu parasının ve olanaklarının takdir yetkisine bağlı kullanımı ortadan kaldırılacaktır.

14. Kamu maliyesinde sürdürülebilir bir yapı oluşturma yolunda orta ve uzun vadeli planlamayı sağlayacak AB müktesebatına uyumlu Kamu Maliye Yönetim Yasası 24 ay, icraatta gerçekleştirilen harcamaların denetiminin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak Kamu İç Mali Kontrol Yasası 26 ay içerisinde çıkarılacaktır.

15. Dış ticaret rejiminde, toplumun alım gücünü ve refahını etkileyen tarife, gümrük, yasak ve benzeri araçlar gözden geçirilerek, yerli üreticiye haksız rekabet yaratmayan, piyasada tüketen ve üretenlerin menfaatine fiyat oluşumunu sağlayacak düzenlemeler 24 ay içerisinde yapılacaktır.

16. Kitap, gazete ve dergi gibi kültür ürünlerinde KDV oranları düşürülecektir.

17. Belli bir metrekarenin üzerindeki konutlardan ve havuzlu evlerden alınacak emlak vergileri artırılacaktır.

18. Mevzuatta kamu harcamalarına katılım ve gelir artırımı vergilerinin ve şerefiyenin düzenlenmesi ile ilgili çalışma başlatılacaktır.

19. Finans Sektörü’ndehedefler, güçlü bir mali yapı oluşturmak, ekonomideki fonlama maliyetlerini düşürmek, alternatif finansman araçları kullandırılmasını sağlamak ve toplamda finansmana erişimi daha düşük maliyetlerle sağlamak olacaktır. Bunun için:

a) Borç ilişkilerini düzenleyecek, yetkili kurumların yetkilerini belirleyecek, uygulamada yeknesaklık getirecek ve tüm borç-alacak ilişkilerini kapsayacak “faiz yasası” en geç dokuz ay içerisinde çıkarılacaktır.

b) Bankalar Yasası, günümüz finansal koşulları dikkate alınarak, sermayenin asgari 5 milyon euro olarak belirleneceği şekilde dokuz ay içerisinde güncellenecektir.       

c) Ödünç para veren finans şirketlerinin kuruluş ve faaliyet alanlarını belirleyecek yasa altı ay içerisinde Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilecektir.

d) Factoring, leasing gibi alternatif finansman araçlarının hayata geçirilmesi için gerekli düzenlemeler en geç bir yıl içerisinde hazırlanacaktır.

e) Kalkınma Bankasının özerkleştirilmesi ve denetiminin KKTC Merkez Bankası tarafından yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler on iki ay içerisinde tamamlanacaktır.

20. Sigortacılık sektörünün geliştirilmesini ve güvenli ve istikrarlı bir ortamda etkili bir biçimde çalışmasını sağlamak ve sigorta sözleşmesi yapan kişilerin hak ve menfaatlerini korumak için çalışmalar sürdürülecek ve sektörün denetimini sağlayacak Sigorta Denetim Kurulu otuz altı ay içerisinde oluşturulacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin, sürekli, kaliteli, güvenli ve mümkün olan en düşük maliyetle temin edilmesi hükümetimizin ENERJİ alanındaki en önemli hedefidir. Bu amaçla,

 

1. Ülkedeki en önemli kamu elektrik üretim işletmesi olan KIB-TEK, özerklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde, AB normları ve tavsiyeleri göz önüne alınarak, enerji arz güvenliğini, sürdürülebilirliğini, verimli ve makul fiyatlarla elektrik dağıtılmasını sağlayacak şekilde 24 ay içerisinde yeniden yapılandırılacaktır.

2. Kıb-Tek’ten elektrik alıp tüketen ve bedellerini henüz ödemeyen tüketicilerin borçlarının tahsil edilmesi için gerekenler yapılacaktır.

3. Sosyal yardım tarifesi hariç tüm tarifeler Fasıl 171’in 23’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının öngördüğü üzere maliyetin altında olmayacak biçimde düzenlenecek ve çapraz sübvansiyonlar önlenecektir.

4. Yenilenebilir enerji alanlarında, ülke koşulları, ilgili mevzuat ve AB kuralları dikkate alınarak ve bu konuda gerekli fizibilite çalışması yapılarak, bu çalışmalar çerçevesinde gerekli görülürse, yenilenebilir enerji sektörünün geliştirilebilmesi için teşvik sistemi oluşturulacak, konutlara güneş enerjisi ile elektrik üretimi sistemleri kurulması özendirilecektir.

5. Uzun vadede Doğu Akdeniz’de bulunan gaz rezervlerinden veya başka kaynaklardan faydalanılarak daha ekonomik olması halinde elektrik üretimini doğal gaza dönüştürme olanakları araştırılacaktır.

6. Enerji Verimliliği ile ilgili Yasa bir yıl içerisinde çıkarılacaktır.

7. Ülkenin enerji planlamasının yapılması ve enerji kaynaklarının en verimli şekilde (günlük siyasetten uzak, en düşük maliyette, çevreye duyarlı olarak ve toplumun hayat standartlarını göz önünde bulundurarak) üretimi ve kullanılması için politika, vizyon, uzun vadeli strateji ve uygulamalar geliştirecek yapılar oluşturulacaktır.

8.  Gerek Güney Kıbrıs ile ve gerekse de Türkiye ile elektrikte enterkonnekte olmak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak hükümetimizin hedefleri arasındadır.

9. KKTC’nin gelecek 10 yıl veya daha uzun dönem için enerji trendi çalışılacak ve olası farklı senaryolara göre enerji yatırım planlaması yapılacaktır.

10. KKTC’deki enerji kaynak çeşitliliği artırılacaktır. Bu noktada ithal fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması önem arz etmektedir. Dolayısı ile başta Güneş, Rüzgar ve Biyogaz olmak üzere doğal kaynaklara yönelinecektir.

11. Yenilenebilir Enerji Yasası ve Tüzükleri gözden geçirilecektir.

12. KKTC’ye giren yakıtların kalite kontrolünün yapılması sağlanacaktır.

13. KKTC’nin resmi Güneş ve Rüzgar haritaları hazırlanacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

İÇİŞLERİ ve ÇALIŞMA BAKANLIĞI, mülki idare bölümleri, yerel yönetimler, yurttaşlık, yabancılar, tapu kadastro ve merkezi cezaevi açısından acil reform ihtiyacı içerisindedir. Bu amaçla,

 

1. Bakanlığa bağlı hizmet birimlerinin fiziki ve teknolojik altyapısının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

2. Yerel yönetimlerin başta öz gelirleri olmak üzere, finansman ve hizmet imkânlarının güçlendirilmesi ve idari anlamda yapılandırılması amacıyla hazırlanan ve Cumhuriyet Meclisinde bulunan Belediyeler Yasa Tasarısı 9 ayda yasallaşacaktır.

3. Daha etkin ve verimli belediye hizmeti verebilmek ve ilgili belediye bütçelerinde tasarrufa imkan sağlayabilmek amacıyla, Mesarya bölgesindeki 3 belediyede başlatılan paylaşımlı hizmet modeli çalışmasına diğer bölge belediyeleri de dahil edilerek devam edilecektir. 

4. 2018-2022 dönemi hedef alınarak, hem finansal, hem de kurumsal anlamda daha güçlü belediyeler oluşturmak amacıyla, yerel yönetimler reformu çerçevesinde, coğrafi temelli yerel yönetimler oluşturulacak ve belediyelerin sayısında azaltma yönüne gidilecektir.

5. Yurttaşlık verilmesi işlemi ile ilgili olarak başlatılan çalışmalara devam edilecek ve yurttaşlık verilmesi işlemini somut kriterlere bağlayan Yurttaşlık Yasa Tasarısı ile bu sistematiğin tamamlayıcısı olarak hazırlanan Yabancıların Çalışma İzinleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı 9 ay içerisinde yasallaşacaktır.

6. Ülkemizde uzun yıllar çalışma veya oturma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin yaşamını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanıp Cumhuriyet Meclisine sevk edilmiş olan Daimi İkamet Yasa Tasarısı 9 ay içerisinde yasallaşacaktır.

7. Merkezi cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak başlatılan ve tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmasını amaçlayan çalışmalara devam edilecektir.  

8. Uzun vadeli vizyon belirlenmesi ve bölgelerimizin ekonomisiyle, kültürüyle, tarihi mirasıyla, turizmiyle ülkenin kalkınmasına hizmet etmek ve köylerimizdeki yaşam kalitesinin yükseltilmesine yardımcı olmak ve o bölgelerde sürdürülebilir kalkınma ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla, üniversitelerin de katkısı ile başlatılan köy gelişim projesi çalışmalarına devam edilecektir.

9. Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası kapsamında hizmet veren Kaymakamlıkların hizmetlerinin elektronik ortamda halkın hizmetine sunulması amacıyla “e-kaymakamlık” projesinin hayata geçirilmesi için çalışmalar hızlandırılacaktır.

10. Merkezi Cezaevi’nin fiziki yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların aşılması amacıyla başlatılan yeni ve çağdaş bir cezaevi yapılması çalışmalarına devam edilecektir.

11. KKTC’deki tüm Tapu ve Kadastro Dairesi birimlerinde tam otomasyona geçilmesi ve işlemlerin hızlandırılması sağlanacaktır.

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,   

Ekonomideki büyüme ile işgücü piyasasına giren yerel işgücünün niteliklerinde uyuşmazlık söz konusudur. ÇALIŞMA HAYATINDA hedef, yapısallaşan işsizliği asgariye indirmek ve ekonominin ihtiyaçlarına yönelik işgücü piyasası yaratarak işgücüne katılım oranını artırmaktır. Buna yönelik olarak,

 

1. Yerel işgücünün işgücü piyasasına katılımını artırmak için ticaret ve sanayi sektörleri dahil, eğitim ve sertifika programlarıyla sektörlerin taleplerine yönelik işgücünün eğitilmesi üniversiteler ile işbirliği içerisinde sağlanacaktır.

2. İşgücü piyasasına yeni girenlere uygulanmaya başlanan desteklere devam edilerek özellikle girişimcilik teşvik edilecektir.

3. Özel sektörde çalışma koşullarının, özellikle çalışma saatlerinin iyileştirilmesi için çalışma başlatılacaktır.

4. Özel sektör çalışanlarının iş başı eğitimlerinin sağlanması için programlar hazırlanacak ve hazırlanan programlar desteklenecektir.

5. Çalışma saatleri, fazla çalışma (over time) süresi, yıllık ücretli izinler, kısmi zamanlı çalışma, işyerinin devri halinde çalışanların hakları, belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışanların istismarının önlenmesi ve hamilelik izni gibi konularda AB müktesebatına uyumu sağlayacak olan İş (Değişiklik) Yasası bir yıl içerisinde çıkarılacaktır.

6. Asgari Ücretler Yasası bir yıl içerisinde değiştirilerek, Komisyon’un daha katılımcı bir anlayışla oluşturulması ve genel asgari ücret yanında, sertifikalandırılmış ve yasal sertifika zorunluluğu bulunan mesleklerde % 15 oranında artırılmış asgari ücret ve bir işyerinde bir yıl çalışmış olanlara bir defaya mahsus % 5 oranında artırılmış asgari ücret uygulamasının getirilmesi sağlanacaktır.

7. Çalışan ile işveren arasındaki istihdam ilişkisinden doğan bireysel iş uyuşmazlıklarının, yargısal yollara başvuru hakkını ortadan kaldırmaksızın,uzlaşmacı bir şekilde çözümü için izlenecek usul ve esasları düzenleyen İş Uyuşmazlıklarının Davasız Halli Yasası bir yıl içerisinde çıkarılacaktır.

8. İşyerinde cinsiyete dayalı dolaylı ve dolaysız ayrımcılığı ve cinsel tacizi yasaklayan, eşit muamele ilkesinin istihdam, eğitim ve mal ve hizmetlere erişimde etkin olmasını sağlayan ve ayrımcılık mağdurlarının şikayetlerini inceleyecek bağımsız ve tarafsız Eşitlik Komiseri’nin görev ve yetkilerini düzenleyen Kadın ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği Yasası on sekiz ay içerisinde çıkarılacaktır.

9. KKTC’de yaşayan ve bulunan kişilerin işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede, mal ve hizmetlere erişimde; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, engellilik, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla on sekiz ay içerisinde Ayrımcılığı Önleme Yasası çıkarılacaktır.

10. Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Sigortalar Yasası arasında standart ve norm birliğini sağlayacak yasal düzenlemeler dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

11. İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu’nda temsiliyeti artıracak İhtiyat Sandığı (değişiklik) Yasası dokuz ay içerisinde çıkarılacaktır.

12. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti veren kişi ve kurumların sorumluluklarını açık bir biçimde belirleyecek İş Sağlığı ve Güvenliği (Değişiklik) Yasası dokuz ay içerisinde çıkarılacaktır.

13. İşverenin ödeme güçlüğü içine düşmesi halinde çalışanların ödenmeyen ücret ve diğer alacaklarının öngörülen kıstaslar çerçevesinde karşılanmasını amaçlayan tüzük iki yıl içerisinde çıkarılacaktır.

14. Çalışan ebeveynlerin çocuk, aile ve iş hayatındaki sorumluluklarının uzlaşmasını kolaylaştırmaya yönelik asgari önlemleri belirleyen Ebeveyn İzni ve Ailevi Nedenlerle İzin Hakkı Tüzüğü bir yıl içerisinde çıkarılacaktır.

15. Hamile, yeni doğum yapmış veya emziren çalışanların işyerinde sağlık ve güvenliklerinin korunması için alınması gerekli olan önleyici ve koruyucu tedbirleri belirleyen Hamile, Yeni Doğum Yapmış veya Emziren Çalışanların İşyerinde Sağlık ve Güvenliklerinin Korunması Tüzüğü altı ay içerisinde çıkarılacaktır.

16. İşçilerin Titreşimden Kaynaklanan Risklere Maruz Kalmasıyla İlgili Minimum Sağlık ve Güvenlik Gereklilikleri hakkında Tüzük, Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Tüzük, Çalışanların İşyerinde Biyolojik Ajanlardan Korunmasına İlişkin Tüzük, Çalışanların İşyerinde Kimyasal Ajanlar, Kanserojen ve Mutajenlerden korunmasına İlişkin Tüzük, Geçici ve Taşınabilir İnşaat Alanlarında Sağlık Koşullarına İlişkin Tüzük ve Çalışanların İşyerinde Asbest ve Asbest İhtiva Eden Maddelerden Korunmasına İlişkin Tüzük iki yıl içerisinde çıkarılacaktır.

17. 15-18 yaş arası genç kişilerin işyerinde tehlikelere ve risklere karşı korunmasının sağlanmasını amaçlayan Genç Kişilerin İşyerinde Korunmasına İlişkin Tüzük on sekiz ay içerisinde çıkarılacaktır.

18. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında sivil toplum örgütlerinin ürettiği plan ve projelerin kamu politikalarına yansıtılması ve Daire tarafından yürütülecek hizmetlerin etkin bir şekilde izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla faaliyetler yürütmek üzere Yasa’nın 25’inci maddesi ile kurulması öngörülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma ve İzleme Konseyi’nin oluşumunu, toplantılarını, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Danışma Ve İzleme Konseyi’nin Oluşumu, Toplanması Ve Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü altı ay içerisinde çıkarılacaktır.

19. Toplumsal cinsiyet eşitliği konularında Bakanlık ve Daire’nin iki yıllık makro plan ve politikalarının saptanması ve “Eylem Planı”nın oluşturulması amacıyla Yasa’nın 27’nci maddesi ile düzenlenmesi öngörülen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurultayı’nın oluşumunu, toplantılarını, çalışma usul ve esaslarını düzenleyen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurultayı Tüzüğü altı ay içerisinde çıkarılacaktır.

20. Gerçek kazançlar üzerinden prim yatırılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.

21. Yerel işgücü istihdamının artırılması amacıyla başlatılan çalışmalar yaygınlaştırılarak geliştirilecektir. Bu amaçla, başta turizm olmak üzere kamu kaynaklarından finanse edilen bütün teşvik programlarında (hibe veya kredi), teşvik sistemi istihdam edilen yerel işgücünün oranı ile ilişkilendirilecektir. Bu konudaki yasal düzenlemeler 9 ay içinde tamamlanacaktır.

22. Ekonomimizin ihtiyaç duyduğu işgücünün yerel kaynaklar içerisinden yetiştirilmesini sağlamak amacıyla, mesleki eğitime önem verilecek, mesleki eğitim programları, meslek edindirme kursları yaygınlaştırılacaktır.

23. Yerel işgücünün yetiştirilmesine paralel olarak yabancı işgücünün izinlendirilmesi kademeli olarak azaltılacaktır.

24. Kadına karşı her türlü şiddet ve istismarın önlenmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ve kadın sığınma evleri açılması için çalışmalar hızlandırılacaktır.

25. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurumsal yapısıyla faaliyete geçirilmesi 9 ay içerisinde gerçekleştirilecektir.

26. Kadın hakları, çocuk hakları ve engelli haklarının çağdaş gelişmelere ve ILO sözleşmelerine uygun şekilde geliştirilip düzenlenmesi sağlanacaktır.

27. Sosyal sigortalar sistemimizde verilen hizmetlerin kalitesinin artırılması için çalışmalar hızlandırılacak, ödemeler, yatırımlar ve diğer tüm hizmetlerin elektronik ortamda yapılabilmesini sağlayacak otomasyon projesi 2 yıl içinde tamamlanacaktır. 

28. Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmeleri ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda, çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri arasında sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesine özen gösterilecektir.

29. Devlet ihalelerine katılacak firmalar ile yatırım amaçlı devlet teşviki alan firmalar öncelikli olarak yerel işgücüne istihdam sağlamaları yönünde teşvik edilecek ve uygulamada da yerel işgücünün istihdamının devamlılığı kontrol edilecektir.

30. Sosyal güvenlik reformu kapsamında, fonların kendi kendilerini finanse edecek hale gelmelerini hedefleyen çalışmalar üç yıl içinde tamamlanacaktır. Bu bağlamda kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Fonu’nun kurulması da değerlendirilecektir.

31. Sosyal hizmetler alanında yaşlı, korunmaya ve desteklenmeye muhtaç yurttaşlar için verilen hizmetlerin kalitesi geliştirilecek, bu alanda hizmet veren kamu, özel, bütün kurumların ve işletmelerin hizmet standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır. Yaşlılarımız, engelli ve korunmaya muhtaç yurttaşlarımız için verilen hizmetlerin çeşitlendirilmesi ve iyileştirilmesi, bunun yanı sıra yaşlılarımız için yeni bir huzurevi yapılması amacıyla çalışmalar hızlandırılacaktır.

32. Çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması, suça itilmesinin ve istismarının önlenmesi için ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği halinde etkin önlemler alınacaktır.

33. Çocuk haklarında iyileştirme ve geliştirme yapmak amacıyla, “Fasıl 157 Çocuk Suçlular Yasası”, “Fasıl 274 Çocukların Evlat Edinilmesi Yasası” ve “Fasıl 278 Evlilik Dışı Çocuklar Yasası” 18 ay içerisinde değiştirilecektir.

34. Aile Yasası’nda yapılan değişiklilere koşut olarak, “16/1974 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mensuplarının Soyadı Kuralı Yasası” ve “Fasıl 195 Vasiyetnameler ve Veraset Yasası” bir yıl içerisinde değiştirilecektir.

 

 

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri

Sosyal devlet ilkesini ön planda tutan, ekonomide kapsayıcı büyüme sağlayacak, yerel istihdam yaratan, çevreyi koruyup geliştirerek kalkınan, topluma refah artışı sağlayacak, kendine yeten, değişime ayak uydurabilen yenilikçi ve rekabetçi bir EKONOMİ oluşturma Hükümetimizin temel hedefi olacaktır.

Gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi yönünde çalışmalar başlatmak ve sınıflar ve katmanlar arasındaki uçurumların sosyal devlet ilkesi çerçevesinde kapatılmasını sağlayacak program ve projeler gerçekleştirmek için çaba göstermek temel önceliktir.

KKTC halkının refah seviyesinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ve rekabet edebilir bir ekonomik yapının kurulması, istikrarlı büyüme ortamının ve mali disiplinin sağlanması, istihdam artırıcı politikaların benimsenmesi ve tasarrufların yatırıma dönüşmesinin sağlanması ekonomik vizyonun önemli unsurlarıdır. Bu amaçla,

 

1. Ülkenin sosyal ve ekonomik gelişimini bu hedefe bağlı olarak planlamak amacıyla kamuyu, özel sektörü ve sivil toplumu katılımcı bir anlayışla bir araya getiren Sosyal ve Ekonomik Konsey, üç yıllık ekonomik programı hükümetin kurulmasından itibaren dört ay içerisinde hazırlayacaktır.

2. Ekonomi alanındaki temel vizyona ve belirlenen plana ulaşmak, geliştirilen politikaları etkin şekilde hayata geçirmek için, Ekonomi, Maliye, İçişleri ve Çalışma ve Tarım, Doğal Kaynaklar ve Gıda bakanlıkları ile Merkez Bankası, DPÖ ve Kalkınma Bankası’nın katılımıyla oluşturulacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun çalışması sağlanacaktır.

3. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Reel Sektör Danışma Kurulu sekretaryası daha da geliştirilecek ve işlevselleştirilecektir.

4. Ekonomideki yatırımların programlanması ile büyümeyi sağlamak için altı ay içerisinde yatırım strateji belgesi hazırlanacak ve 30 ay içerisinde özel sektör yatırımlarının GSYİH’nın %15’ini; kamu yatırımlarının %5’i oluşturması, toplamda ise % 20’nin yakalanması hedeflenecektir.

5. Yatırım ve Geliştirme Ajansı (YAGA) yatırım taleplerini artıracak ve gelen taleplere da

 
22 Temmuz 2015 Çarşamba 16:41
Okunma: 1307
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu