Ana Sayfa » Türkiye » Türkiye'nin 2013 İlerleme Raporu Hazır

Türkiye'nin 2013 İlerleme Raporu Hazır

Türkiye, 2013'te Ab Müktesebatına Uyum Kapsamındaki Somut Adımlarını İçeren İlerleme Raporunu Yayınladı.

 
 
Türkiye'nin 2013 İlerleme Raporu Hazır

AB BAKANI ÇAVUŞOĞLU: "AMACIMIZ ÜLKEMİZİN KARARLILIKLA SÜRDÜRMEKTE OLDUĞU REFORMLARI EN KAPSAMLI VE EN OBJEKTİF ŞEKİLDE İLK ELDEN KAMUOYUYLA PAYLAŞMAK"

RAPORDA, BAS?BAKAN ERDOĞAN TARAFINDAN AC?IKLANAN DEMOKRATİKLES?ME PAKETİ'NİN, AB'NİN TEMEL İLKELERİNE UYUM AC?ISINDAN O?NEMLİ ADIMLAR İC?ERMEKTE OLDUĞU VURGULANDI

RAPORA GÖRE, GEÇEN YILIN İLK ALTI AYLIK DO?NEMİNDE YILLIK GSYH ARTIS?I YÜZDE 3,7 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İLERLEME RAPORUNA GÖRE, AB'NİN, TÜRKİYE'NİN TOPLAM DIS? TİCARETİ İC?İNDEKİ PAYI 2013 YILI EKİM AYI İTİBARIYLA YÜZDE 42,7'YE YU?KSELDİ

Ankara, 3 Ocak 14 (T.A.K.): AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye tarafından hazırlanan 2013 İlerleme Raporu'na ilişkin olarak, "Amacımız ülkemizin kararlılıkla sürdürmekte olduğu reformları en kapsamlı ve en objektif şekilde ilk elden kamuoyuyla paylaşmak" ifadesini kullandı.

Türkiye, 2013'de AB müktesebatına uyum kapsamındaki somut adımlarını içeren kendi ilerleme raporunu yayımladı. İlki geçen yıl kaleme alınan rapor, AB Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşıldı.

AB Bakanı Çavuşoğlu, raporun yayımlanmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl ikincisi yayımlanan "Tu?rkiye I?lerleme Raporu'nun", AK Parti hu?ku?metinin reform su?recindeki kararlılıg?ını ve bu meyanda 2013'de her alanda gerc?ekles?tirilen c?alıs?maları somut o?rnekleriyle ortaya koyan en o?nemli belgelerden biri olduğunun altını çizdi.

Türkiye tarafından hazırlanan İlerleme Raporu'nun, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan rapora bir tepki olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Amacımız ülkemizin kararlılıkla sürdürmekte olduğu reformları en kapsamlı ve en objektif şekilde ilk elden kamuoyuyla paylaşmak, katılım sürecinin, müzakere sürecinde yaşanan sorunlara rağmen, ülkemize önemli kazanımlar sağladığını vurgulamaktır" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ RAPOR

Bu yıl ikincisi hazırlanan rapor, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci çerçevesinde, "Siyasi Kriterler", "Ekonomik Kriterler" ve "Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği" başlıklarına ilişkin son bir yılda yapılan çalışmalar ve kaydedilen gelişmeleri özetliyor.

Giriş kısmında, geçmiş yıllarda AB tarafından eleştirilen ve öneri getirilen hususlar da dikkate alınarak Türkiye'nin son bir yılda kat ettiği mesafeyi ilk elden aktarmak amacıyla hazırlandığı ifade edilen rapor, Ocak 2013 ile Aralık 2013 arasını kapsıyor.

SİYASİ KRİTERLER

Türkiye'nin AB'ye u?yelik su?recinde o?nemli bir yer tes?kil eden siyasi kriterler ile siyasi kriterlerle yakından ilis?kili "Yargı ve Temel Haklar" ile "Adalet O?zgu?rlu?k ve Gu?venlik" fasıllarında 2013 yılında o?nemli ilerlemeler kaydedildiğine değinilen raporda, 30 Eylu?l 2013'de Bas?bakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ac?ıklanan Demokratikles?me Paketi'nin, AB'nin temel ilkelerine uyum ac?ısından o?nemli adımlar ic?ermekte olduğu vurgulandı.

Raporda, 2013'deki siyasi reformların bazıları şu şekilde özetlendi:"Kamuda bas?o?rtu?su? yasag?ı kaldırıldı, gec?tig?imiz yıl ortaokullarda kaldırılmıs? olan o?g?renci andı uygulamasına ilkokullarda da son verildi. 2013 yılı Kasım ayında, Yu?kseko?g?retim Kurulu (YÖK) tarafından, Roman vatandas?larımızın dil ve ku?ltu?rleri ile kars?ılas?tıkları sorunlara ilis?kin aras?tırmalar yapmak, c?o?zu?m o?nerileri u?retmek amacıyla Trakya U?niversitesi bu?nyesinde "Roman Dili ve Ku?ltu?ru? Aras?tırmaları Enstitu?su?" kurulması yo?nu?nde karar alındı.

Daha o?nce (TSK İç Hizmet Kanunu) 35'inci maddede yer alan "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; Tu?rk yurdunu ve Anayasa ile tayin edilmis? olan Tu?rkiye Cumhuriyetini kollamak ve korumaktır" ifadeleri, "Silahlı Kuvvetlerin vazifesi; yurt dıs?ından gelecek tehdit ve tehlikelere kars?ı Tu?rk vatanını savunmak" s?eklinde deg?is?tirildi.

Bu?yu?ks?ehirlerde o?zel idareler kapatılarak, il o?zel idarelerinin yerel hizmetlere ilis?kin go?revleri belediyelere devredilmektedir. Ayrıca so?z konusu kanun kapsamına giren illerdeki ko?y ve beldeler mahalleye do?nu?s?mektedir. Tu?m bu deg?is?ikliklerle etkin bir yerel yo?netim yapılanması ve daha gu?c?lu? bir yerel demokrasi hedeflendi.

Yu?ru?rlu?g?e giren yargı reformu paketlerinin devamı olarak hazırlanan ve kamuoyunda 4. Yargı Reformu Paketi olarak bilinen I?nsan Hakları ve I?fade O?zgu?rlu?g?u? Bag?lamında Bazı Kanunlarda Deg?is?iklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi.

Kamu Denetc?ilig?i Kurumu 29 Mart 2013 tarihi itibariyle idarenin is?leyis?ine ilis?kin gerc?ek ve tu?zel kis?ilerin bas?vurularını almaya bas?ladı.

Avrupa I?nsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılmıs? bazı bas?vuruların tazminat o?denmek suretiyle c?o?zu?mu? ve muhtemel ihlal kararlarının o?nu?ne gec?ilmesi amacıyla, "AİHM'e Yapılmıs? Bazı Bas?vuruların Tazminat O?denmek Suretiyle C?o?zu?mu?ne Dair Kanun" yürürlüğe girdi.

Eg?itim alanında ise Go?kc?eada'da Rum I?lko?g?retim Okulu ac?ılması yo?nu?ndeki Rum cemaati talebi dog?rultusunda, 28 Mart 2013 tarihi itibariyle, Go?kc?eada'da Rum azınlık okulunun ac?ılmasına izin verilmis?, bahse konu okul, 2013-2014 eg?itim-o?g?retim yılında yeniden ac?ılarak eg?itim faaliyetlerine bas?ladı."

EKONOMİK KRİTERLER

Gu?c?lu? bankacılık sekto?ru? ve mali yapısı sayesinde Tu?rkiye ekonomisinin dıs? s?oklara kars?ı dayanıklılıg?ının o?nemli o?lc?u?de arttığına dikkat çekilen raporda, zamanında alınan ve kararlılıkla uygulanan politikaların da yardımıyla Tu?rkiye'nin ku?resel krizin olumsuz etkilerinden hızla uzaklas?arak gu?c?lu? bir bu?yu?me su?recine girdiği vurgulandı.

Raporda, Türkiye'nin 2013 yılında daha uyumlu bir para politikası izlemesinin ve kamu harcamalarındaki ve yatırımlardaki artıs?ın da yardımıyla ekonomik aktivitenin yeniden canlanmasıyla, ilk altı aylık do?nemde yıllık GSYH artıs?ının yüzde 3,7 olduğu kaydedilerek, "Bu?yu?meye en bu?yu?k katkıyı bankaların artan kredi miktarına bag?lı olarak yu?kselen tu?ketim harcamaları yaparken, kamu harcamaları ve o?zellikle kamu sabit yatırımları ve stok birikimleri bu?yu?meye katkı sag?layan dig?er o?nemli fakto?rler olmus?tur" ifadelerine yer verildi.

Yu?ksek is?sizlik ve zayıflayan istihdam artıs?ının du?nya ekonomisinin en bu?yu?k sorunlarından biri olduğuna değinilen raporda, Tu?rkiye'de uygulanan etkin politikalar ve ekonominin yu?ksek bu?yu?me performansı sayesinde istihdam artıs?ının gu?c?lenerek devam ettiği kaydedildi. Buna göre, Tu?rkiye'nin, ku?resel kriz nedeniyle 2009 yılında yüzde 14,9 seviyesine yu?kselen is?sizlik oranını, is?sizlikle mu?cadele kapsamında alınan tedbirler ve yu?ksek bu?yu?menin katkısıyla 2012 yılında yüzde 8,2'ye du?s?ürdüğü, 2013 yılı Ag?ustos sonu itibarıyla ise yüzde 9,8 olarak gerc?ekles?tiği ifade edildi.

Raporda, aktif is?gu?cu? piyasası politikasına ayrılan kaynakların o?nemli o?lc?u?de artırıldığı hatırlatılarak, hu?ku?metin, aktif is?gu?cu? programları ic?in her yıl ortalama 1,5 milyar TL kaynak ayırma kararı almıs? olduğu, 2013 yılından itibaren her yıl 400 bin is?sizin bu programlardan yararlanması hedeflendiği belirtildi.

AB, TÜRKİYE'NİN BİRİNCİ TİCARİ ORTAĞI

AB'nin, Tu?rkiye'nin birinci ticari ortag?ı konumunda olduğunun vurgulandığı raporda, 2013 yılının Ekim ayında AB'nin Türkiye'nin toplam ihracatından aldıg?ı payın bir önceki yılın aynı do?nemine go?re artarak yüzde 41,7; toplam ithalattan aldıg?ı payın ise azalarak yüzde 43,4 olduğu kaydedildi. Bo?ylece AB'nin, Türkiye'nin toplam dıs? ticareti ic?indeki payı 2013 yılı Ekim ayı itibarıyla yüzde 42,7'ye yu?kseldiği ifade edildi.

"Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği" başlığında ise Türkiye'nin AB ile yürüttüğü tam üyelik müzakerelerine ilişkin fasıllar konusunda yapılan çalışmalara yer verildi.

Türkiye tarafından hazırlanan 2013 İlerleme Raporu, AB Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alıyor.

(AA/FEZ)

 
3 Ocak 2014 Cuma 10:31
Okunma: 899
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu