Ana Sayfa » Kıbrıs » İşte sendikaların Maliye Bakanı Mungan'dan talepleri

İşte sendikaların Maliye Bakanı Mungan'dan talepleri

İşte sendikaların Maliye Bakanı Mungan'dan talepleri

 
 
İşte sendikaların Maliye Bakanı Mungan'dan talepleri


İşte sendikaların Maliye Bakanı Mungan'dan talepleri


24.10.2013
Sayın Zeren Mungan

Maliye Bakanı

Lefkoşa,Konu: Talepler hk.

Kamu görevlileri ve emeklilerin alım gücü reel olarak %50 erimiştir.

19 Nisan 2009’dan bugüne kadar olan sürede dahi DP֒nün düşük gösterdiği oranlarda dahi HP yaklaşık % 33.5 olmuştur. Bu süre içerisinde maaşlardaki net artış ise ortalama % 9 (nette) olmuştur. Asgari ücretli ve 2011 yılı itibari ile kamuda işe başlayanlar ise açlık sınırının altında ücrete mahkum edilmişlerdir.

Önerilerimiz tüm halkımızın beklentilerini kucaklayacak şekilde olup aşağıda sıralanmıştır.

1. Öncelikle batık bankaları ve Kalkınma Bankasını hortumlayanlardan çaldıkları milyon dolarlar hemen alınmalıdır. Bu parayla sağlık ve eğitimdeki kalitesiz hizmetleri artırabilir, esnafa, üreticiye, destek olunup, yıllardır artırılmayan asgari ücreti işçinin ve işverenin sosyal yatırımlarının yarısını üstlenerek artırabilirsiniz. (KKTC vatandaşı çalıştırılması durumunda )

2. Memurunuza işçinize, emeklinize, sigortalınıza, gerçek enflasyon oranında artışlar verebilirsiniz.

3. Buna ilaveten vergi kaçıran fiş- ve fatura vermeyen, kayıt dışılık yaratanların tümünün üstüne de gidebilir ve her yıl halktan çaldıkları 600-700 milyon TL’yi alabilir, devlete iade edilmek üzere emanet aldıkları KDV’leri çalmalarını engelleyebilirsiniz.

4. Vergi Dairesinin, Gümrük Dairesinin ve Ticaret Dairesinin kadroları münhal açılarak ehil ve bilgili kişilerce takviye edilmelidir. Bir ülkede eğer vergi kaçıranların vergisini de zaten kayıtlı olanlar ödüyorsa, halk isyan noktasına gelir.

5. Ülkemiz için hayati önem taşıyan Vergi Dairesi, Ticaret ve Sanayi Daireleri, Gümrük ve Liman daireleri derhal otomasyona geçip, aralarındaki bilgi akışı güncellenmelidir.

6. Para tasarrufu ile alabileceğiniz önlemler sadece bunlar değildir. Siyasilerinde artık fedakârlık yapıp, harcamalarını kısıp, makam araçlarındaki savurganlıkları önlemesi ve partizanlığa son vermesi gerekir.

7. Ülkemizdeki yerli üretici, sanayici, turizmci, eğer yerli istihdam yaratıyor, vergisini ödeyerek katma değer yaratıyorsa devletçe teşvik edilmeli, girdi maliyetleri olan enerji, ulaşım, ham madde, finansal kaynakların faizleri aşağıya çekilmelidir.

8. Özel sektör çalışanlarının, haftada 40 saatten fazla çalıştırılmaları önlenmeli, asgari ücret devletin yerli istihdamlarda sosyal yatırımların bir kısmını üstlenmesiyle artırılmalıdır. Sendikalı olmak zorunlu hale getirilmelidir.

9. Öncelikle hükümet tarafından olmak üzere Anayasamıza ve yasalara uyulması sağlanmalıdır.

10. Nereden Buldun Yasası çıkartılmalı, dokunulmazlıklar sınırlandırılmalıdır.

11. Sahillerimiz, denizlerimiz, dağlarımız, ormanlarımız akıl almaz bir şekilde siyasi manevralarla değişen “ÇET RAPORLARI” ile halkın elinden alınıyor. Bunun önüne geçecek ciddi yasal adımlar atılmalıdır.

12. Halkımızın önünü açacak “Seçim ve Halk oylaması Yasası ile Siyasi Partiler Yasası” demokratik hale getirilmelidir.

Kamu Çalışanlarının Özlük ve ekonomik Haklarına ilişkin taleplerimiz de aşağıdaki gibidir,1) Yukarıda ifade edilen gerekçeler bağlamında, dört yıldaki % 50’lık reel kayıplara karşılık % 9 artışı reva görülen kamu çalışanlarına, kamu ve sigorta emeklilerine adil olması açısından SEYYANEN alım gücündeki kayıpların karşılanması için……… TL artış verilmesini istiyoruz.

2) 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren barem tablosu iptal edilerek, bu kapsamda olanlara da eski barem tablosu uygulansın.3) Vergi oranları düşürülerek tabana yayılsın ve vergi kaçıranlara ağır cezalar getirilsin. Halkımız fiş ve fatura alma isteme konusunda eğitilsin… Gelir vergisi hesaplanırken yürürlükte olan asgari ücretin % 110’nu muafiyet olarak alınsın. Genel muafiyetlerde düzenleme yapılsın.4) Özelleştirme Yasası ile istihdam edilen KTHY  ve ETİ çalışanlarının KTHY’de çalıştığı her yılına barem içi artışı verilmesi sağlansın. İzinlerle ve diğer sosyal haklarla ilgili 7/79 Sayılı Yasa kuralları bunlara da aynen uygulansın.(Bareminin 14.kademesine geldiğinde de eğer hizmet yılları fazlaysa önü açılsın) Bu konudaki verilen sözler de unutulmasın.5) KTHY mağdurlarından ve diğer kurumlardan Kamu Hizmeti Komisyonunun açtığı münhallere sınavla girerek kadrolu görevlere atananların atanmadan önceki yaptıkları hizmet yıllarına karşılık B.İ.A. uygulansın.6) KTHY çalışanlarının ödenmeyen tazminatları ve yatırılmayan İhtiyat Sandığı yatırımlarının ödenmesi için bütçeye ödenek konulsun.7) Özürlüler statüsünde kamuda çalışanlara ve barem 17 B, 18 B ve 18 A’da bulunan Kamu Görevlilerine de diğer kamu görevlilerine uygulandığı gibi “B Memur”, “A Memur” baremine çıkabilmeleri sağlanmalı,8) Özürlü statüsünde olanların ortaokul mezunlarının barem 11’e lise mezunu olanların barem 15’e kadar ilerlemeleri için düzenleme yapılmalıdır.(Kamu Görevlileri Yasasındaki gibi…)9) Ortaokul mezunu gerektiren hizmet sınıflarında çalışan kamu görevlilerine Kamu Görevlileri Yasasının 54’üncü maddesinin 3’üncü fıkrasının da emredildiği gibi, ortaokul öğrenimi üstündeki yapılan her öğrenim yılına karşılık bir kademe ilerlemesi verilmelidir.

10) Geçici işçilere verildiği gibi, (toplu sözleşme md.12 (7) ) çalıştığı daire ya da kamu kurumunun görev alanına giren veya o kurumda fiilen yaptığı görevle ilgili olmak, gelebileceği en üst barem tavanını aşmamak kaydıyla, göreve başladıktan sonra üniversite eğitimini başarıyla tamamlayan geçici memurlara da Barem İçi Artış verilmesi düzenlemesi yapılması.11) Ülkemizde oldukça yaygın olan kanser hastalığı sonucu bazı kamu görevlileri bu hastalık nedeni ile çalışamayacak duruma düşmüşlerdir. Ancak Emeklilik Yasası’nın 12. Maddesindeki kural nedeni ile bazıları sağlık nedeni ile emekliye ayrılsa dahi emekli maaşı alamıyorlar ilgili madde mağduriyeti önleyecek şekilde düzenlenmelidir.12) Vardiya ve rotasyon tüzüğü kamuda yetkili iki sendikanın da katılımıyla çıkartılarak vardiya ve/veya rotasyon çalışanlara verilecek tahsisatlar belirlenmelidir. Din görevlilerine de diğer düzensiz mesai çalışanlara verildiği gibi ödenek verilmelidir.13) Geçici personel (Memur) alımına son verilerek, mevcut, geçici ve sözleşmeli personele kamudaki ilk atanma mevkileri için yapılacak sınavlarda kamudaki her çalıştığı geçici ve/veya sözleşmeli yılına karşılık belli bir puan verilmesi için yasal düzenleme yapılmalıdır. (öğretmenlerdekine benzer bir uygulama…) Geçici Memur ve Sözleşmeli memurların iş güvenliği ve diğer haklarıyla ilgili kamuda yetkili iki memur sendikasının taraf olduğu Toplu İş Sözleşmesi yapılmalıdır ve/veya yasal düzenleme ile mağduriyetleri giderilmelidir.14) Geçici işçi istihdamlarında, istihdam edileceği Daire ya da Bakanlığın Münhal Daimi işçi kadrosu göz önüne alınarak kota uygulanmalıdır.

15) Yolluklar ve devre ödenekleri günün koşullarına göre yeniden düzenlenmelidir.16) Polislere, Güvenlik Görevlilerine ve itfaiyecilere normal çalışma saatlerini aşmaları halinde ek mesai ücretleri tam olarak ödenmelidir ve polisin sivile bağlanması için yasal düzenleme yapılmalıdır.17) 44/2006 ve 97/2007 sayılı Kamu Görevlileri (Değişiklik)  Yasaları çerçevesinde bir üst dereceye müracaat hakkı olan kamu görevlilerinin terfileriyle ilgili yetki yazıları bürokraside beklemeye alınmadan gerekli kurumlarca imzalanması sağlanmalıdır.

18) 7/79 Sayılı Yasadaki 58/4 B tahtında terfi alanların, terfi aldıkları kadro fazlası mevkiinin asıl kadrolarında boşalma olduklarında o kadroya başvuru yapamamaktadırlar. Bu konuda ya; başarı puanı sırasına göre asıl kadrolara aktarılmaları yönünde düzenleme yapılmalıdır veya, yetkili sendikalarla da görüşülerek başka bir çözüm üretilmelidir.19) Kamu çalışanlarından vezne ve/veya tahsildarlık görevi yapanlara (kadrosu veznedarlık veya tahsildarlık olmasa bile o görevi yapıyorsa…) kasa tahsisatı verilmelidir.

20) Doğum öncesi ve sonrası izinler yeniden düzenlenmeli, doğum öncesi izinler doktor raporuna dayanarak daha az kullanılmış ise doğum sonrasına aktarılabilmeli, (doğum öncesi izni kullanmayıp hastalık izni kullananların izinleri doğum öncesi izinden sayılır) ve bebek bir yaşına gelene kadar anneye yarısı ödenekli (TALEBİ HALİNDE)yarısı ödeneksiz izin verilmelidir.21) Özürlü çocuğu ve/veya eşi olanlara, eşi, çocuğu uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyanlara normal mazeret izinlerine ilaveten 6 ay arası ödenekli izin verilmesi için düzenleme yapılmalıdır.

22) Her kamu görevlisine yılda en az 30 saat fiilen yaptığı görev ve bir üst mevkiye hazırlayacak şekilde ilgili hizmet içi eğitim verilmelidir.

23) Ebe ve hemşirelerin ilk atanma kadroları açılarak personel eksikliği giderilmelidir.

24) Şubat 2012’de uygulamaya giren İhtiyat Sandığı prim uygulaması değiştirilerek tüm çalışanlara eski prim oranların uygulanması.

25) HP hesaplamasında uygulanacak kriterler yetkili sendikalarında katılacağı bir komite yapılmalı ve HP’nin her iki ayda bir verilmesi.Mehmet Özkardaş

Genel Başkan2014 MALİ YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ  İÇİN TALEPLERİMİZ1- (47/2010) Kamu Çalışanları Aylık (Maaş-Ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasında çalışanların, Yeni göreve başlayan kamu sağlık çalışanlarının  %40 varan kayıpları, yasanın tekrardan düzenlenerek Maaşların eski barem ve ücret sistemine çekilmesini talep ederiz.2- Toplam İki yıldır maaşlara yansıtılmayan Hayat pahalılığının %15.45’i Maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz.3- Geçici Sağlık personeli kadrolarında çalışan Hemşire, Ebe, Acil Tıbbi teknisyeni, Paramedik, Diyaliz Teknikeri ve Anestezi teknikerlerinin 6/2009 sayılı kamu sağlık çalışanları yasasının 19-20-26-27-28-29 maddelerinde yer alan tahsisatlarının yine aynı yasanın (6/2009) 64 Maddesinde belirtildiği gibi ‘’Geçici sağlık personelin statülerine bağlı olarak maaşları Bakanlar Kurulunca çıkarılacak cetvelde belirlenir ve eşit işe eşit ücret prensibine uygun olarak Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık tarafından uygunluk bildirimi verilirken alınacak geçici personelin maaşı da belirtilir.’’ Eşit işe eşit ücret mantığı takip edilerek  yasa ile sağlık çalışanlarının hak sahibi olduğu tahsisatların ’da Tüm Geçici sağlık personelinin de alabileceği şekilde yeniden düzenlenmesini talep ediyoruz.

4- Kamu Sağlık Çalışanlarının 105 Maddesinin 1.fıkrasında geçen Doğum izinlerini Çalışma ortamındaki enfeksiyon yönündeki risk faktörlerini de göz önüne alınarak şu anda kırk gün olan doğum izinlerini 80 gün, Doğum sonrası izinlerini de  hastane ortamdaki gebelik sürecini riske atacak hastalıklar ve radyasyon ve çeşitli faktörleri göz önüne alarak 80 gün toplamda 160 gün olarak yeninden düzenlenmesi talep ediyoruz. Yine aynı maddenin 3. Fıkrasında geçen

“Doğum yapan kamu sağlık çalışanlarına, doktorun gerekli görmesi ve Sağlık Kurulunun onayı ile doğumdan sonra yıllık izinleri dışında altı ayı yarı ödenekli ve altı ayı da ödeneksiz olmak üzere bir yıla kadar izin verilir.”

Sağlık kurulunun onayı ile har hangi bir risk görülmesi halinde 1 yıla kadar ödenekli izin verilmesi yönünde bu maddenin değişmesini talep ediyoruz.Sağlık çalışanlarının birinci derecede “ çocukları ve eşinde “ kanser veya tedavisi süreci uzun süren hastalıklar da, tedavi bitene kadar sağlık bakanlığı kurul raporu isteminde MAZERET izinli sayılmaları.

5- Her geçen gün açılan yeni sağlık servislerinin ve yeni cihazlarının hastanemizde yürürlüğe girmesi ve artan nüfusu da göz önüne alındığında büyük oranda personel açıkları ortaya çıkmaktadır.

Sağlık bakanlığımızca 16.02.2012 ve15-03-2012 tarihinde ivedi olarak imzalanıp talep edilen toplamda 108 kişilik kadrolarının acil olarak başbakanlıkça imzalanıp yetkilerinin verilmesini talep ediyoruz.6- Hastanelerimizde Ameliyathane, diyaliz ve Hızır servislerinde çalışan ve neredeyse Acil müdahalelerde Hayat kurtarıcı ilk hizmeti veren  Acil tıbbi teknisyeni, Diyaliz teknikeri, Anestezi teknikeri, paramadiklerin kadroları ve görev yetki ve sorumluluklarının yataklı tedaviler kurumları yasasına koyulmasını talep ediyoruz.

7- Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 31. Madde ‘’Her kamu sağlık çalışanının burs ve kurs hakkı vardır. Devlet tarafından, mesleği ve öğrenimi ile ilgili olarak yetenek ve bilgisini geliştirip artırma, yetişme ve eğitim amacıyla,  bu Yasa kuralları çerçevesinde yurt dışına gönderilen her kamu sağlık çalışanına bursundan ayrı olarak normal aylığı da ödenir.’’ ,

Yasa içinde olmasına rağmen uygulanmaya koyulmamıştır, bilimin her geçen gün  artmasıyla sağlıktaki yenilikleri takip etmesi için ve daha sağlıklı bir sağlık hizmeti verebilmek adına bu yasa maddesinin ivedilikle uygulanması ve geçici statüsünde çalışan sağlık çalışanlarının da bu burs ve kurs haklarından yararlanmasını talep ediyoruz.

8- Kalabalık Nüfus ve yüksek oranda personel açığını dikkate alındığında ek mesai gereksinimi kaçınılmaksızın yapılmaktadır, Ek mesailerle ilgili katsayının yeniden düzenlenip önceki katsayıların tekrar yürürlüğe konmak sureti ile yeninden düzenlemesi talep ediyoruz.

9- Yaklaşık 4 yıldır açılmayan terfilerin ivedilikle kamu hizmetleri komisyonuna yetkileri verilmesini talep ediyoruz.10- Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının 109 maddesinin ikinci fıkrasın da geçen“Bu Yasa kapsamındaki kurumlarda en çok üyeye sahip sendikaların Kamu Görevlileri Yasası uyarınca yetkili sendika olması halinde sendikal izinler, Kamu Görevlileri Yasasının 112’nci maddesinin (1)’inci ve (2)’ci fıkraları çerçevesinde uygulanır.” İbarenin diğer Öğretmenler yasasın da ve kamu görevlileri yasasında yetkili olmaları durumunda verilen haklar kamu sağlık çalışanları yasası kapsamında yetkili olan en çok üyeye sahip 2 sendikaya verilmemektedir. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan bu durumun düzeltilerek kamu sağlık çalışanları yasasında yetkili olan sendikaların haklarının kamu görevlileri yasası çerçevesinde yetkili olanlara değil kamu sağlık çalışanları yasası çerçevesinde yetkili olanlara verilmesini talep ediyoruz.11- 2005-2006 protokollerinde yer almasına rağmen, uygulamaya geçirilmeyen kamu çalışanlarına siyaset yasağı kaldırılmasını talep ediyoruz.12- Hayat pahalılığı belirlenmesinde vergiler, harçlar yapılan tüm zamlar göz önüne alınarak hesaplanmalı. Hayat pahalılığı hesaplamaları devlet planlama örgütü ve kamuda, sağlıkta ve eğitimde ve kamu işçilerinde yetkili sendikaların katılımlarıyla oluşturacak bir kurulla belirlenmelidir.

13-Kamu sağlık çalışanları yasasının yirminci maddesinin 1 fıkrasında yer alan lojman sağlanabilir kısmı “lojman sağlanır” olarak değiştirilmesi.

“Görevi nedeniyle yerleşim merkezleri dışında görev yapmak zorunda olan kamu sağlık çalışanlarına, bağlı bulundukları kurumlarca, lojman sağlanabilir.”14- Kamu sağlık çalışanları yasasın 19.maddesinde belirtilen yolluk iaşe ibade ödeneği hakkından yolluk ödeneği ayrılıp, yolluklar belirlenirken de günümüz akaryakıt fiyatlarının da dikkate alınarak hesaplanmasını talep ediyoruz.15- Kamu sağlık çalışanları yasasının 19 ve 29 maddelerin de hak kazanılan iaşe ibade ve kirlilik tahsisatının çalışma ortamlarımızda ki enfeksiyon, bulaşıcı hastalıklar ve radyasyon kaynaklarını da göz önüne alarak bu iki tahsisatın bürüt maaşın %15 oranına çıkarılması talep eder ve bununla birlikte Çalışma Ortamımızdaki risklere rağmen Risk tahsisatını almadığımız görülmektedir, kamu sağlık çalışanları yasa nezdinde düzenlemeler yapılarak  %15 oranında risk tahsisatının kamu sağlık çalışanları yasası kapsamındaki çalışanlara verilmesini talep ediyoruz.16- Tum hemsirelik ve Ebe katrolarinin barem ve terfi tikanmalarinin önunun acılmasinin saglanması

17- Hemşireler birliği yasa tasarısının ivedilikle yasallaştırılması.

KIBRIS TÜRK HEMŞİRELER VE EBELER  SENDİKASI

YÖNETİM KURULU (a)

BAŞKAN

Oğuz KÖSE

Sn. Zeren Mungan

Maliye Bakanı,

Lefkoşa.

2014 bütçe çalışmaları sürecinde sendikamızın görüş ve taleplerini almak amacıyla yaptığınız çağrı üzerine hazırladığımız taleplerimiz aşağıdadır.

Bilgilerinize getirilir.

I. MAAŞ1. DPÖ verilerine göre 2011’de yıllık enflasyon % 14.72 olarak gerçekleşmiş, 2011 yılı döviz sepetine göre ise TL % 25 gerilemiştir. Hayat Pahalılığı ödeneğinin 2011 yılı için dondurulması ve maaşlara yansıtılmaması ile birlikte kamu çalışanlarının alım gücünde ciddi gerilemeler olmuştur. 2009 Mayıs ayından bugüne kadar gerçekleşen enflasyon %36 iken Barem 11/7’sinde olan bir kamu görevlisine yansıtılan brüt artış %14.54’tür. Bu çerçevede yukarıdaki durum tespiti tescil edilmeli ve çalışanların kayıplarının bir bölümünün telafi edilmesi gerekmektedir.II. VERGİ1.  Gelir vergisi hesaplamasında asgari ücretin %110’nu muafiyet olarak uygulanmalı.III. ASGARİ ÜCRET1. Asgari ücretin saptanmasında, yeni yaşam koşulları dikkate alınarak aile yaşamına yetecek düzeyde olmalı. Yoksulluk sınırının dikkate alınarak belirlenmeli.IV. SOSYAL GÜVENLİK VE YENİ ÇALIŞANLAR1. Şubat 2012 tarihinden başlayarak yürürlüğe giren İhtiyat Sandığı değişiklik     Yasasında, değişiklik yapılan madde sebebi ile kamuda aynı görevi yapan kişiler
arasında eşitsizlik oluşmuştur. Bu gerekçe ile eşitliği sağlayıcı düzenlemeye
gidilerek, kamuda çalışan tüm kesimler için eski prim uygulamasına geçilmesi için  
gerekli yasal çalışma yapılmalıdır.


V. HAYAT PAHALILIĞI HESAPLAMASI1. Eşel-Mobil sistemi anayasasının değişmez maddeleri arasında yer almalıdır.2. Hayat pahalılığı hesaplamasında kullanılan kriterlerin günümüz koşullarına uygun ve gerçekçi duruma getirilmesinin sağlanması. UBP hükümeti tarafından iki aydan altı aya çıkarılan eşel mobil uygulamasının tekrar değiştirilerek iki ayda bir maaşlara konsolide edilecek şekilde yasal düzenleme yapılması.3. Hayat pahalılığı hesaplanırken, vergiler ve harçlarda yapılan zamların da dikate alınması gerekmektedir.4. Hayat pahalılığı hesaplamaları DPÖ ve yetkili sendikaların katılımıyla oluşturulacak bir kurulla yapılmalıdır.VI. ÇALIŞMA YAŞAMI1. Mali hizmetler sınıfında olmayıp veznelerde tahsilat görevi yapan kamu             görevlilerine de vezne tahsisatı verilmelidir.2. 47/2010 sayılı yasa çerçevesinde istihdam edilen kamu görevlilerinin yılları itibarı ile  
baremsel olarak hizmet sınıflarının topuna kadar ilerleyebilmeleri için yasal                  düzenleme yapılmalıdır.
3. Akaryakıt fiyatlarına yapılan artışlara bağlı olarak, yolluk ücretleri yeniden           düzenlenmelidir.4. Üçlü kararname sisteminin daraltılarak müşavirlerin etkin ve verimli çalışmaları          sağlanmalıdır.5. Siyasi kamu görevlisi olmayan 17B,17Ave 18B sınıflarında bulunan yöneticilere de diğer hizmet sınıflarında olduğu gibi “B” VE “A” kademeleri yasal olarak

düzenlenmelidir.6.  Eski  KTHY çalışanlarının alacaklarına yönelik bütçeye kaynak konulmalıdır.7.  a)Ortaokul mezuniyeti gerektiren hizmetler sınıfı ile odacılar ve şoförler için ‘B’

Memur ve ‘A’ Memur düzenlemesi yapılmalıdır.b)Ortaokul hizmet sınıfında bulunanlara yaptıkları ön lisans, lisans ve lisans üstü
eğitimleri için her yılına bir kademe ilerlemesi verilmelidir.
c) Özürlüler yasası, geçici memur ve özelleştirme yasası tahtında istihdam edilen

kişilere diğer kamu görevlileri gibi fazladan gördükleri her öğrenim yılına

karşılık bir kademe ilerlemesi verilmelidir.

8. Ek mesai gerektiren görevleri yapan kamu görevlilerinin, ek mesailerinde yaratılan

yeni katsayılar önceki uygulamalardaki gibi hafta arası bire bir buçuk, hafta sonu

bire iki olarak ve ek mesai uygulaması isteğe bağlı olacak şekilde yeniden  
düzenlenmelidir.
9. Kamuda vardiya usulü çalışanlara da sağlıkta olduğu gibi vardiya ve on-call

ödeneğinin verilmesi için bütçeye ödenek konulmalı  ve vardiya tüzüğü Bakanlar

Kurulu tarafından hazırlanmalıdır.

Ahmet Kaptan

Başkan

 
24 Ekim 2013 Perşembe 15:54
Okunma: 2591
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu