Ana Sayfa » Kıbrıs » UBP PARTİ TÜZÜĞÜ (UBP TÜZÜK)

UBP PARTİ TÜZÜĞÜ (UBP TÜZÜK)

Ulusal Birlik Partisi Parti Tüzüğü, Ulusal Birlik Partisi Tüzk, UBP Tüzük

 
 
UBP PARTİ TÜZÜĞÜ (UBP TÜZÜK)
Ulusal Birlik Partisi Tüzük
11 EKİM 1975
VI. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMİŞ ŞEKLİYLE KABUL EDİLDİ
6 Eylül, 1998


BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER

Madde 1. Ulusal Birlik Partisi, Hukuk Devleti ilkelerine bağlı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası, Seçim ve Halkoylaması Yasası, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren siyasi bir kuruluş olup; siyasi partileri, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul eden Cumhuriyet Anayasası’nın 70’inci maddesi kuralının öngördüğü güvenceye dayanır.
11 Ekim 1975’te kurulan Partinin Genel Merkezi Lefkoşa’dadır.Partinin özel işareti, EK-1’de gösterildiği şekilde ortasında “UBP” büyük harfleri bulu­nan turuncu renkli Güneş’tir.


Madde 2. Ulusal Birlik Partisi’nin amaçları şunlardır:

(1) Halkımızın, kendi kaderini tayin etme hak ve yetkisini kullanarak kurmuş olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu- riyeti’nin varlığını; ulusal ve toplumsal birlik ve beraberliğini ve ülke bütün­lüğünü sağlamak;

(2) Cumhuriyet Anayasası’nın öngördüğü demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini ve parlamenter düzeni tüm kurum- larıyla yaşama geçirmek;

(3) Yurttaşların ve toplumun huzur ve refahını, güvenliğini, temel hak ve özgürlükleri gözeterek demokratik yol­larla sağlamak;

(4) Tüm yurttaşların insanlık onuruyla bağ­daşan bir yaşam düzeyine ulaşmalarını sağlamak; ekonomik bakımdan güçsüz olanlar ile özel olarak korunmaya ihtiyaç duyulanları korumak ve işsizliği önlemek;

(5) Cumhuriyet Anayasası ile büyük önder Atatürk’ün ilke ve devrimlerinin yön verdiriciliğinde, sınıfsız ve ayrıcalıksız bir toplum yaratmak;

(6) Sosyal adaleti ve sosyal hukuk devleti­ni gerçekleştirmek;

(7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, dünya devletleri ailesinin saygın, güve­nilir, geleceğinden emin, onurlu saygın­lığından hiçbir koşul altında ödün ver­meyen güçlü ve dostluğu aranan eşit bir üyesi durumuna getirmek;

(8) Kıbrıs Türk Halkı’nın, Türk Ulusu’nun ayrılmaz bir parçası olduğunu içtenlikle kabul ederek, Türk Ulusu’nun tüm tarih, kültür, dil ve din mirasını paylaştığımız Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi öncelikli bir yaklaşımla geliştirmek ve her konuda bütünleşmek.


Madde 3.
(1) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada Atatürk’ün ilke ve devrim- lerinden, onun milliyetçilik anlayışından ve Türk Ulusu’nun tarihi, milli ve mane­vi değerlerinden; çağdaş medeniyet seviyesine ulaşma aşkından alacağı ilhamla ve demokratik hukuk düzeni içerisinde ulaşılabileceğine inanır. Amaçlarına ulaşmada ve bütün faaliyetlerinde her türlü dil, din, mez­hep, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç ve benzeri sebeplerle yurttaşlar arasında ayırım gözetmeyi reddeder.

(2) Ulusal Birlik Partisi, amaçlarına ulaş­mada aşağıdaki Temel İlkeleri gözetir:

(a) Üzerinde yaşadığı toprakları kendine yurt yapmak ve bu topraklar üzerinde özgürce ve insanca yaşamak amacıyla yıllar­ca mücadele eden mukavemetçi ve mücahit halkımızın özgür iradesini egemenliğin tek kaynağı ve gerçek sahibi olarak görmek; demokratik devlet yapısının oluşumunda ve biçimlendiril- mesinde en etkili güç ve en son karar mercii olarak saymak ve saydırmak;

(b) Toplumsal hak ve çıkarların; ulusal, manevi ve kültürel değer­lerin sürekli savunucusu olmak ve onlara, her zaman inançla ve kararlılıkla sahip çıkmak.


İKİNCİ KISIM

PARTİ ÜYELİĞİ
Madde 4. Ulusal Birlik Partisi’ne aşağıdaki nitelikleri taşıyan KKTC yurttaşları üye kabul edilebilir:


Partinin tüzük ve programını kabul ettiğini bir beyanname ile belirten, Genel Yönetim Kurulu’nun belirleye­ceği üyelik aidatı ödemeyi kabul eden,
(2)
Kıbrıs Türk Toplumu’nun özgürlük ve bağımsızlık savaşına aykırı amaçlar güden kuruluşlarda faaliyet göster­meyen,
(3)
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olan,
(4)
Şeref ve haysiyet kırıcı bir suç yüzün­den mahkum olmamış bulunan,
(5)
Başka bir siyasi partinin üyesi olmayan,
(6)
Anayasa, Siyasal Partiler Yasası ve diğer yasalara göre üyeliğe kabulüne mani kısıtlılık hali bulunmayan.
Madde 5. Ulusal Birlik Partisi Tüzüğü’nün 4. mad­desinde öngörülen koşulları taşıyan kişiler, aşağıdaki şekilde partiye kaydedilir:
(1)
Partiye üye olmak isteyen kişi, üç örnek yüklenme belgesi ile sürekli olarak otur­duğu veya sürekli işyerinin bulunduğu Köy veya Mahalle Örgütü Yönetim Kurulu’na veya İlçe Başkanlığı’na başvurur.
(2)
Köy veya Mahalle Örgütü Yönetim Kurulu başvurma belgesinin bir örneği­ni dosyasında saklar, diğer iki örneği birlikte onbeş gün içinde onay için bağlı bulunduğu ilçeye gönderir. İlçe Yönetim Kurulu başvuruyu
a)
Kabul eder,
b)
Reddeder,
c)
Koşullu kabul eder.
Başvurunun onaylanması halinde bir kopyasını kütüğe (Üye Kayıt Defteri’ne) işlemek üzere Parti Genel Merkezi’ne gönderir.
(3)
Durumu yürürlükteki yasa ve Parti Tüzüğü kurallarına uygun görülen kişi, Köy veya Mahalle Örgütleri Yönetim Kurulları tarafından Partiye kaydedilir.
(4)
Partiye kayıt istemi doğrudan doğruya İlçe Yönetim Kurulu’na yapılması halinde, Kurulca üyelikleri uygun görülenler ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kurulu’na kayıtları yapılmak üzere duyurulur.
(5)
Üyelik için yapılan müracaatların ka­bulü veya reddi hakkında, Köy veya Mahalle Yönetim Kurulları müracaat eden kişiye ve İlçe Yönetim Kurulu’na onbeş gün içinde yanıt vermek zorun­dadır.
(6)
Müracaat eden kişi başvurusunun reddi halinde bağlı bulunduğu İlçe’nin Yönetim Kurulu’na itirazda bulunabilir. İlçe

Yönetim Kurulu, ilgili Köy ve Mahalle Yönetim Kurulları ile istişarede bulunur. İlçe Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

Madde 6. (1) Parti üyesi olmaksızın seçimlerde parti listesinde yer alanlar seçimi kazandık­ları takdirde kendiliğinden parti üyesi olurlar.
(2)
Ülkeye büyük hizmeti geçmiş kimseler bu tüzükte öngörülen koşulları taşı­maları kaydıyla Parti Genel Yönetim Kurulu kararı ile Parti Üyeliği’ne kabul edilebilirler.
Yazım kararı ve ilgili belgelerin birer sureti Genel Başkanlık tarafından kanuni ikametgahının veya işyerinin bulunduğu İlçe Örgütü’ne ve Köy/Ma­halle Örgütü’ne gönderilir.
Parti Genel Yönetim Kurulu kararıyla partiye alınan kimseler hakkında ilgili Köy veya Mahalle Örgütü veya İlçe Yönetim Kurulu hiçbir itiraz ileri süre­mez.

Ancak, bu kişilerin üyeliği hakkında bu tüzüğün 4’üncü ve 5’inci maddelerine aykırı bir durum gördükleri takdirde, bu durum belgeleriyle birlikte, Parti Genel Yönetim Kurulu’na bildirir. Kesin karar Parti Genel Yönetim Kurulu’na aittir.


Madde 7. (1) Ulusal Birlik Partisi üyeliğine kabul edilen kişinin;
a)
Ölüm,
b)
İstifa,
c)
Tüzüğün 4’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında belirtilen şartları herhangi bir nedenle sonradan kaybedenler,
d)
Müracaat safhasında 4’üncü madde­de belirtilen şartlara haiz olmadıkları sonradan tesbit edilenler,
e)
Başka bir siyasi partiye geçtiği veya aday olduğu tesbit edilenler,
f)
Parti Disiplin Kurulları kararıyle Partiden ihraç edilenler.
(2)
Yukarıda 1’inci fıkrada belirtilen şart­ların herhangi birisinin meydana geldiği anlaşılır ve/veya tesbit edilirse; Köy veya Mahalle-Yönetim Kurulu durumu İlçe Yönetim Kurulu’na bildirir. İlçe Yönetim Kurulu, ilgili parti üyesinden yazılı olarak bilgi ister. Bu yazı 15 gün içerisinde yanıtlanmazsa veya verilen yanıt geçerli görülmez ise İlçe Yönetim Kurulu o parti üyesinin, üyeliğinin sona erdiğine karar verir ve durumu 15 gün içerisinde ilgili kişiye, bağlı olduğu Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’na ve Parti Genel Başkanlığı’na bildirir. İlgili kişi üyeliğinin sona erdiğine yönelik kararın kendisine bildirilmesinden başlayarak 15 gün içinde Parti Genel Yönetim Kurulu’na itiraz edebilir. Parti Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir. 30 gün içinde karara bağlan­mayan itiraz, kabul edilmiş sayılır.
(3)
Partiden ayrıldığını yazılı olarak veya basın yoluyla bildiren üyelerin isim ve imzaları kendilerine ait olduğu sap­tandıktan sonra, bağlı bulundukları örgüt tarafından üyelikleri kayıt def­terinden silinir ve durumu o ilçenin Yönetim Kurulu’na ve Parti Genel Başkanlığı’na duyurulur.
Madde 8.
(1) Partiden ayrılmış olanların yeniden Parti Üyeliği’ne kabulü, İlçe Yönetim Kurulu’nun tavsiyesi ve Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile mümkündür. İlçe Yönetim Kurulu tavsiye kararı verme­den önce Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’nun görüşünü alır. Yasal zorun­luluklar sonucu partiden ayrılmış veya herhangi bir nedenle üyelikleri sona ermiş olanlar, partiye üye olma engeli ortadan kalkmış olması halinde kayıt­larının yenilenmesini veya yeniden parti üyeliğine kabul edilmesini ilgili Köy veya Mahalle Yönetim Kurulu’ndan is­teyebilir. Bu takdirde İlçe Yönetim Kuru­lu’nun görüşleri alındıktan sonra kayıt­ların yenilenmesi veya yeniden parti üyeliğine kabul için Genel Yönetim Kurulu’na tavsiyede bulunur. Bu konu­da Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

(2)
Ancak; Partiden ayrılmış olanların Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri, partili Muhtar veya Aza, Parti Meclisi Üyesi, Yüksek Disiplin Kurulu Başkan ve Üyeleri, Merkez


Denetçileri, İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, İlçe veya Merkez Örgütleri’nde görev almış kişi­ler olması halinde, bu kişilerin yeniden üyeliğe kabulü bağlı bulundukları İlçe Yönetim Kurulu’nun görüşleri ve tavsiyesi alındıktan sonra yine Genel Yönetim Kurulu’nun kararı ile mümkündür. Genel Yönetim Kurulu’nun kararı kesindir.

Madde 9. Ulusal Birlik Partisi üyelerine, üyeliği tanıt­ma belgesi olarak Genel Başkanlık’ca hazırlanan ve Parti Genel Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı tek tip Parti Kimlik Belgesi verilir.

Madde 10. Partinin   bütün görevleri tüzük kuralları çerçevesinde partililerin tümüne açıktır. Ancak bu tüzükte öngörülen istisnalar saklı kalmak koşuluyla hiçbir parti üyesi birden fazla kurulda görev alamaz.

Parti Üyeleri:

(1)
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anaya- sası’na ve yasalarına, partinin pro­gram, tüzük ve yönetmeliklerinde belir­tilen kurallara ve bunlara uygun olarak partinin yetkili organlarınca verilen kararlarına uymayı,

(2)
Partinin tüzük ve programında yer alan amaçları kendilerine hedef olarak seçmeyi aynı fikir, inanç ve kanaati paylaşmayı, üyeler arasında bulunması gereken dostluk, kardeşlik ve arkadaşlık bağlarıyla bağlı olarak çalış­mayı,

(3)
Her türlü parti faaliyetlerinde açık, serbest ve hür tartışmayı esas almayı,

(4)
Partinin amacına ulaşmak için öngörülen ilkeleri yaymaya gayret göstermeyi,

(5)
Seçimlerde parti adaylarına oy vermeyi . ve bunların kazanmaları için çalışmayı,

(6)
Partinin birliğini, parti içindeki sevgi, saygı, huzur ve ahengi bozacak davranışlardan sakınmayı,

(7)
Program, tüzük ve yönetmelik kuralları­na ve yetkili organlar tarafından bun­lara uygun olarak verilen kararlara ve yayınlanan bildirilere aykırı söz ve yayında bulunmamayı, bu yolda kışkırtıcı hareketlerden kaçınmayı,

(8)
Partinin başarısını hedef almayı; üyesi bulunduğu kuruluşlarda parti amaç ve ilkeleri doğrultusunda çalışmayı,

(9)
Parti üyelerinin, toplum hayatının ve parti görevlerinin gerektirdiği yetenek­leri kazanmasını; sorumluluk taşıyan parti görevlerine başarılı yetenekli ve bilgili üyelerin seçilmesini sağlamak için çaba göstermeyi, esas ve görev bilir.

Madde 11. Parti Üyeleri:

(1)
Ülkesi ve Mileti ile bölünmez bir bütün olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- ti’nde herhangi bir bölgenin, ırkın, mezhebin veya sosyal bir sınıfın diğer­lerine hakim veya diğerlerinden imtiya­zlı olma amacına yönelik faaliyetlerde bulunamazlar,

(2)
Yurttaşlara kin ve nefret gibi zararlı duygu ve fikirleri aşılamak suretiyle milli birliği sarsmaya ve bozmaya çalışan her türlü fikir ve davranışlarla mücadele etmeyi vatan borcu bilirler,

(3)
Milli huzur ve menfaatlerin, şahsi men­faat ve huzurdan daha önde gelen kişi­ler olarak geldiğine inanan, ister iktidar­da, ister muhalefette olsun, Devlet organlarının ve idari makamlarının bütün işlemlerinde yasa önünde eşitlik ilkesine uygun bir biçimde hareket etmelerini sağlama amacını güderler.

(4)
Bütün yurttaşlar arasında sevgi ve saygıya dayalı, samimi bir kardeşlik havasının oluşması ve gelişmesi için her türlü çaba ve gayreti gösterirler.

Madde 12. Parti Üyeleri Tüzük kuralları çerçevesinde;

(1)
Parti içi toplantılara katılmak, düşünce ve dileklerini bildirmek,

(2)
Kongre delegeliklerine ve parti organ­larına aday olmak, seçildikleri takdirde görev alarak çalışmak,

(3)
Seçimlerde aday yoklamalarına gire­bilmek ve seçildikleri takdirde partinin aday listelerinde yer almak,

(4)
Tüzük kuralları çerçevesinde her türlü görev için seçmek ve seçilmek,


(5)
Parti Program ve Tüzüğü’nün uygulan­ması ile ilgili görüş ve düşüncelerini kademelere riayet ederek parti örgüt ve görevlilerine yazılı veya sözlü olarak duyurmak,

haklarına sahiptir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YAYIN ORGANLARI VE PARTİ YAZARLARI

Madde 13. Partinin kendi malı olan gazete ve dergiler ile bunların çıkarılmasında kullanılan Ulus Matbaacılık Ltd., aynı maksatla kurulacak diğer Ltd. şirketler Parti Genel Yönetim Kurulu’nun seçip atayacağı bir veya daha fazla kişinin direktifi ve denetimi altında bulundurulur.

Bu kişiler arasında yönetim veya yayında anlaşmazlık çıktığı takdirde anlaşmazlık Parti Genel Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

Görevlendirilen bu kişi veya kişiler Parti Genel Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olup herhangi bir zamanda ve herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin Parti Genel Yö­netim Kurulu tarafından görevden alınabi­lirler.

Madde 14. Parti üyesi olan yazarlar, kitap, gazete ve dergilerde siyasi felsefe, program ve metod tartışmalarında bulunabilirler. Ancak, bu tartışmalarda partinin genel tutum ve poli­tikasını, kurultay ve diğer kurul kararlarını

veya parti organlarının karar ve icraatını veya parti üyelerini eleştirici veya küçük düşürücü ifadeler kullanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM PARTİNİN TEMEL KURULUŞLARI BİRİNCİ BÖLÜM PARTİ ÖRGÜTÜ

Madde 15. Parti Örgütü aşağıdaki organlardan oluşur:

(1)
Merkez Organları,

(2)
İlçe Örgütleri,

(3)
Kadın Kollan,

(4)
Gençlik Kolları,

(5)
KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları

(1)
Merkez Organları şunlardır:

(a)
Kurultay,

(b)
Parti Genel Başkanı,

(c)
Parti Meclisi,

(d)
Parti Genel Yönetim Kurulu,

(e)
Parti Genel Sekreteri,

(f)
Parti Genel Sekreter Yardımcıları
(g) Yüksek Disiplin Kurulu,

(h) Merkez Denetçileri.

(2)
İlçe Örgütleri şunlardır:

(a)
İlçe, Köy veya Mahalle Kongreleri


(b)
İlçe, Köy veya Mahalle Başkanları ve Yönetim Kurulları

(c)
İlçe Disiplin Kurulları,

(d)
İlçe Denetçileri.

(3)
Kadın Kollan şunlardır:

(a)
İlçe Kadın Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b)
Kadın Kolları, Köy/Mahalle Baş­kan ve Yönetim Kurulları (İdari yöneten ana ilçe örgütüne bağlı olarak çalışır.)

(4)
Gençlik Kolları şunlardır:

(a)
İlçe Gençlik Kolları Başkan ve Yönetim Kurulları,

(b)
Gençlik Kolları, Köy/Mahalle

Başkan ve Yönetim Kurulları, (İdari yönden ana ilçe örgütüne bağlı olarak çalışır.)

(5)
KKTC Meclisi ile Belediye Meclisleri Parti Grupları şunlardır:

(a)
KKTC Meclisi Parti Grubu,

(b)
Belediye Meclisleri Parti Grupları.

Madde 16. (1) Parti Örgütü, mülki idare bölümlerine paralel olarak kurulur. Partinin Merkez Örgütü Lefkoşa’da bulunur. Köy veya Mahalle Örgütü bağlı bulunduğu İlçe Örgütü’ne, İlçe
 
4 Kasım 2012 Pazar 14:43
Okunma: 3060
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu