Ana Sayfa » Kıbrıs » Yeni kamu yasası ile taşlar yerinden oynayacak.

Yeni kamu yasası ile taşlar yerinden oynayacak.

Kuzey Kıbrıs'ta siyasetçilerden akademisyenlere, sendikacılardan çalışanlara ve vatandaşlara kadar her kesimin şikâyet konusu olan kamu alanındaki çalışmalar ve kamu görevlileriyle ilgili sorunları aşma hedefiyle yeni bir "Kamu Görevlileri Yasası" hazırlıkları son aşamaya geldi.

 
 
Yeni kamu yasası ile taşlar yerinden oynayacak.
BAŞBAKAN KÜÇÜK: "HESAP VEREBİLİRLİK VE VERİM ARTACAK; MEMNUNİYETSİZLİK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ORTADAN KALKACAK"

KAMUDA HİZMET SINIFLARI 6 BAŞLIĞA İNECEK; KURUMLARARASI YER DEĞİŞTİRMELER KOLAYLAŞACAK

SUİSTİMALİ ÖNLEMEK VE KAMU GÖREVLİLERİNE YÜKLEMEYE ÇALIŞILAN KÖTÜ İMAJI KALDIRMAK AMACIYLA İZİN VE HASTALIK RAPORU SÜRELERİ DEĞİŞİYOR

GENEL PERFORMANSI ÜST ÜSTE 2 YIL OLUMSUZ GELEN KAMU GÖREVLİSİ BAŞKA AMİRİN GÖZETİMİNE VERİLECEK; YİNE 2 YIL OLUSMUZ PERFORMANS ALIRSA KAMU GÖREVİNDEN İLİŞKİSİ KESİLECEK

TAYİN VE TERFİLERDE OLUŞACAK SINAV KURULLARIYLA, KURUMLARIN ÜST AMİRLERİNE DE YETKİ VERİLECEK

ODACI VE ŞOFÖRLERİN DE BULUNDUĞU ORTAOKUL MEZUNİYETİ GEREKTİREN HİZMET SINIFLARI KALKIYOR; BU TÜR HİZMETLER İŞ YASASI ALTINDA İSTİHDAM EDİLECEK İŞÇİLERLE VE HİZMET ALIMIYLA SAĞLANACAK

BAŞBAKAN'A BİR SİYASİ BAŞ DANIŞMAN VE İKİ SİYASİ DANIŞMAN; HER BAKAN İKİ SİYASİ DANIŞMAN İSTİHDAM EDEBİLECEK. DANIŞMANLARIN GÖREVİ BAŞBAKAN VE BAKANLARLA BİTECEK VE ÖNCEKİ KADROLARINA DÖNECEKLER

Kuzey Kıbrıs'ta siyasetçilerden akademisyenlere, sendikacılardan çalışanlara ve vatandaşlara kadar her kesimin şikâyet konusu olan kamu alanındaki çalışmalar ve kamu görevlileriyle ilgili sorunları aşma hedefiyle yeni bir "Kamu Görevlileri Yasası" hazırlanıyor. Yasayla kamu yönetimine dinamizm ve etkinlik getirme amaçlanıyor.

Başbakan İrsen Küçük, yasanın, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artıracağını; bunun yanında, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracağını söyledi.

AB uyum çalışmaları kapsamında hazırlığı yapılan ve kamu yönetiminin yeniden yapılanmasının bel kemiği olacağı belirtilen "Kamu Görevlileri Yasası"yla, 1979'da yürürlüğe giren ve bugüne dek birçok kez değişikliğe uğrayan Kamu Görevlileri Yasası köklü bir reforma uğrayacak.

Başbakan Küçük, yasanın danışma sürecinde gerek sendikalardan, gerekse diğer paydaşlardan alınacak katkılarla son şeklini alacak Kamu Görevlileri Yasası'nın taslağı hakkında TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yeni yasanın temel farklarının ne olacağı, genel anlamdaki amaçları ve kamudaki kronik sorunlara çare olup olamayacağı sorularına karşılık Küçük, uğradığı değişikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaşan mevcut yasanın, doğru kamu politikalarının oluşturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliştirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sunamaz hale geldiğini söyledi.

50 KAMU GÖREVLİSİNE 1 SİYASİ ATAMA

Başbakan Küçük, üçlü kararnameyle yapılan siyasi atamaların birçok ülke örneğinin üzerinde, her 50 kamu görevlisine bir siyasi atamanın düşmesinin, kamu yönetimini oldukça siyasileştirdiğini, otomatik terfi sistemi olarak da anılan değişikliklerle, personel yönetiminde liyakatin tamamen ortadan kaldırılarak kıdem anlayışının geldiğini ifade etti.

Karmaşık hizmet sınıfları, kişiye özel oluşturulan kadrolar ve kurumlara hiçbir söz hakkı verilmeden Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle düzenlenen sınavların ise, kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmeyi büyük ölçüde etkisizleştirmekle kalmadığını, personelin doğru yönetilmesini de güçleştirdiğini anlatan Başbakan Küçük, şöyle konuştu:

ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMI DARALACAK

"Sonuç olarak, kadrolu personel alımında ve yönetiminde yaşanan sıkıntılar, gelmiş geçmiş tüm Hükümetleri alternatif istihdam yollarına yöneltmiş ve kamuda çalışan geçici ile sözleşmeli personelin toplam sayısı neredeyse kadrolu personel sayısına eşitlenmiştir.

Bunlar ve bunlara benzer diğer nedenlerden dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası Taslağı, temelde, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı; çalışanla çalışmayanın birbirinden ayırt edilerek çalışanın ödüllendirileceği; insan kaynaklarının etkin yönetiminde önemli paya sahip yer değiştirmelerin mümkün kılınacağı yeni bir personel yönetimi anlayışının getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Tüm bunlar ise kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacak, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır."

YENİ YASA HALEN ÇALIŞANLARI DA KAPSAYACAK

Başbakan Küçük, yasanın kimleri kapsayacağı sorusunu yanıtlarken, gerek mevcut, gerekse de yeni istihdam edilecek kamu görevlilerini kapsayacağını; ancak, mevcutların yeni yasaya intibaklarının kazanılmış haklara halel gelmeden geçici maddeler ile düzenlendiğini ve reform inisiyatifinin yürüyebilmesini sağlamayı amaçladığını söyledi.

HİZMET SINIFLARI BASİTLEŞTİRİLDİ

Halen "Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı", "Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfları" ve "Genel Hizmet Sınıfları" olmak üzere üç ana sınıf ve 54 alt sınıf bulunan kamu görevinde, kişiye özel kadrolaşma ve yer değiştirmede engel olan hizmet sınıflarının yeni yasa taslağında basitleştirildiğini anlatan Başbakan Küçük, 6 hizmet sınıfını şöyle açıkladı:

"Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı, Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı, Mesleki ve Teknik Hizmetler Sınıfı, Yardımcı Genel Kamu Hizmetleri Sınıfı, Yardımcı Mesleki ve Teknik Hizmet Sınıfı."

Başbakan Küçük, böylece kurumlar arası yer değiştirmelerin büyük ölçüde kolaylaştırılacağını, insan kaynaklarından etkin istifade edilebileceğini ve kamuya gereksiz istihdamın önüne geçilebileceğini ifade etti.

Taslakla, ortaokul mezuniyeti gerektiren aşçılık ve garsonluk, araç sürücülüğü, araç bakım ve onarım, teknisyen yardımcılığı, odacı ve şoför gibi hizmet sınıflarının kaldırıldığını belirten Başbakan İrsen Küçük, devletin bu tür işlerini İş Yasası altında istihdam edilecek işçiler eliyle veya hizmet alımıyla yürüteceğini, bunun özeldeki hizmet sektörünün önünü açacağını anlattı.

KAMU HİZMETİ KOMİSYONU

Başbakan Küçük, Kamu Hizmeti Komisyonu'nun yetkilerinde ne gibi değişiklikler olacağı sorusuna karşılık, mevcut sistemdeki sıkıntıların en başında gelenlerinden birinin, kamu görevine ilk kez atanma ve terfilerde, kurumlara çok kısıtlı söz hakkı verilerek ve merkeziyetçi bir anlayışla Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından düzenlenen sınavların, bilgi ölçme ve değerlendirmede yetersiz kalması olduğunu söyledi.

ADEM-İ MERKEZİYETÇİ SINAV

Dünyada yaygınlaşan eğilimler de incelendiğinde, merkezi sınav sistemlerinin artık geride bırakılarak, atama yapılacak kurum veya kurumların da seçme ve değerlendirme süreçlerinde aktif rol aldığı âdem-i merkeziyetçi sınav sistemlerine doğru bir kaymanın yaşandığının görüldüğünü anlatan Küçük, yeni yasanın, kamu görevlilerinin atanma ve terfi süreçlerine ilgili kurum temsilcilerinin de müdahil olabileceği Sınav Kurulları düzenlemesini getirdiğini bildirdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu'nun Anayasa ile tanımlanan yetkilerinin mümkün kıldığı ölçüde getirilen bu düzenlemenin aynı zamanda kamu yönetiminin depolitizasyonu ile de doğrudan ilişkili olduğunu ifade eden Küçük, başka bir ifadeyle, siyasi atamaların sayısının kamuda azalması ile kurumların seçme ve atama süreçlerine katılımının artması arasından ters orantı bulunduğunu kaydetti.

İZİNLER, HASTALIK RAPORLARI

Kamu Görevlileri Yasa Taslağı'nda kamu görevlilerinin izin ve hastalık raporları sürelerinde azalma öngörülürken, doğum öncesi ve sonrası izin süreleri ise uzuyor. Başbakan Küçük, bu düzenlemelerle ilgili şunları anlattı:

"Yeni yasanın, izinler konusunda önemli değişiklikler getirdiği doğrudur. Bunu yaparkenki motivasyonlarımızın en başında, yürürlükteki İş Yasası'nda gerek yıllık gerekse de hamilelik izinlerine ilişkin AB'nin çalışma hayatını düzenleyen direktiflerine uygun olarak yapılması hedeflenen değişiklikler gelmekteydi. Bugün dünyada ve özellikle Avrupa'da özel sektördeki izin koşullarını düzenleyen mevzuat ile kamu görevindeki izin koşullarını düzenleyen mevzuat arasında uyum aranmaktadır. Bunun ise sebebi, kamu sektörüne işçi veya sözleşmeli olarak istihdam edilecek ve Kamu Görevlileri Yasasında belirlenen özel koşullar dışında yürürlükteki İş Yasası kurallarına tabi olacak personelin sosyal hakları arasında denge gözetmektedir. Bu yönde sağlanacak eşitlik benzer şekilde kamu-özel arası hizmet koşullarının yakınlaştırılması ve ikisi arasındaki mobilitenin daha mümkün kılınmasını da beraberinde getirecektir.

CİDDİ SUİSTİMAL

Kamu çalışanlarının sağlığı, tüm insanlarımızın sağlığı kadar önemlidir. Ancak, hastalık izinlerinin bazı durumlarda ciddi şekilde suiistimal edildiği, mevcut çalışanların önemli bir bölümü tarafından da kabul edilmektedir. Getirilen düzenlemeden amaçlanan, suiistimali önlemek ve kamu görevlilerinin üzerine yüklenmeye çalışılan kötü imajı kaldırmaktır. Ayrıca, hasta olduğu Kurul Raporuyla ispat olunan kişiler için herhangi kısıtlama yasada mevcut değildir.

İzinler hakkında getirilmesi tasarlanan değişikliklerde kesinlikle haklara el uzatma diye bir şey söz konusu olamaz. Aksi halde, hamilelik izinleri ve çalışanların gerçekten ihtiyaç duyduklarında kullanmaları için tasarlanan mazeret izinlerinde artışa gidilmezdi. Örneğin, hamilelik izinleri toplamda 16 hafta tam ödenekli olarak düzenlenirken, hamilelik izninin hemen hitamında doğum yapan veya eşi doğum yapan kamu görevlisine bir yıla kadar ödeneksiz izin kullanma hakkı getiriliyor."

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ... ÖDÜL-CEZA

Başbakan Küçük, kamu görevlilerinin performans değerlendirmesiyle ilgili düzenlemenin nasıl uygulanacağı ve ne amaçladığı sorusunu yanıtlarken, yeni yasanın Nisan 2010 tarihli Performans Değerlendirme Tüzüğü'nün getirdiği değişiklikleri yasa düzeyinde kalıcılaştırmayı ve ödül-ceza uygulamalarını daha da etkinleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Genel performansı iki yıl üst üste olumsuz gelen kamu görevlisinin bir başka amirin gözetim ve denetimine verileceğini, o amirin denetiminde de iki yıl üst üste olumsuz performans alması halindeyse kamu görevi ile ilişkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kesileceğini belirten Küçük, aday kamu görevlisinin, "adaylığa ilişkin performansının" olumsuz gelmesi halinde de, kamu görevi ile ilişkisinin Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından kesilmesinin öngörüldüğünü anlattı.

"Bu sayede, mevcut yasadaki 1 veya 2 yıl yerine, 6 ay veya 1 yıla indirilen adaylık döneminin, mümkün olan en optimum düzeyde kullanılması sağlanmakla kalmayacak, asıl ve sürekli kadrolara atanma kişilerin tabi olacağı birkaç saatlik yarışma sınavının ötesine geçecektir" diyen Küçük, olumsuz değerlendirme alan kamu görevlilerinin Kamu Hizmeti Komisyonu'na itiraz hakkı; kamu göreviyle ilişkisi kesilenlerin ise komisyon aleyhine dava açma haklarının saklı olduğuna dikkat çekti.

ŞEFFAF VE KRİTERLERİ BELİRLENMİŞ BİR TAYİN-TERFİ SİSTEMİ

"Bizim gibi küçük ve herkesin birbirini tanıdığı toplumlarda tayin ve terfilerde torpil mekanizmasının çalıştığı eleştirileri yıllardan beri yapıla gelmiştir. Yeni düzenlemeyle şeffaf ve kriterleri belirlenmiş bir tayin- terfi sistemi kurulabilecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Başbakan Küçük, bu amaçla önemli değişiklikler öngördüklerini ifade etti.

Sınav yöntemleri, yazılı sınavda geçme notu, yazılı ve sözlü sınavın oranları gibi tüm detayları içeren yeni yasada, Sınav Kurullarıyla oluşturulan yapı sayesinde kurumların en üst amirlerine, çalışacakları personeli seçmede takdir yetkisi verilmesinin, amirleri kendi performanslarını en olumlu şekilde artıracak adayları seçmeye yönlendireceğini belirten Küçük, takdir yetkisinin yazılı sınavda en az 70 puan alanlar ve önceden belirlenmiş sözlü sınav kıstasları çerçevesinde kullanılabileceğini söyledi.

Küçük, kamu yönetiminin hedeflenen depolitizasyonu sağlanana kadar, alt derecelere personel istihdamında oluşturulacak sınav kurulları için geçici düzenlemeler öngörüleceğini kaydetti.

SİYASİ ATAMALAR: MÜSTEŞARLAR VE BAKANLAR KURULU GENEL SEKRETERİ

Başbakan Küçük, siyasi atamalarla ilgili düzenlemeler konusunda, yeni yasanın önemli değişiklikler içerdiğini belirtti. En önemli değişikliklerin birinin, üçlü kararname atamalarından oluşan üst kademe yöneticileri sınıfının kapsamının müsteşarlar ve Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri ile sınırlandırılması olduğunu ifade eden Küçük, "Kamu yönetiminin tarafsızlığını ve profesyonelliğini artırmayı hedefleyen bu değişiklik, beraberinde müşavir sayısının üç haneli rakamlardan tek haneli rakamlara düşmesini getirecektir" dedi.

Üst kademe yöneticilerinde aranan niteliklerin de yükseltildiğini belirten Küçük, taslakta, kamu görevi içinden atanacak üst kademe yöneticilerinin asgari müdürlük mevkiine kadar yükselmiş olmasının; kamu görevi dışından atanacakların ise 6 yılı yöneticilik olmak üzere asgari 15 yıl iş tecrübesine sahip olmasının öngörüldüğünü bildirdi.

DİĞER ATAMALAR KOMİSYONLA

Üst Kademe Yöneticileri Sınıfı dışında kalan diğer tüm yöneticilerin atamaların Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle yapılacağı yöneticilik hizmetleri sınıfına alındığını belirten Küçük, öngördükleri değişikliklere şu örnekleri verdi:

"Yöneticilik hizmetleri sınıfının kapsamını şekillendirmek yönünde mevcut sistemdeki yöneticilik pozisyonları yeniden gözden geçirilmiş, bazı pozisyonlara yeni görevler ve isimler atfedilirken, bazı pozisyonlar da kaldırılmıştır. Örneğin, bakanlık müdürü kadrosu, müsteşar ile bakanlık hizmet teşkilatına bağlı kurumların yöneticileri arasında bir ara yönetici olarak görev yapması öngörülen bakanlık genel müdürü kadrosuna dönüştürülmüştür.

Bakanlık genel müdürü, bakanlığın müsteşardan sonra gelen yöneticisi olarak görev yapacak olup, Bakanlığın görevlerini yerine getirmesinde ve Bakanlığa bağlı daireler ve hizmet birimleri arasında eşgüdümün sağlanmasında müsteşara destek olacaktır. Ayrıca, bakanlık genel müdürü, müsteşarın siyasi iktidar değişikliğine bağlı olarak görevinden alınması halinde, kamu yönetiminin olmazsa olmazı olan kurumsal hafızanın bakanlık düzeyinde muhafazasını sağlayacaktır."

SİYASİ DANIŞMAN

Yeni yasa, Başbakan için bir siyasi baş danışman, iki siyasi danışman; her bakan içinse iki siyasi danışman istihdamını düzenliyor.

Başbakan Küçük, bu konudaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Siyasilere, halka vaat etikleri politikaları iktidara geldiklerinde hayata geçirme şansı verilmesi demokrasinin başta gelen gerekliliklerinden biri ise, her Başbakan ve Bakanın kendisinin ve partisinin görüşlerine yakın danışma ekibini oluşturması bunun en doğal sonucu olacaktır. Başbakan ve bakanlara kendi siyasi danışmanları ile çalışma esnekliğinin yasalar ile sağlanması, aynı zamanda, siyasetin bürokrasiyi, bürokrasinin de siyaseti engellemeyeceği bir yapının kamu yönetimi içerisinde oluşturulması ve depolitizasyon reformlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından da olmazsa olmazdır.

Bundan dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası taslağı, Başbakan için bir Siyasi Baş Danışman ile iki Siyasi Danışmanın;  her Bakan içinse iki Siyasi Danışmanın istihdam edilebileceği bir düzenleme getirmektedir.

Yetki ve sorumlulukları Yasada açıkça tanımlanan Siyasi Danışmanların görevleri, mevcut Özel Kalem Müdürünün yürütmekte olduğu görevleri de hâlihazırda kapsamakta olduğundan, bu kadro da Bakanlık Müdürü kadrosu gibi yeni yasa taslağının onaylanmasıyla birlikte kaldırılacaktır.

Siyasi Danışmanlar dışarıdan geleceklerse sözleşmeyle istihdam edilecekler; kamu görevi içerisinden geleceklerse görevlendirme yöntemiyle atanacaklardır.

Başbakan ve Bakanların görev sürelerinin sona ermesi ile birlikte Siyasi Danışmanların da görevleri otomatik olarak sona erecektir. Kamu görevi içerisinden gelen Siyasi Danışmanlar görevlerinin bitmesiyle önceki kadro görevlerine ve maaşlarına geri dönecekler ve danışmanken aldıkları maaş emeklilik amaçları bakımından herhangi bir menfaat sağlamayacaktır."

SİYASET VE EK İŞ YASAĞI GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Başbakan İrsen Küçük, kamu çalışanlarına siyaset yasağının kaldırılması ve ek iş yasağına rağmen var olan durumla ilgili sorulara karşılık ise, bu konuların toplumda uzunca süredir tartışıldığını belirterek, yasanın danışma sürecinde gerek sendikalardan, gerekse diğer paydaşlardan alınacak katkılarla, kamu görevlilerinin gerek siyaset yapma gerekse ek iş yasaklarının tekrardan gözden geçirileceğini söyledi.

"Taslağı danışma sürecine açmadan önce bu konuda her ne kadar bazı araştırmalarımız ve farklı modeller üzerinde incelemelerimiz olduysa da, süre gelen toplumsal tartışmaların somut geriye dönüşümlerini almadan herhangi bir değişikliğe gitmek istemedik" diyen Küçük, "Burada altı çizilmesi önemli bir husus, tarafsızlık ve profesyonellik etkin çalışan kamu yönetimlerinin olmazsa olmazıdır; dolayısıyla, kamu görevlilerinin siyaset yapma veya ek iş yasaklarına ilişkin getirilecek herhangi yeni düzenleme tarafsızlık ve profesyonellik ilkelerine halel getirmeyecek şekilde formüle edilmelidir" ifadelerini ekledi.

 
18 Haziran 2011 Cumartesi 19:10
Okunma: 1555
 
(0 Yorum Yapıldı)Yorumlar
<p>Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.</p>
 
Bu Kategorideki Diğer Haberler
 
Gazete Manşetleri
 
Anket
2017 yılı içerisinde bir erken seçim olmalı mı?
Evet
Hayır
Krarasızım
 
Yazarlar
Yazarlar RSS Beslemesi
 
Kuzey’de ‘Rum mülkü’ satın alanların durumuGöbek eriten 10 baharatZayıflamak isteyenlere 5 uzman 5 süper öneriGünde iki fincan kahve içen erkeklerin...Kıbrıs'ta gezilecek yerlerSu geldi Rumlar çıldırdı İşte muhtemel yeni Kıbrıs haritasıTürkiye güzeli bakın kim çıktı!Doğu Akdeniz’de Enerji Stratejileri ve Bölgesel Güvenliğin GeleceğiDoğu Akdeniz’de hidrokarbon yatakları: Yeni bir jeopolitik mücadele sahası mı?
 
TÜRKİYE'DEN GELEN SUYUN DAĞITIMI VE PROJELENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYI'NIN SONUÇ BİLDİRGESİ YAYINLANDIDoğu Akdeniz’de zengin gaz ve petrol rezervleri
 
 
Nöbetçi Eczaneler
LEFKOŞA KADER ECZANESİ  (Tel : (392)223-5499)
SEROL ECZANESI  (Tel : (392)227-2064)
GAZİ MAĞUSA SAKARYA ECZANESI  (Tel : (392)365-2989)
GİRNE SERTAÇ ECZANESI  (Tel : (392)815-9067)
GÜZELYURT İNCİ ECZANESI  (Tel : (392)714-3252)
 
Devlet Piyangosu