Ana Sayfa » Kıbrıs » İşte CTP-BG ve DP-UG hükümet programı

İşte CTP-BG ve DP-UG hükümet programı

İşte CTP-BG ve DP-UG hükümet programı

 
 
İşte CTP-BG ve DP-UG hükümet programı

CTP-BG ve DP-UG hükümet programı


Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ bağlamında kısa vadede şu ilke ve hedefleri hayata geçirecektir:

 1. Anayasa’nın 1. maddesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkeleri hakiki anlamıyla hayata geçirilecek ve uygulanacaktır.

 2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesi hükümetimizce demokrasinin birinci koşulu olarak değerlendirilmektedir.

 3. Basın özgürlüğünün geliştirilip kökleştirilmesi için gerekli her türlü desteğin verilmesi yönünde çalışmalar yapılacak ve basın yayın organlarının devlet olanaklarından eşit ve dengeli biçimde yararlanması sağlanacaktır.

 4. TAK ve BRT Kurumu'nun bağımsız, tarafsız ve demokratik biçimde bütün kesimlerin görüş ve düşüncelerini eşit ve dengeli olarak yansıtması hükümetimizin temel prensibi olacaktır.

 5. Halkın doğru bilgi alma hakkını ve ifade özgürlüğünü temel alan, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya için meslek örgütlerinin etik ilkelere dair duyarlılıklarının da yükseldiği ve girişimlerinin arttığı bugünlerde Medya Etik Kurulu oluşumu ve meslek örgütlerinin uluslararası örgütlerle temasları ve üyelikleri desteklenecektir.

 6. Tüm kamu kurumlarının basına bilgi veren birimleri güçlendirilecek ve şeffaf  bir şekilde basının kamuoyu adına bilgiye ulaşma özgürlüğü sağlanacaktır.

 7. Radyo ve TV'lerin yaşamakta olduğu frekans sorununun giderilmesine yönelik olarak düzenlemeler yapılacaktır. Devlet yetkililerinin yurt dışı seyahatlerini izleme konusunda basın görevlilerinin objektif kriterler dikkate alınarak dönüşümlü katılımları sağlanacaktır.

 8. Anayasa’nın değiştirilmesiyle ilgili çalışmalar derhal başlatılacak ve katılımcı bir anlayışla sürdürülecektir. Meclis’te üzerinde uzlaşılacak tüm değişiklikler Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürülecektir. Diğer maddeler üzerinde uzlaşılamadığı takdirde Anayasa’nın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikler hükümetimizce Haziran 2014’te referanduma sunulacak, bu konudaki çalışmalar Haziran 2014’ten sonra da sürdürülecek ve Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişikliklerin yapılması için çaba sarf edilecektir:

  1. Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.

  2. Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.

  3. Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.

  4. Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.

  5. Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.

  6. Memurların siyaset yasağının kaldırılması.

  7. Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.

  8. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.

  9. Geçici 10. maddenin kaldırılması

 9. Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.

 10. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenleme altı ay içinde yapılacaktır.

 11. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesi ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesi sağlanacaktır.

 12. Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalması, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesi sağlanacaktır.

 13. Sayıştay Yasası, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilecektir.

 14. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanması ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesi sağlanacaktır.

 15. İş Mahkemeleri’nin, Ticaret Mahkemeleri’nin ve Çocuk Mahkemeleri’nin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılacaktır.

 16. Sendikalaşma, toplu sözleşme ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesi sağlanacak ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşullar oluşturulacaktır.

 17. Çevre Yasası değiştirilerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeler hayata geçirilecektir.

 18. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanması hedeflenirken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemeler yapılacak ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmalar başlatılacak ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamalar ortadan kaldırılacaktır.

 19. Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kayıt dışı işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele edilecek ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayri insanî koşullarda çalıştırılması engellenecektir.

 20. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik süreç gözden geçirilecek ve daha etkin ve verimli bir hale getirilecektir.

 21. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanacaktır.

 22. İyi İdare Yasası altı ay içerisinde Meclis’e sevk edilecektir.

 23. Bu programda öngörülen yasa ve Anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER’e büyük önem atfetmektedir. Mali Yardım Tüzüğü’nün geliştirilerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile aramızda serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gerekenler yapılacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulması gözetilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemsemekteyiz.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, KAMU YÖNETİMİ’nin etkinliğini artırma hedefiyle AB MÜKTESEBATINA UYUM PROGRAMI arasında bir bağ kurmakta ve bu çerçevede bir çalışma yaklaşımını benimsemektedir.

Hükümetimizin temel hedeflerinden biri olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi ve halkımıza sunulan hizmetlerin AB standartlarına yükseltilebilmesi yönünde Başbakanlık bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nin AB uyum sürecindeki etkinliği artırılacaktır.

AB’ye yasal uyum ve kamu yönetiminin idari kapasitesinin artırılması yönünde sürdürülen çalışmalar, Müktesebata Uyum Programı çerçevesinde yürütülecektir. Bu bağlamda, 2008 yılında hazırlanan Müktesebata Uyum Programı yeniden güncellenecek ve içeriğindeki önemli ekonomik ve sosyal konular, hükümet programında yer alan öncelikler ile daha iyi eşgüdüm sağlanacak şekilde yeniden takvimlendirilecektir.

AB’ye uyum çalışmalarıyla eş zamanlı olarak, kamu yönetimi reformunun hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılacaktır. Bu çerçevede kamu personel sisteminin verimliliğini artırma, liyakate dayalı yönetim anlayışını getirme ve kamu yönetiminde müşavirlik sistemini sonlandırma hedefiyle AB’deki iyi uygulamalar esas alınarak hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Taslağı gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak hayata geçirilecektir. Bununla eş zamanlı olarak, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun şeffaf, adil ve etkin çalışabilecek bir yapıya kavuşturulması yönünde gerekli yasal değişiklikler yapılacaktır.

Kamu yönetimi reformu kapsamında ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yapısı güçlendirilecektir. Bu bağlamda, kurumlar arası görev, yetki ve sorumluluk çatışmaları ile bir takım mükerrerliklerin ortadan kaldırılması için, Daire ve hizmet birimlerine ait yürürlükteki kuruluş, görev ve çalışma esasları yasaları yeniden gözden geçirilerek düzenlenecektir.

AB uyum çalışmaları ve kamu yönetimi reformu çalışmalarının etkin olarak yürütülmesi ve izlenmesinin sağlanabilmesi yönünde ise bakanlar düzeyinde bir Reform Yönetim Grubu oluşturulacaktır.

Reform Yönetim Grubu, ilgili bakanlıkların katılımıyla öncelikli olarak istatistik, tüketicinin korunması, ürün güvenliği ve malların serbest dolaşımı, şirketler hukuku, fikri mülkiyet hakları, rekabet politikaları, kamu ihale, kara para aklanması ile mücadele, sigortacılık, mali disiplinin sağlanması, yol güvenliği, trafik eğitimi, kaza kara noktalarının belirlenmesi, periyodik araç muayeneleri, sürüş ehliyetlerine yönelik AB müktesebatına uyum, Telekomünikasyon Dairesi’nin özerkleştirilmesi, sosyal politikalar ve istihdam, tarım ve kırsal kalkınma ile gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile çevre konularında AB’ye uyum çalışmalarını koordine edecektir.

Hükümetimiz, kamunun etkinliğini ve verimliliğini artırma amacıyla aşağıdaki çalışmaları ivedilikle hayata geçirecektir:

 1. Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında yer alan “İstatistik” başlığının gereği yerine getirilecektir. Sürdürülebilir ekonomik politikaların oluşturulmasında ve kayıt dışılığın önüne geçilmesinde, sağlıklı ve güvenilir istatistiki verilerin üretilmesi temel rol oynamaktadır. Bu gerçekten hareketle, ülkemizdeki istatistik hizmetlerinin AB ve uluslararası normlar çerçevesinde güncel, geçerli ve güvenilir veriler üretebilir hale getirilebilmesi için bağımsız bir İstatistik Kurumu oluşturulacaktır. Bu bağlamda, AB’ye uyumlu İstatistik Kurumu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) Yasası Taslağı ivedilikle gözden geçirilerek ve gerekli değişiklikler yapılarak yürürlüğe konulacaktır.

 2. Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasa, altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilecektir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmalar derhal başlatılacak ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası bir yıl içerisinde Meclis’ten geçirilecektir.

 3. Merkez Bankası’nın yönetimi doğrudan doğruya KKTC yetkili makamları tarafından atanacaktır.

 4. Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı’nın ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanı’nın KKTC yurttaşlarından olması ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesi sağlanacaktır.

 5. Polis nakil tüzüğü gözden geçirilecek ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurları gözetilerek Polis Yasası yeniden düzenlenecektir.

 6. Ceza Yasası değiştirilerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçlar, cezalarının artırılması ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınması gözetilerek yeniden düzenlenecektir.

 7. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Zorunlu hallerde geçici memur ihtiyacı, Kamu Görevlileri Yasası’nda yapılacak değişiklikler çerçevesinde sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.

 8. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi hiçbir şekilde uzatılmayacaktır. Uzun süreden beridir geçici statüsünde çalışanların durumları gözden geçirilerek gereken tedbirler alınacaktır.

 9. Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için özel bir çalışma komitesi kurulacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz KIBRIS SORUNU ve tüm DIŞ POLİTİKA faaliyetlerinde proaktif bir siyaset izleyecektir.

Hükümetimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış politikasını halkımızın hak ve çıkarları doğrultusunda, tarihsel süreç içerisinde geliştirilen politikalar çerçevesinde tüm muhataplarımızla yapıcı bir yaklaşımla yürütmeyi hedef alacaktır.

Hükümetimiz, Kıbrıslı Türklerin dış dünyada seslerini duyurabilmeleri, haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılması ve uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi için dünya ile bütünleşmeye yönelik bir siyaset izleyecektir.

Kıbrıs sorununun makul bir süre içinde sürdürülebilir kapsamlı bir çözümle neticelendirilmesini öncelikli hedef olarak gören hükümetimiz, Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yürütülen müzakere sürecine destek veren yapıcı ve üretken bir politika izleyerek, iki toplumlu, iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı federal bir çözüm hedefine ulaşılması için üzerine düşeni yapacaktır.

Evrensel devamlılık ilkesinden hareketle, çözüm hedefi ile ilgili tüm Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını destekleyen Hükümetimiz önümüzdeki dönemde kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin başlaması yönünde uzlaşı temelinde atılacak adımlar ve müzakere sürecinde izlenecek tutuma ilişkin olarak tarafların bugüne kadar mutabık kaldıkları unsurlar ve çerçeveye destek verecektir.

Kapsamlı çözüm müzakerelerinde izlenen politikalarla ilgili Türkiye ile yakın istişare içinde olacak olan Hükümetimiz Kıbrıs Türk Halkı’nın eşit egemenliğini, siyasi eşitliğini, garantilerin devamını içeren federal bir anlaşmaya varılması doğrultusunda etkin bir politika izleyecektir.

Sonsuza dek süremeyeceği açık olan müzakere sürecinin tüm çaba ve iyi niyetimiz hilafına olumlu bir sonuca ulaşamaması durumunda, uluslararası camianın Ada’daki her iki tarafla birlikte yeni bir durum değerlendirmesi yapması gerektiğine inanan Hükümetimiz Kıbrıslı Türklerin dünya ile bütünleşmesi yönünde tüm imkânları seferber edecektir.

Hükümetimiz ana hedefimiz olan kapsamlı çözüme ulaşmamızı sağlayacak çalışmalar başta olmak üzere, her durumda Kıbrıs Tük halkının uluslararası alanda hak ettiği yeri alabilmesi ve kendisine uygulanan uluslar arası tecride bir an evvel son verilmesi için gerekli çalışmaları etkin bir şekilde yürütecek ve bu bağlamda gerek yurt dışında gerekse de ülke içinde yabancı ülke ve kurum temsilcileri ile yoğun temaslar içerisinde olacaktır.

Yurt dışında, Kıbrıslı Türklerin haklı talep ve beklentilerinin uluslararası camia tarafından doğru anlaşılmasını teminen uluslararası ve bölgesel kuruluşlar nezdindeki girişimler artarak devam edecek ve mevcut ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra, üçüncü ülkelerle ilişkilerin her alanda daha da ilerletilmesi temel hedefine yönelik girişimler başlatılacak, hali hazırda devam eden çalışmalara hız verilecektir.

Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunabilmesi amacıyla müzakere sürecinin ivedilikle başlatılması ve sonuç odaklı bir prensiple yürütülmesine ilişkin görüşlerimizin ilgili tüm taraflara aktarılmasını teminen Kıbrıs sorunu ile yakından ilgilenen uluslararası aktörlerin Ada’daki temsilcileriyle düzenli temas ve istişarelere öncelik verilecektir.

Avrupa Birliği ve üye ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve temasların artırılması dış politikamızın temel unsurlarından biri olacaktır. AB kurum ve kuruluşları nezdinde Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarının destek görmesine yönelik çalışmalara öncelik verilecektir. Bunun yanında Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi (AKPA) başta olmak üzere Avrupa Konseyi nezdindeki girişimlerimiz yoğun bir şekilde devam edecektir.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve her iki uluslararası örgüte üye ülkelerle temas, işbirliği ve diyaloğun daha da artırılması hükümetimizin önümüzdeki dönemdeki diğer öncelikli konularını teşkil edecektir. Anılan uluslararası kuruluşların üye ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi için oluşturulan somut projelerin önümüzdeki dönemde ivedilikle hayata geçirilmesi sağlanacak, bu çerçevede ülkemizin ev sahipliğinde bir dizi etkinlikler düzenlenmesi için gerekli çalışmalara ivme kazandırılacaktır. Ayrıca, halen gözlemci üyesi olduğumuz İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdindeki etkinliğimiz ve her iki Teşkilatın çalışmalarına aktif katılımımızın ilerletilmesi yönündeki çalışmalara devam edilecektir.

İzlemeyi öngördüğümüz proaktif siyaset ve halkımız üzerindeki kısıtlamaların kalkması bağlamında Türkî Cumhuriyetler, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi devletler ve bize müzahir diğer ülkelerle siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ilişkilerimizin güçlendirilmesi ve yeni ilişkiler tesis edilmesine önem verilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

KKTC KAMU MALİYESİ’nin gelirlerini artırma kabiliyeti ve bu gelirlerin özellikle dolaysız vergiler yönünde geliştirilmesine yönelik çok ciddi kronikleşmiş sorunları bulunmaktadır. Kamu finansman ihtiyacının sağlanmasında dolaylı vergiler ve FİF gelirlerine ağırlık verilmektedir. Dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kaynaklar ekonomide kronikleşen bir yapının oluşmasına ve kişilerin alımını yaptığı mal ve hizmetlerin fiyatlarının artışına neden olmuş, bunun sonucu olarak geliri azalan kesimlerin mal ve hizmet taleplerini azaltmalarına neden olmuştur. Geliri azalan işletmeler ise kısmen kayıt dışına çıkma, kısmen işçi çıkarma, kısmen çalışanlarının ücretlerini azaltma yoluna gitmiştir. Bu döngü kamunun gelirlerinin geliştirilmesini de önlemiştir. Kamu maliyesinin kronikleşmiş sorunları nedeniyle özellikle kazançlar üzerinden gelir elde etme kabiliyeti tıkanmıştır. Kronikleşmiş diğer bir ciddi sorun ise bütçe büyüklüğünün %80 ile %90 aralığında gerçekleşen personel ve transfer harcamalarıdır. Bunu oransal olarak azaltmanın tek yolu bütçenin gelirler kısmını büyütmek ve giderler kısmında yeni mükellefiyetler getirmemektir.

Bizden önceki Hükümet kamu maliyesinin gelir/giderini ve bunların detaylarını haftalık sürelerle kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu veriler, ülkemizde bu konuları yakından takip eden tüm çevreler tarafından bilinen kronikleşmiş sorunlarımızın göstergeleridir. Hükümetimiz döneminde de şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamu maliyesinin gelir/gider durumuna yönelik haftalık olarak kamuoyunun bilgisine getirilen verilerin paylaşımı geliştirilerek sürdürülecektir.

Hükümetimiz vergi tabanını genişleterek dolaysız vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payını artırmayı sağlayacak çalışmalar yapacaktır. Bu amaca yönelik olarak, bütçe gelirlerinin azalmasına, haksız rekabete, gelir dağılımının bozulmasına, firmaların ölçek büyütmesinin engellenmesine ve sonuçta ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile toplumsal refahının gelişmesine engel olan kayıt dışı ekonomi ile mücadele Hükümetimizin esas alacağı politikalar içerisindedir.

Hükümet olarak katılaşmış giderlerimizi azaltma yönünde hareket etme imkânımızın kısıtlı olduğunun bilincindeyiz, ancak zor koşullar altında kamu maliyesi tarafından elde edilen gelirlerin savurganlık içermeyecek çerçevede harcanması için gereken özen şeffaflık ilkesi ön planda tutularak gerçekleştirilecektir. Diğer yandan, özellikle dolaysız vergiler üzerinden alınan gelirlerin artırılabilmesinin mümkün olduğu düşünülmektedir. Bunu icraatta hayata geçirebilmek için etkin ve güçlü bir vergi denetimi yapılması ve bu denetimleri yapacak olan insan kaynağının nitelikli kişilerden oluşması gerektiğinin, ayrıca bunu yaparken teknolojinin olanaklarından yararlanma noktasında mevcut imkânlar çerçevesinde üst sınırları zorlamamız gerektiğinin bilincinde olarak gereken azami gayret gösterilecektir.

Gerçek ve tüzel kişilerin KKTC sınırları içerisindeki ekonomik aktivitelerinin izlenebilmesi için teknolojinin tüm imkânları kullanılacaktır. Bunun yapılması, kamu gelirlerinin otomatik olarak nitelikli dolaysız vergi gelirleri ile ilk etapta küçük adımlarla orta vadede ise sistemin oturmasıyla sürekli gelir artışlarını sağlayacaktır.

Hükümetimizin kamu maliyesinde, gerek gider gerekse gelirler açısından ana hedefi kamu kaynaklarımızı kullanırken insanı merkezine alan, toplumsal refahı artırmayı ve geliri daha adil dağıtmayı hedefleyen bir vergilendirme yapısını oluşturmaktır.

Vergide kayıt dışılıkla mücadele çerçevesinde vergi mevzuatı güncellenip basitleştirilecek, vergi tabanı genişletilecek buna paralel olarak yükümlüler üzerindeki vergi yükü azaltılacaktır.

Bağımsız Vergi İtiraz Komisyonu oluşturularak vergideki itirazların süratle çözümüne gidilecek ve vergide adalet sağlanacaktır.

Bütçe uygulamalarında tasarruf esas alınacak ve bütçede öngörülmeyen hiçbir harcamaya onay verilmeyecektir. Kamu maliyesine yük getirecek herhangi bir popülist politikaya yer verilmeden mali disiplini sağlamak ve kamusal kaynakların etkin, verimli ve rasyonel olarak kullanılmasını gerçekleştirmek esas hedef olacaktır. Bu anlamda tasarruf ilkesiyle hareket ederek zorunlu harcamalar dışında harcama yapılmayacaktır. Ayrıca, Devlet kaynaklarının kullanımı bütünlük ve şeffaflık prensipleri içerisinde sürdürülecektir. Bu bağlamda, bütçe disiplininden uzaklaşan uygulamalar ile harcamalarda keyfiliğin önlenmesi hedeflenip bu yaklaşım doğrultusundaki çalışmalara hız verilecektir.

Temel hedef Bütçe politikasında gelir gider dengesinin kurulmasıdır. Bu çerçevede mali disiplini sağlayan, harcamalarda verimliliği temel alan, kamu açıklarını kontrol ederek azaltan ve bütçe birliği anlayışına uygun bir maliye politikası izlenecektir. Bu bağlamda, kamu maliyesi dengesinde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi amacıyla sıkı maliye politikaları sürdürülecektir.

Maliye Bakanlığı’nın web sitesinde “Maliyenin Seyir Defteri” ile uygulamaya konan, vatandaştan alınan her kuruş verginin nerelerde harcandığının şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda her hafta halkla paylaşılmasına devam edilecektir.

Kamuoyuna daha etkin hizmet verebilmek amacıyla uygulamaya konulan “ALO MALİYE 124”, ayrıca Maliye Bakanlığı web sitesinden de “Biz Size Ulaşalım” başlığı altında mail ortamından da şikâyet, öneri ve taleplerin alınarak değerlendirilmesi uygulaması aktif hale getirilerek sürdürülecektir.

Bütçe disiplininin sağlanması ve kamu kaynaklarının verimli kullanılabilmesi amacıyla Bakanlar Kurulu’na bütün önergeler "Mali Etki Değerlendirme Formu" ile sunulacak ve Hükümetin bütçeyi düzenli biçimde kontrol edebilmesi sağlanacaktır.

Kamu Maliyesi, sağlam bir mali yönetim zeminine oturtularak, hesap verebilirlik, etkinlik, etkililik ve ekonomiklik ilkeleri esas alınacaktır.

Kamu harcamalarında fayda maliyet analizi uygulamalarından hareketle projelerin sağlam bir mali zeminde değerlendirilerek hayata geçirilmesi sağlanacaktır.

Kamunun etkinliğinin ve verimliğinin artırılması yoluyla kamu harcamalarında tasarruf sağlanacak, kamusal iş analizi yapılacak ve insan kaynaklarının doğru yönetimi ile ek mesai harcamaları asgariye çekilecek, kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlanacaktır.

Kamuda mali disipline hizmet eden, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde ve uluslararası standartlara uygun mevzuat düzenlemelerine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Planlama, programlama, bütçeleme, kontrol etme, raporlama, belgeleme ve izleme yöntemleri geliştirilerek hesap verebilir bir yapı oluşturulacaktır.

Harcama politikaları ve mali yönetimin kalitesi iyileştirilecektir. Kamunun tüm gelir, harcama, varlık ve kaynaklarının etkin kontrolü sağlanacaktır.

Devlet bütçesi kaynakları, yerinde kullanım ve verimlilik esasları ile kullanılacak ve şeffaflık ve hesap verebilirlik esasları ile veriler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Kamu gelirlerinin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için Gelir ve Vergi Dairesi ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi Otomasyon Projesi’ne hız verilecektir. Bu sayede, kayıt dışı ekonomi ile mücadelede çok etkin bir veri tabanının oluşturulması sağlanacaktır.

Kamu kesimi finansman açığının bir süreç içerisinde kapatılmasını sağlayacak gelir ve harcama uygulamaları hayata geçirilecektir.

Vergi Dairelerine beyan sunma işlemleri kolaylaştırılacak ve vatandaşın işlemlerini süratle yapabilmesi için gerekli altyapı ve  sistemin oluşturulması çalışmaları yürütülecektir.

Mükellefe hizmet odaklı bir yapı oluşturulacak, hizmet kalitesi artırılacak ve bekleme süreleri süratle kısaltılacaktır.

Kayıtlı yaşama geçişin kolaylaştırılması amacıyla; Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kira Stopaj Beyannameleri ile Sürüş Ehliyetleri Başvuru Formu Türkçe olarak, ayrıca Kira Stopaj Beyannamesi ile Ehliyet Başvuru Formları da İngilizce olarak elektronik ortamda hazırlanmış, bilgisayarda doldurulup muhafaza edilebilme ve çıktı alınarak ıslak imza ile kullanılması imkânı getirilmek üzere Maliye Bakanlığı www.kktcmaliye.com web sitesinde yerini almıştır. Kullanımda olan diğer formların da bilgisayar ortamında paylaşılarak vatandaşın hayatının kolaylaştırılması süreçleri sürdürülecektir.

Muhasebe ve Denetim Meslek Yasası hayata geçirilerek uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyum sağlanacak, muhasebe mesleği yetkisinin işleyişine yönelik kriterler uluslararası ilkelere göre düzenlenecektir.

Vergi ve Gümrük düzenlemeleri  bütünsel olarak gözden geçirilecek, basit, anlaşılır, rekabet edebilir, etkin bir yönetim ve denetim gücüne sahip, verimli, adil ve teknolojinin yaygın olarak kullanıldığı bir yapı oluşturulacaktır.

Gümrük ve Vergi işlemlerinde e-devlet projesinin tamamlanmasıyla birlikte halka yerinden hizmet verilmeye başlanacak, bürokrasi azaltılacak, vatandaşın hayatı kolaylaştırılacaktır.

Kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Ekonomik koordinasyon için gerekli önlemler alınacak, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin ekonomi yönetim sürecine dâhil olacağı yapılar yaygınlaştırılacak ve etkin olarak çalıştırılacaktır.

Yerel kaynaklar artırılacak; çalışanlar, düşük ve orta gelir grubundakiler üzerindeki vergi yükü azaltılacak, dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki belli kesimler aleyhindeki eşitsizliğin giderilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.

Bloke edilmiş yabancı sermaye mükellefiyetlerinin KKTC’de belli süre içerisinde mal ve hizmete dönüştürülmesi zorunluluğu getirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacaktır.

Hükümetimiz her seviyede güçlü bir mali disiplin oluşturacak ve vatandaştan alınan her kuruş doğru yönde kullanılacaktır.

Ülkenin rekabet edebilirlik seviyesinin yükseltilmesi için gerekli önlemler iş çevreleriyle istişare edilerek alınacaktır.

Tüm kamu birimlerine yönelik olarak uygulanmak üzere AB kriterlerine uygun İhale Yasası çalışmaları yürütülecektir.

Kamu alacaklarının zamanında tahakkuk ve tahsilinin sağlanabilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Kayıt dışı ekonominin mümkün olan en az seviyeye indirilmesi için yürürlüğe konulan "Kayıt dışı Ekonomi ile Mücadele Eylem Planı" hassasiyet ile uygulamaları hayata geçirilecektir.

Eylem Planı kapsamında; kamu kesiminin ekonomik ve sosyal taraflar ile iletişim ve işbirliği geliştirilecektir. Kayıtlı yaşama geçişi kolaylaştırmak üzere teknoloji kullanımı yaygınlaştırılacak, işlem sayısı ve süreleri azaltılacak, beyanname, ihbarname, bildirim ve formlar basitleştirilecektir. Teşvik imkânları sağlayan yasalarda, bir yandan ekonominin önünü açıcı düzenlemeler yapılırken diğer yandan kayıt dışılığa yönlendiren unsurlar dikkate alınarak gerekli değişiklikler hayata geçirilecektir.

Devlet ilanlarının objektif ve ölçülebilir kriterlere göre dağıtımı sağlanacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının mali performans denetimi mevzuatı tamamlanarak düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Merkez Bankası aracılığıyla devlet hazinesinin yatırım, geliştirme projeleri vb. kullanım amacı belirlenmiş borçlanma için tahvil ve bono yollarını kullanması sağlanacaktır.

Devletle, işletmeler ve şahısların alacak-verecek ilişkilerinde karşılıklı ödemeye imkân verecek yasal düzenlemeler yapılacaktır.

Finansal enstrüman ve faiz sistemi KKTC Merkez Bankası bünyesinde geliştirilecek, bankaların takipteki alacaklarının tahsilâtının hızlandırılmasını sağlayacak yasal ve idari düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Bilanço sisteminin finansmana erişimde veri kabul edilecek seviyeye getirilmesini sağlamak üzere, işletmelerin sermayelerinin artırımını ve şeffaf bilanço tutmalarını sağlayacak politikalar ve teşvik unsurları uygulamaya konacaktır.

Her tür yolsuzlukla mücadeleye yönelik yasalar, yapısal düzenlemeler ile sonuç alıcı uygulamalar hayata geçirilecek, kamu kurumlarında yolsuzluğu önleyecek iç politikalar ile etik kurallar uygulamaya konacaktır.

KKTC Merkez Bankası ile birlikte kredi maliyetlerinin aşağı çekilmesine yönelik düzenlenmeler hayata geçirilecek, KKTC Merkez Bankası’nın uzaktan ve yerinde müdahale ve denetim yapabilmesi için etkinliği artırılacak, Merkez Bankası finansal piyasaların sağlıklı işleyişini denetleyerek yön verecek teknik ve likit kaynaklarla donatılarak, sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilen bir yapıya kavuşturulacaktır.

Kamu bankaları kamu açıklarını finanse eden kurumlar olmaktan kurtarılacaktır.

KKTC’de gerçekleşecek olan büyük projelere yerel bankaların konsorsiyum kurarak katılmaları teşvik edilecek gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacak, tasarrufların ülke içerisinde yatırım amaçlarına yönelik kullanılması için mevzuat düzenlemelerine gidilecektir.

KIB-TEK ve Telekomünikasyon İdaresi gibi stratejik kurumlar özerkleştirilerek verimlilik, hesap verilebilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde kamu yararına çalışmaları sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Maliye Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kamu İhale” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Kamu ihalelerinin devlet bütçesinde süreklilik arz eden etkin bir tasarruf unsuru teşkil etmesi ve ihale süreçlerinin öncesi ve sonrasında hesap verebilirliğin sağlanması için AB ihale uygulamaları ile örtüşen çağdaş bir Kamu İhale Yasası yürürlüğe girecektir.

 2. Merkezi İhale Komisyonu’nun kurumsallaşması ve AB’ye uyumlu Kamu İhale Yasası’nın siyasi erkten bağımsız bir yapılanmaya sahip bir ihale komisyonu tarafından uygulanması amacıyla Merkezi İhale Komisyonu Yasası yürürlüğe konacaktır.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Kara Para Aklanması ile Mücadele” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:

 1. Ülkemizin siyasi ve ekonomik itibarını uluslararası toplum nezdinde zedeleyebilecek her türlü riske  karşı mücadele verilmesi ve olası kara para giriş ve çıkışlarının ülke finans sistemine yapacağı olumsuz etkiden ve yaratacağı dengesiz ortamdan uzak tutulması amacıyla 2008 yılında yürürlüğe konan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasası, revize edilen yeni AB mevzuatı ve güncellenen uluslararası Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tavsiyeleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sigortacılık” başlığı altında şu hedef hayata geçirilecektir:

 1. Sigortacılık sektörünün AB standartlarına yükseltilebilmesi ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğinin sağlanması için ilgili mevzuat çalışmaları yürütülecektir. Söz konusu mevzuatın etkin uygulanması ve sektörün denetlenmesi için bağımsız davranacak uzman kadrodan oluşan bir kurumsal yapılanmaya gidilecektir.

AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Mali Disiplinin Sağlanması” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Uzun vadeli stratejik planlarla ekonomiyi yönetmek ve mali disiplini sağlamak adına, bütçenin sürdürülebilirliğinin sağlanmasını; kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesini ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlayacak olan AB Müktesebatı ile uyumlu Kamu Maliye Yönetimi Yasası hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.

 2. Hükümet tarafından gerçekleştirilen harcamaların denetiminin AB müktesebatı standartlarında ve şeffaflık, verimlilik, etkinlik ve ekonomiklik gibi sağlam mali yönetim ilkelerine uygun olarak yapılmasını sağlayacak Kamu İç Mali Kontrol Yasası yürürlüğe konacaktır.

 3. Reel sektörün gelişimini kolaylaştıracak kurumsal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, altı ay içinde Meclis’ten geçirilecek yasayla yeniden yapılandırılacak NÜFUS VE VATANDAŞLIK MEKANİZMASI’nın, keyfilik ve siyasi müdahalelerden arındırılmasını ve toplumun temel karakterini bozmayacak bir yaklaşım ile objektif, şeffaf ve adaletli esaslarla yeniden düzenlenmesini sağlayacaktır.

Yeni vatandaşlık mekanizması ile a) Doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl için kota belirlenmesini, b) Evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilmesini, c) Beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınmasını, d) Başvuruların en eski tarihte gelenden başlayarak en yeni tarihte gelene doğru sırayla değerlendirilmesini, e) Özel durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir yapının oluşturulmasını, f) Yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmamasını, g) KKTC’de doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini burada yapmış kişilere, 18 yaşını geçmeleri durumunda, vatandaşlık konusunda, kota çerçevesinde, öncelik hakkı verilmesini, h) Yabancı yatırımcılara yasada belirlenen objektif ve ayrıntılı düzenlemeler çerçevesinde ikamet hakkı verilmesini, i) Bölünmüş ailelerin bütünleştirilmesi için yeni vatandaşlık hakkı yaratmamak koşuluyla çalışma başlatılmasını sağlayacağız.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Temel vizyonumuza ulaşabilmek için İÇİŞLERİ VE YEREL YÖNETİMLER BAKANLIĞI bünyesinde hayata geçireceğimiz diğer başlıca reformlar şunlar olacaktır:

Bilgi ve belge yönetimi açısından sağlıklı iletişimin sağlanması e-evrak sistemine geçilmesi, vatandaşın evraklarını çevrimiçi takip edebilmesi ve vatandaşa en kısa sürede cevap verilebilmesi için bütün dairelerimizde Arşiv Otomasyon Projesi’ne geçilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacaktır.

Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasası kapsamında hizmet veren Kaymakamlıkların, vermiş olduğu hizmetlerin elektronik ortamda halkın hizmetine sunulması amacıyla “e-kaymakamlık” projesinin hayata geçirilmesi ve hizmet alıcıların bürokratik prosedürlere takılmadan, hizmet alabilmesi sağlanacaktır.

Sınır kapılarında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından öngörülen standartlarda geçiş sistemlerinin kurulması gerekmektedir. Bu kapsamda hava, deniz, kara kapılarına çipli pasaport ve çipli kimlik geçiş sistemlerinin kurulması hedeflenmektedir.

Köylerimizin kimlik kazanması, köyde yaşayan vatandaşların sosyal-kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, köylerimizin mimari yönden dönüştürülmesi, köy meydanı, sokakları ve köylerin mekânsal iyileştirilmesi amacıyla Köy Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin geliştirilmesi ve ilgili belediyeler ve yerel yönetimlerle birlikte uygulanması hedeflenmektedir.

51/95 sayılı Belediyeler Yasası günümüz koşullarına uygun biçimde yeniden düzenlenerek yerinden yönetimin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda Yerel Yönetimler Reformu’nu hayata geçirip yerel yönetimleri yönetsel olarak güçlendirip mali yönden etkin ve hesap verebilir olmalarını sağlayacağız.

Güngör Düzenli Depolama Alanı’na yapılacak olan ayrıştırma ve geri dönüşüm tesisinin kurulması, ülke genelindeki Belediyelere ait çöplüklerin kapatılması, rehabilitasyonu ve transfer istasyonlarının yapımına yönelik AB ile sürdürülen çalışmalar, Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve yerel yönetimlerin işbirliği ile hayata geçirilecektir.

Muhaceret Dairesi’nin uyguladığı mevzuatın günümüz koşullarında yaşanan sıkıntıları giderecek şekilde yeniden düzenlenmesi hedeflenmektedir.

7/2000 sayılı Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’ndan ötürü İnsan hakları kuruluşları tarafından insan ticareti konusunda birçok eleştiri alınmaktadır. Özellikle ABD tarafından her yıl yayımlanan ve tüm dünya ülkelerini kapsayan İnsan Hakları Raporu’nda ülkemiz insan haklarını en çok ihlal eden ülkeler kategorisinde yer almaktadır. Hükümetimiz, söz konusu yasayı insan haklarına saygı temelinde yeniden düzenleyecektir.

Yabancıların gayrimenkul alım satımıyla ilgili yürürlükte bulunan 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası günümüz koşullarına uyarlanarak işlemlerin hızlandırılması sağlanacaktır.

Merkezi Cezaevi’nin yetersizliğinden dolayı ortaya çıkan sorunların kaldırılmasında en büyük çıkış noktası olacak olan yeni ve çağdaş bir cezaevi yapılması çalışmalarına ivedilikle hız verilecektir.

Adrese dayalı nüfus tespiti için KKTC (E-Nüfus) Elektronik Nüfus Kayıt Sistemi’ne ivedi olarak geçilmesi hedeflenmektedir.

Şehit Çocukları Arsaları ve Kırsal Kesim Arsaları’nın alt yapı çalışmaları ivedilikle ele alınacaktır.

Ülkenin genel kalkınma politikalarının geliştirilmesinde ve nüfus hareketlerine bağlı olarak ekonomik gelişmeye, yaşam kalitesinin yükseltilmesine, doğal ve kültürel mirasın korunmasına, teknik ve sosyal altyapılara yönelik gerekli yatırımlara yön verecek Ülkesel Fiziki Plan taslağının ivedilikle son şeklini alması sağlanacaktır.

Ülkesel Fiziki Plan’a uygun olarak bir program çerçevesinde aşamalı şekilde İmar Planları ve Çevre Planları hazırlanıp, var olanlar gözden geçirilip tüm ülkeyi planlama altına alma çalışmaları yapılacaktır.

Avrupa Birliği uyum çalışmaları çerçevesinde Şehir Planlama Dairesi’nin kurumsal kapasitesinin artırılması ve ilgili mevzuatın hazırlanarak yürürlüğe konması sağlanacaktır.

KKTC’deki tüm Tapu ve Kadastro Dairesi birimlerinde otomasyona geçilmesi, yani tapu kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılıp, işlemlerin sürat kazanması için bilgisayarda işlem yapılması ve 1925 yılında yapılan tapu haritalarının yenilenmesi ve sayısallaştırılması projesinin süratle tamamlanarak hayata geçmesi sağlanacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA için çalışacaktır. Bu kapsamda gerek reel sektör uygulamalarıyla gerekse sosyal alanlarda yürütülecek projelerle toplumumuzun 21. yüzyıl koşullarına adaptasyonunu öngörmekteyiz.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 2013-2015 Ekonomik İşbirliği Protokolü’nün KKTC ekonomisinin canlandırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi için çalışma yürütülecektir.

Rekabet Kurulu ile ilgili mevzuat değiştirilerek kurumun özerkliği ve işlevselliği güvence altına alınacaktır.

Özelleştirme Yasası gözden geçirilecek, Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğu açıkça düzenlenecektir.

Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkleştirilerek yeniden yapılandırılmasını sağlayacak yasal düzenlemeler hayata geçirilecektir.

Ercan, AKSA, KTHY ve DAİ-DAK konusunda araştırma başlatılacaktır. Ercan, AKSA ve DAİ-DAK ile ilgili sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin hazırlanma süreçlerinin hukuka uygunluğunun ve yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacak ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, hukuka aykırılığın tespit edilmesi durumunda, ülke ekonomisine zarar vermeyecek biçimde tek yanlı fesih işlemleri yapılacaktır.

Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflas’a ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde ivedi olarak hazırlanacak, İpotekli Mal Satış Tüzüğü’nün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı insanların yaşadığı ve sağlıklı nesillerin yetiştirildiği, sağlık hizmetlerine erişimin kolay olduğu, yüksek standartta sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir toplumsal yapılanma içerisinde sürdürülebilirlik ve verimlilik temelinde hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı, oluşturulacak sağlık sisteminin insana sağlık hizmeti temelinde şekillendirildiği çağdaş bir SAĞLIK SİSTEMİ oluşturma vizyonu ile çalışmalar sürdürülecektir.

Sağlık hizmetlerinin organizasyonu, yönetimi, denetimi, geleceğe yönelik stratejik planların yapılabilmesi, istatistikî bilgilerin toparlanabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı örgütlenmesinin yeniden oluşturulması ve gelişen ihtiyaçlara göre daha fonksiyonel hale getirilmesi hedeflenecektir.

Ülkemizde sıklıkla görülen sağlık sorunlarından olan kalp ve damar hastalıkları, kanser, diyabet, obezite, hipertansiyon ve benzerleri, çoğunlukla tükettiğimiz gıdalarla, yaşam alışkanlıklarıyla bağlantılı hastalıklardır. Bu hastalıklara yakalanan kişiler ve ailelerinde ciddi travmalar oluşmakta, psikolojik, sosyal ve ekonomik büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu nedenle, sağlıkta en önemli konu, bu hastalıkların oluşmasının önüne geçmek, hastalıkları imkânlar ölçüsünde minimuma indirmek yani koruyucu sağlık hizmetlerinin etkili şekilde verilmesidir. Bu nedenle toplumda ciddi bir farkındalık yaratılması amacıyla koruyucu sağlık hizmetleri ile sürekli eğitim, tarama ve araştırma çalışmaları düzenli bir şekilde sürdürülecektir. İlgili otoritelerin bir araya getirilerek sık ve düzenli aralıklarla, sektördeki sivil toplumun da içinde yer alacağı katılımcılık ve açıklık ilkesiyle gıda güvenliği ve çevre sağlığı denetimi mekanizmalarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca, ana-çocuk sağlığına özel bir öncelik verilerek bu amaçla ana-çocuk sağlığı birimi oluşturulacak, istismara uğrayan çocukların tanı, tedavi ve rehabilitasyonu için Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurulacaktır.

Toplumumuzda ciddi bir sağlık tehdidi haline gelen kanser hastalığının tedavisinde, kamu sağlık servislerimizde şu an için radyoterapi hizmetleri verilememektedir. Mevcut çocuk ve yetişkin onkoloji servislerinin fiziki altyapı koşulları ise günümüz şartlarında yetersizdir. Bu nedenle kanser tedavisinde gerekli tüm sağlık hizmetlerinin hastalara kamu sağlık servislerinde sunulabilmesi, ayrıca hastaların kendi ülkelerinde, konforlu bir şekilde gerekli tedavilerinin yapılabilmesi ve hastaların yurtdışı tedavi masraflarının en aza indirgenmesi için Onkoloji Hastanesi yapılacaktır. Toplam 5900 m2 alan, 56 normal, 6 yoğun bakım yatağı olmak üzere 62 yatak kapasiteli hastane için Ekim’13 ayında ihaleye çıkılacak ve bir yıl içerisinde, Onkoloji Hastanesi Projesi tamamlanacaktır. Kanserle savaş konusunda sürekliliği sağlamak amacıyla kurumsal bir yapı oluşturulması hedeflenmektedir.

Sağlık hizmetlerinin sunumu kamu ve özel bir bütün olarak anayasal hak ve ilkeler temelinde, sürdürülebilirlik, verimlilik, kesintisiz, kolay erişilen kaliteli sağlık hizmeti anlayışıyla yeniden düzenlenecektir. Kamu Sağlık Çalışanları Yasası bu ilke ve anlayışlar temelinde, sağlık çalışanlarının yönetimde sorumluluk aldığı özerk hastane yönetimleri perspektifiyle yeniden düzenlenecektir. Bu düzenlemelerin hizmeti verenlerin ve alanların da memnun olacağı bir temelde yapılması planlanmaktadır.

Kamu sağlık servisleri altyapı, donanım ve tıbbi teçhizat açısından güçlendirilecek ve tıp alanındaki gelişmeler yakından takip edilerek modern sağlık hizmeti verilecektir. Özellikle perifer hastanelerin de tıbbi donanım açısından yüksek standartlara getirilmesi sağlanacak ve böylece halka yerinde sağlık hizmeti verilerek, merkez hastanedeki aşırı yığılma ve iş yükü azaltılacaktır.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı 5 hastane ve sağlık merkezleri ile İlaç ve Eczacılık Dairesi’nde otomasyon sisteminin tam kapasite kullanımı sağlanacak; böylece sağlıklı veri akışı, veri depolaması, istatistikî bilgi akışı sağlanacaktır. Polikliniklerde randevulu sisteme geçiş sağlanarak, hastaların muayene olmak için uzun süre bekleme durumları ortadan kaldırılacaktır. Otomasyon sistemi ile özellikle en önemli sorunlardan biri olan kontrolsüz, aşırı ilaç kullanımı, ilaç israfı önlenecek ve sağlıkta ilaç, laboratuar malzemeleri ve görüntüleme giderlerinin maliyetleri düşürülerek çok önemli miktarda tasarruf sağlanacaktır.

Hasta Hakları Yasa taslağı en kısa sürede Meclis’ten geçirilerek, sağlık sisteminin hasta merkezli olarak yeniden organize edilmesinin zemini hazırlanacaktır.

Sağlıkta finansman sorununu kökten çözecek olmazsa olmaz diye nitelendirdiğimiz Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılacak; tüm bireylerin sağlık açısından sigortalanması sağlanarak, gerek kamuda gerekse özel sektörde olmak üzere herkese eşit sağlık hizmeti sunulacaktır. Şu anda ülkemizde bu konuda yaşanan farklılıklar son bulacaktır.

Özel sağlık hizmetlerini düzenleyen yasalar diğer yasalar ile uyumlu ve sinerji oluşturacak şekilde yeniden şekillendirilecektir.

Paramedikal sağlık hizmeti verenlerin sağlık sistemindeki yerleri Avrupa Birliği ilkeleri ve vizyonumuza uygun olarak düzenlenecektir.

Acil sağlık hizmetlerinin etkin ve daha kaliteli hale getirilebilmesi için kalıcı kadrolar ve fiziki altyapılar oluşturulacaktır.

Döner sermaye sistemine geçilerek kamu hastanelerinin bütçeleri özerkleştirilmek suretiyle, kamu sağlık servislerinde rekabet ortamı oluşturulacak ve dolayısıyla hizmet kalitesi artırılacaktır.

TÜRKAK (Türkiye Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiş ve analiz sonuçları dünyanın birçok ülkesinde kabul gören Devlet Laboratuvarı Dairesi, bu yıl alınan hormon tahlil cihazı ile daha da güçlendirilmiştir. Yine bu yıl alınması planlanan gıdalarda Genetiği Değiştirilmiş Organizma tayinleri cihazı ile her türlü analizin yapılması sağlanacaktır. Bununla birlikte gıda güvenliğine ilişkin Sağlık Bakanlığı yetkisinde bulunan hayvansal orijinli olmayan gıdaların, üretiminden son aşamaya kadar denetimleri Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı gıda mesleği formasyonuna sahip kamu görevlileri tarafından yapılacak; restoran, gıda üretim yerleri ve içme suyu üretim tesisleri etkin bir şekilde, sıklıkla denetlenecektir.

Hükümetimiz tütün ürünleri tüketiminin azaltılması için çok etkin bir şekilde mücadele kararlılığındadır. Bu kapsamda “Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası” revize edilerek, ülkemizin dumansız, yaşanabilir bir imaja ulaştırılması hedeflenmektedir.

Fasıl 28 Tüketicinin ve Sağlığının Korunması başlığı altında, Avrupa Birliği ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında “Bulaşıcı Hastalıklar Yasası, Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Yasa” ile “Kan ve Kan Ürünleri Yasası” tamamlanarak yürürlüğe girmesi sağlanacaktır.

Devlet Hastanelerinin donanım olarak güçlendirilmesi yaklaşımı ile Ekim’13 ayında Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne, Kasım’13 ayı içerisinde ise Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne birer adet MRI cihazı montesi tamamlanmış olacaktır.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin çok önemli bir sorunu olan park sorunu giderilecek ve çevre düzenlemesi KTMMOB ile işbirliği içerisinde üretilen kararlar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Hemodiyaliz hastalarını rahatlatmak için Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde 10 adet hemodiyaliz cihazı kapasiteli, yeni bir hemodiyaliz bölümü hizmete açılacaktır.

Sağlıkta kısa, orta ve uzun vadeli planlamaları gerçekleştirmek ve sonuçlarını takip edebilmek için Sağlık Şûrası gerçekleştirilip bir vizyon ve stratejik planlama yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Sağlık Bakanlığı bünyesinde, Reform Yönetim Grubu’nda koordine edilecek olan AB ile uyum çalışmaları kapsamında, “Sağlığın Korunması” başlığı altında şu hedefler hayata geçirilecektir:

 1. Sağlığın korunması faslı kapsamında AB mevzuatına uyum çalışmaları yürütülecektir. Tütün Ürünlerinin Zararlarından Korunma ve Denetim Yasası’nda ilgili AB mevzuatına uyumun sağlanması için gerekli yasa değişiklikleri hazırlanıp yürürlüğe konulacaktır. Yasanın etkin kullanımının sağlanması için idari yapı güçlendirilecektir.

 2. AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanmış olan kan ve kan bileşenleri mevzuatı yürürlüğe konulacaktır ve mevzuatın uygulanması için ihtiyaç duyulan idari yapılanma için Yataklı Tedavi Kurumlar Dairesi Teşkilat Yasası’nda değişiklik yapılacaktır.

 3. Bulaşıcı Hastalıklar mevzuatının hazırlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir ve bulaşıcı hastalıklar açısından etkin bir çalışma ortamı oluşturulması için laboratuvar kapasitesi geliştirilecektir.

 4. Hücre, doku ve organ nakli konusunda AB mevzuatına uyumlu olarak hazırlanan yasa taslağının yasallaşmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir ve söz konusu mevzuatın uygulaması için tüzüklerin kaleme alınması ve gerekli olan idari yapının oluşturulması için çalışmalar yapılacaktır.

Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri,

Hükümetimiz, istikrarlı, sürdürülebilir ve verimli bir ekonomi için insan odaklı, güvenli ve çağdaş bir ÇALIŞMA YAŞAMI’nın gerekliliğine inanmaktadır.

Bu amaçla tüm yurttaşların eşit işe erişim hakkı gözetilerek insanca, çağımıza uygun yaşamasını sağlayacak yeterli bir işe sahip olması, çağdaş çalışma koşullarında çalışması ve sosyal güvenlik hakkına sahip olması için etkin çalışma yapılacaktır.

Çalışma yaşamı ile ilgili düzenlemelerde Avrupa Birliği normları ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) konvansiyonları ile tam uyumun sağlanması hedeflenecek ve bu amaçla yapılacak çalışmalarda çalışanların örgütleri ile işveren örgütleri arasında sosyal diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi teşvik edilecektir.

Çalışma yaşamının standartlarını (asgari şartları) belirleyen temel yasa olan İş Yasası Avrupa Birliği müktesebatına uygun olarak yeniden düzenlenecek ve çalışanlar için bu yasal düzenlemeye uygun çalışma koşullarının yaratılması amacıyla daha etkin denetim sistemi oluşturma yanında işveren örgütleri ile birlikte yapılacak bilgilendirici ve uyarıcı çalışmalarla çalışma yasalarına uyan çalıştırma kültürünün geliştirilmesine çalışılacaktır.

Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olan Asgari Ücretin genel ücret olarak uygulanmasına son verilmesi için özel sektörde kurumsallaşmaya önem verilerek performans, nitelik ve kıdeme bağlı ücret düzenlemesine gidilmesi teşvik edilecektir.

İşyerinde meydana gelen iş uyuşmazlıklarının hızlı, etkin ve adil çözümünü sağlamak amacıyla yargı öncesi itiraz/uzlaştırma/çözüm sistemi oluşturulacaktır.

Yurttaşlarımızın işe alınma koşulları ve istihdam, iş, ücret ve işten çıkarılma koşulları dâhil, çalışma koşulları ve meslekte yükselmeye ilişkin koşullar ile mesleki eğitime erişim ve meslekte ilerlemede; cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, etnik köken, felsefi veya siyasi görüş, sosyal statü, medeni hal, cinsel yönelim, özürlülük, yaş ve benzeri temellere dayanan her tür ayrımcılığa karşı etkili bir şekilde korunmalarını sağlamak ve eşit muamele görme hakkını güvence altına almak amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır.

2008 yılında ilgili Avrupa Birliği direktifleri ile tam uyumlu olarak çıkarılmış olan İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın uygulanması için gerekli etkin denetim sistemlerinin oluşturulması sağlanacak, güvenli çalışma kültürünün geliştirilmesi amacıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak bu hizmetlerin sürekliliği sağlanacaktır.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksik olan tüzükler hazırlanarak yürürlüğe konacaktır.

Yurtdışından yabancı işgücü ithalinin etkin bir kontrol mekanizmasına tabi olması için gerekli tedbirler alınacak, sektörlerin işgücü ihtiyacının belirlenmesi amacıyla işgücü ihtiyaç analizi yapılacak ve bu analiz doğrultusunda ülkenin ve ilgili işyerlerinin gerçek ihtiyacı dikkate alınarak yabancı işçi istihdamına izin verilecektir.

Yerli işgücü istihdamının özendirilmesi amacıyla, özellikle işsizliğin yoğun olduğu sektörlerde, yerli işgücünün istihdamı için teşvik sistemi yürürlüğe konacaktır.

İşsizliğin en yoğun olarak görüldüğü toplum grubu olan gençlerin istihdamına teşvik sağlanarak çalışma yaşamına yeni giren gençlerin yeterli iş tecrübesi kazanması sağlanacaktır.

Devlet ihalelerine katılacak firmalar ile yatırım amaçlı devlet teşviki alan firmalar öncelikli olarak yerli işgücüne istihdam sa
 
6 Eylül 2013 Cuma 11:18
Okunma: 3548
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu