Ana Sayfa » Kıbrıs » Kamu Hizmeti Komisyonu Öğretmen Münhallerini Açıkladı

Kamu Hizmeti Komisyonu Öğretmen Münhallerini Açıkladı

65 Öğretmenin Alınacağı Sınavlar 22 Eylül'de Yapılacak.

 
 
Kamu Hizmeti Komisyonu Öğretmen Münhallerini Açıkladı
Lefkoşa, 1 Eylül 12 (T.A.K): Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi'ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için 65 kişilik öğretmen münhalı açtı.


KHK'dan alınan bilgiye göre, İlköğretim Dairesi İlkokul Öğretmenliği için 21, Özel Ders Öğretmeni Okul Öncesi için 9, Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri için ise 35 kişilik öğretmen münhalı açıldı.


KHK, münhalı açılan öğretmen kadroları için 22 Eylül Cumartesi günü iki oturumda sınav yapacak.


Birinci Oturum; saat 9.00 - 10.30 arasında 90 dakikalık, İkinci Oturum ise saat 12.30'da başlamak suretiyle her branş için 80 dakikalık süreler itibariyle yapılacak.


Birden fazla branşa başvuran adaylara başvurdukları her branş için 80 dakikalık sınav süresi kullandırılacak.


KAMU HİZMETİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
ÖĞRETMEN MÜNHALLERİ İLANI
VE ÖĞRETMEN SINAVLARI DUYURUSU
1.      Öğretmen Münhalleri
(1)İlköğretim Dairesi
İlkokul Öğretmeni (21 Kişi)
Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi) (9 Kişi)
(2)Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Daireleri
Öğretmen (35 Kişi)
2.  Sınav Tarihi ve Sınav Saatleri:
İlköğretim Dairesi, Genel Ortaöğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda münhal bulunan öğretmen kadroları için 22 Eylül, 2012 Cumartesi günü iki oturumda sınav yapılacaktır.
Birinci Oturum saat 9:00 – 10:30 arasında 90 dakikalık ve İkinci Oturum ise saat 12:30’da başlamak suretiyle, her branş için 80 dakikalık süreler itibariyle yapılacaktır.  Birden fazla branşa başvuran adaylara, başvurdukları her branş için 80 dakikalık sınav süresi kullandırılacaktır.
3.      Sınav Ücreti:
Öğretmenlik sınav ücreti 25 TL olup, başvurudan önce Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılarak, makbuzunun alınması gerekmektedir.
4.      Öğretmenlik Sınavlarına Başvuru:
(1)      Öğretmen münhalleri için aranan nitelikleri taşıyanlardan Kamu Hizmeti Komisyonu’na yapılacak başvurular, 31 Ağustos – 14 Eylül, 2012 tarihleri (Her iki tarih dahil) arasında kabul edilecektir.
(2)      Adayların, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından indirecekleri veya Kurumumuzdan alacakları başvuru formlarını doldurarak, yukarıdaki tarihler arasında Kamu Hizmeti Komisyonu’na gerekli diğer belgelerle birlikte vermeleri gerekmektedir.
(3)      Birden fazla öğretmenlik münhallerine başvuracak adayların, başvurularını ayrı başvuru formlarıyla yapmaları gerekmektedir.
5.      Öğretmenlik İçin Aranan GENEL KOŞULLAR:
(1)   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak;
(2)   Onsekiz yaşını bitirmiş olmak;
(3)   Kamu haklarından yasaklı bulunmamak;
(4)   Bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak ve affa uğramış olsalar dahi, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak;
(5)   Atanacağı görevi, sürekli olarak yapmasına engel olabilecek bedensel bir hastalık veya sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmadığı Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirilmiş olmak;
(6)   Yurt ödevi yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak;
(7)   Kamu görevinden emekli maaşı çekmemiş olmak veya disiplin suçundan ötürü daha önce kamu görevinden azledilmemiş olmak (görevden uzaklaştırılmamış olmak).
6.      İLKÖĞRETİM DAİRESİ ÖĞRETMEN MÜNHALLERİNDE ARANAN NİTELİKLER
(1)   İlkokul Öğretmenliğinde Aranan Nitelikler:
(a)   Öğretmen Koleji mezunu olmak; veya
(b)   İlkokullar için öğretmen yetiştiren ve Türk Öğretmen Koleji’ne denkliği Bakanlar Kurulu’nca onaylanan bir öğretim kurumundan mezun olmak; veya
(c)   Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da İlköğretim kadrolarında en az dört ders yılı geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde 3 ay süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.
(2)    Özel Ders Öğretmeni (Okul Öncesi)’nde Aranan Nitelikler:
Öğretmen Koleji’nin ilgili bölümünden mezun olmak.
7.      GENEL ORTAÖĞRETİM DAİRESİ VE MESLEKİ TEKNİK ÖĞRETİM DAİRESİ ÖĞRETMEN MÜNHALLERİNDE ARANAN NİTELİKLER:
(1)   Uygun konularda bir Üniversiteden mezun olmak ve pedagoji sertifikasına sahip olmak; veya
(2)   Ortaöğretim Kurumlarında öğretmenlik yapma niteliğini kazandıran bir Yüksek Öğretim Kurumundan mezun olmak.
NOT:İngilizce Dilinde Öğretmenliklere başvuruda bulunacak adayların, aşağıdaki şartlardan birisine sahip olmaları gerekmektedir.
1. İlgili alanda bir yüksek öğretim kurumundan lisans düzeyinde İngiliz Dilinde öğrenim görüp başarıyla mezun olmak.
2. Uluslarası geçerliliği olan IELTS (International English Language Testing System) sınavında konuşma modülünden en az 6 puan, genel ortalamada ise 7 puan almış olmak.
3. Genel ortalamada IELTS 7 puanına eşdeğer nitelikte diğer uluslararası sınavlarda başarılı olma. Örneğin Certificate in Advanced English (CAE), Certificate of Proficiency in English (CPE) gibi.
4. Lisans düzeyinde öğrenim gördüğü dile bakılmaksızın, ilgili alanda İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri gibi üçüncü bir ülkede İngiliz dilinde Masterlik veya Doktora öğrenimi görüp mezun olmak.
8.       Sınav Yöntemi, Konular ve Süre:
Öğretmen Sınavlarının her iki oturumu da, yazılı ve çoktan seçmeli yöntemle yapılacak ve sınav konuları Öğretmenler Sınav Tüzüğü’nde ilk kez öğretmenlik görevine atanmada yapılacak Yazılı Seçme Sınavını Oluşturan Testlerin Kapsamları Tablosu’nda öngörülen yüzdeliklerdeki sorulardan oluşacaktır.
Bu tabloya göre, Birinci Oturum konuları, sözel, sayısal analiz, İngilizce, bilgisayar kullanımı, genel kültür, mevzuat (Anayasa ve Öğretmenler Yasası), eğitim bilimleri ve İkinci Oturum ise alan bilgisi konularında olacaktır.
Birinci Oturum sınav süresi 90 dakika ve İkinci Oturum sınav süresi ise her branş için 80 dakika olacaktır.
9.       Sınavda Uyulması Gereken Kurallar:
Sınavda sadece kurşun kalem kullanılacak, hesap makinesi ve benzeri cihazlar kesinlikle kullanılmayacak, cep telefonları ise sınav salonu içerisinde mutlaka kapalı tutulacaktır.
Sınavda uyulması gereken diğer kurallar soru kitapçıklarının arkasından okunarak bu kurallara titizlikle uyulacaktır.
Kurallara aykırı davranan kişilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.
10.     Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi  ve Başarı Puanı:
Sınav kağıtlarının değerlendirilmesi, Kamu Hizmeti Komisyonu Sınav İşleri Müdürlüğü’nde, optik okuyucu ve bilgisayarla yapılacaktır.
Tüm öğretmenlik ve branşlarda yerleşme listesine girilebilmesi için 600 ve üzeri puan alınması gerekmektedir.
“Artı Puan” ve “Katkı Puanı” uygulamaları, 2005 Öğretmenler Sınav (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca hesaplanacaktır.
Artı puanı ve/veya katkı puanı olan adaylar, sıralama ve/veya yerleşme listesinde artı puanları ve/veya katkı puanlarıyla yer alacaklardır
11.       Sonuçların Açıklanması:
Sınavların tamamlanmasından sonraki ilk saatlerden itibaren, değerlendirilmesi tamamlanan her öğretmenlik ve branş, “Web Monitörü” sistemiyle, Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasından peyderpey yayınlanmaya başlanacak ve tüm öğretmenlik ve branş sonuçlarının açıklanması tamamlanana kadar çalışmalar kesintisiz olarak devam edecektir.  Ancak teknik nedenlerle sürenin çok uzaması halinde çalışmalara ara verilerek ertesi gün tekrar kalınan yerden çalışmalara devam edilecektir.
12.        Sınav Sonucuna İtiraz:
Sınavdan sonra açıklanacak ilk sınav sonuçları, itiraza açık “Kesin Olmayan Geçici Sonuçlar”dır.
Sınav sonuçlarının Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfasında açıklanmasından sonra 24 - 26 Eylül, 2012 tarihleri (her iki tarih dahil) arasında yazılı olarak, Gelir ve Vergi Dairesi veya şubelerine yatırılacak sınav ücretinin yarısı tutarındaki itiraz ücreti makbuzu ile birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı’na itirazda bulunulabilir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı, yapılan itirazları makul bir süre içerisinde değerlendirerek, sonucu itiraz edene bildirir. Ayrıca Komisyon’a yapılacak yazılı itirazların, yapılan araştırma ve inceleme sonucunda haklı bulunulması halinde itiraz ücreti itiraz edene iade edilir.
İtirazların değerlendirilmesinin tamamlanmasından sonra, açıklanan liste son şeklini alarak “Kesin Sınav Sonuçları” olarak duyurulacaktır.
13.     Sınav Yerleri:
Adayların sınava gireceği yerler, başvuruların tamamlanmasından sonra ve en geç sınavdan iki gün önce, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun http://khk.kamunet.netadresindeki web sayfasından, KKTC Kimlik Numarası ve Aday Numarası ile duyurulacak ve adaylar kimlik numaralarına göre sınav yerlerini önceden öğrenebileceklerdir.
Adaylara ayrıca yazılı olarak sınava çağrı yapılmayacaktır.
14.      Sınava Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
(1) Başvuru Formu
(2)      Sınav Ücreti Makbuzu
(3)      KKTC Kimlik Kartı (Fotokopi)
(4)      Okul Diploması veya Çıkış Belgesi (Fotokopi)
(5)      Pedagoji Belgesi (Fotokopi)
(6)   İngilizce Dilinde ders verebilecek düzeyde belge (Fotokopi)
(İngilizce dilinde branşlara başvuracak adaylar için)
(7)      Bir adet resim
(8)      Terhis Belgesi (Fotokopi) – Erkek adaylar için
15.       Sınav Öncesi ve Sonrası Tüm Bilgi ve Gelişmeler ile Duyuru ve Çağrılarımız İnternet Sayfamız Kanalıyla Yapılacak:
Süratli, doğru ve geniş bilgi akışı ve haberleşme için Kamu Hizmeti Komisyonu web sayfası önceliği dikkate alınarak, adaylar tarafından sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.
Yazılı sınav sonrasındaki sözlü sınavların (mülakat) duyuru ve çağrıları da sadece Web sayfamızdan yapılacaktır.
 
1 Eylül 2012 Cumartesi 16:55
Okunma: 3967
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu